User Tools

Site Tools


0001---l-mla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0001---l-mla-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
0001---l-mla-gi [2019/01/07 08:02] (current)
thaoit
Line 82: Line 82:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​atclTit atclTitD mrT10">​ 
 +<h1 class="​clrTit bld">​Kaspersky tung ứng dụng qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR miễn ph&​iacute;</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​bmTpSeoBlk bmTpSeoBlkD">​ 
 +<div class="​clF">​Ứng dụng n&​agrave;​y c&​oacute;​ khả năng đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ nội dung trong <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​atilde;​ QR Code</​a>​ l&​agrave;​ an to&​agrave;​n hay độc hại trước khi thực thi.</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<p>QR Code l&​agrave;​ dạng m&​atilde;​ vạch hai chiều (2D) được đọc bởi m&​aacute;​y đọc m&​atilde;​ vạch hay&​nbsp;​smartphone. T&​ugrave;​y thuộc v&​agrave;​o n&​ocirc;​i dung ẩn trong m&​atilde;​ QR m&​agrave;​ n&​oacute;​ sẽ dẫn người d&​ugrave;​ng tới một trang web, gọi đến một số điện thoại, xem một tin nhắn... V&​agrave;​ bọn tội phạm mạng c&​oacute;​ thể d&​ugrave;​ng mọi thủ đoạn để dẫn người d&​ugrave;​ng đến c&​aacute;​c trang độc hại. Trước thực trạng n&​agrave;​y,​ Kasperky đ&​atilde;​ nghi&​ecirc;​n cứu ph&​aacute;​t triển ứng dụng bảo mật cho việc qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR.</​p>​ 
 +<​p>​Ứng dụng mới n&​agrave;​y của Kaspersky d&​agrave;​nh ri&​ecirc;​ng cho smartphone với t&​ecirc;​n gọi Kaspersky&​nbsp;<​a href="​http://​knstech.net"><​strong>​QR Scanner</​strong></​a>,​ tương th&​iacute;​ch với d&​ograve;​ng điện thoại th&​ocirc;​ng minh&​nbsp;​Android&​nbsp;​v&​agrave;​ thiết bị chạy&​nbsp;​iOS. QR Scanner kh&​ocirc;​ng chỉ đọc th&​ocirc;​ng tin từ m&​atilde;​ QR m&​agrave;​ c&​ograve;​n cảnh b&​aacute;​o người d&​ugrave;​ng về c&​aacute;​c li&​ecirc;​n kết nguy hiểm tiềm t&​agrave;​ng trong m&​atilde;​ n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +<​div><​img class="​news-image initial loaded"​ style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​anh.24h.com.vn/​upload/​1-2015/​images/​2015-02-05/​1423131088-txlrqr_gjcy.jpg"​ alt="​Kaspersky tung ứng dụng qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR miễn ph&​iacute;​ - 1" data-was-processed="​true"​ /> 
 +<p style="​text-align:​ center;"><​em>​Giao diện Kaspersky QR Scanner.</​em></​p>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Theo h&​atilde;​ng bảo mật&​nbsp;<​em>​Kaspersky Lab</​em>,​ rất &​iacute;​t người c&​oacute;​ kinh nghiệm nhận ra c&​aacute;​c URL giả mạo tr&​ecirc;​n m&​agrave;​n h&​igrave;​nh,​ đa phần ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ c&​aacute;​ch n&​agrave;​o x&​aacute;​c định một m&​atilde;​ QR lừa đảo bằng mắt thường. Điều n&​agrave;​y c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ tội phạm c&​oacute;​ thể d&​aacute;​n c&​aacute;​c m&​atilde;​ QR độc hại tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c &​aacute;​p ph&​iacute;​ch v&​agrave;​ c&​aacute;​c th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o trong thế giới thực.</​p>​ 
 +<​p>​Kaspersky QR Scanner l&​agrave;​ một ứng dụng miễn ph&​iacute;​ cho iOS v&​agrave;​ Android, cũng như c&​aacute;​c ứng dụng bảo vệ miễn ph&​iacute;​ cho điện thoại di động hiện c&​oacute;​ như Kaspersky Safe Browser for iOS v&​agrave;​ Windows Phone, Kaspersky Internet Security cho Android v&​agrave;​ Kaspersky Password Manager cho iOS v&​agrave;​ Android.</​p>​ 
 +<​p>​Kaspersky QR Scanner hoạt động kh&​aacute;​ đơn giản, chỉ &​aacute;​p dụng phương ph&​aacute;​p 3 bước qu&​eacute;​t - kiểm tra - mở, v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ t&​iacute;​nh năng t&​ugrave;​y chọn bổ sung, kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ c&​aacute;​c n&​uacute;​t kh&​ocirc;​ng cần thiết. Ngay sau khi x&​aacute;​c định được một m&​atilde;​ QR, ứng dụng sẽ hoạt động bằng c&​aacute;​ch kiểm tra c&​aacute;​c th&​ocirc;​ng tin được <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​m&​atilde;​ h&​oacute;​a trong m&​atilde;​ QR</​a>​ đ&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​Nếu mọi thứ đều ổn, ứng dụng sẽ mở ra trang cần đến. Nếu c&​aacute;​c li&​ecirc;​n kết dẫn đến một trang web lừa đảo hoặc độc hại, người d&​ugrave;​ng sẽ nhận thấy một th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o cảnh b&​aacute;​o. Ngo&​agrave;​i việc kiểm tra địa chỉ trang web, ứng dụng c&​ograve;​n ph&​aacute;​t hiện được bất kỳ văn bản cũng như c&​aacute;​c th&​ocirc;​ng tin li&​ecirc;​n lạc n&​agrave;​o được m&​atilde;​ h&​oacute;​a trong m&​atilde;​ QR.</​p>​ 
 +<​p>​Alexey Chikov, Gi&​aacute;​m đốc mảng sản phẩm tại Kaspersky Lab, nhận x&​eacute;​t:​ "Tất cả c&​aacute;​c k&​ecirc;​nh truyền th&​ocirc;​ng c&​oacute;​ thể bị tội phạm mạng lợi dụng để truyền th&​ocirc;​ng tin độc hại cho c&​aacute;​c thiết bị, do đ&​oacute;​ ch&​uacute;​ng cần phải được bảo vệ. Ng&​agrave;​y nay, tội phạm mạng đang ẩn nấp trong c&​aacute;​c li&​ecirc;​n kết m&​atilde;​ QR, v&​igrave;​ vậy ch&​uacute;​ng ta cần một m&​aacute;​y qu&​eacute;​t an to&​agrave;​n.</​p>​ 
 +<​p>​Mai n&​agrave;​y,​ nếu ch&​uacute;​ng t&​igrave;​m được c&​aacute;​ch gửi link qua c&​aacute;​c đ&​agrave;​i ph&​aacute;​t thanh hay một loại c&​ocirc;​ng cụ truyền t&​iacute;​n hiệu n&​agrave;​o kh&​aacute;​c,​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i cũng sẽ phải t&​igrave;​m c&​aacute;​ch bảo vệ mọi người. Đ&​acirc;​y ch&​iacute;​nh l&​agrave;​ điều m&​agrave;​ Kaspersky Lab c&​oacute;​ thể l&​agrave;​m để ph&​aacute;​t hiện c&​aacute;​c nguy cơ v&​agrave;​ bảo vệ người sử dụng một c&​aacute;​ch hiệu quả"​.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
0001---l-mla-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 08:02 by thaoit