User Tools

Site Tools


0007--b-n-h-b-cla-gi

Bán hạ bắc hay bán hạ Trung Quốc (danh pháp hai phần: Pinellia ternata) là loài thực vật bản địa của Trung Quốc, nay mọc ở nhiều nơi, kể cả Bắc Mỹ. Lá cây có 3 thùy, xẻ sâu, hoa có kiểu hình đặc trưng của họ Ráy.

0007--b-n-h-b-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)