User Tools

Site Tools


0008--l-i-su-t-th-c-tla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0008--l-i-su-t-th-c-tla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Lãi suất thực tế</​b>​ được tính xấp xỉ bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát. Đây là lãi suất mà nhà đầu tư hy vọng nhận được sau khi trừ đi lạm phát. Đây không phải là số đơn thuần, vì các nhà đầu tư khác nhau có kỳ vọng về tỷ lệ lạm phát khác nhau. Nếu một nhà đầu tư nhận được 5% lãi trong năm tới và dự đoán rằng lạm phát là 2% thì ông ta hy vọng nhận được lãi thực là 3%.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Công thức Fisher:
 +</p>
 +<​dl><​dd><​span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle 1+i=(1+r)(1+E(I))}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mn>​1</​mn><​mo>​+</​mo><​mi>​i</​mi><​mo>​=</​mo><​mo stretchy="​false">​(</​mo><​mn>​1</​mn><​mo>​+</​mo><​mi>​r</​mi><​mo stretchy="​false">​)</​mo><​mo stretchy="​false">​(</​mo><​mn>​1</​mn><​mo>​+</​mo><​mi>​E</​mi><​mo stretchy="​false">​(</​mo><​mi>​I</​mi><​mo stretchy="​false">​)</​mo><​mo stretchy="​false">​)</​mo></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle 1+i=(1+r)(1+E(I))}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​78f62ad5e1b0e1e8ab05bfd9e5c3a308b4feccd3"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.838ex; width:​25.333ex;​ height:​2.843ex;"​ alt="​{displaystyle 1+i=(1+r)(1+E(I))}"/></​span></​dd></​dl><​p>​trong đó
 +</p>
 +<​ul><​li><​span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle i}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mi>​i</​mi></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle i}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​add78d8608ad86e54951b8c8bd6c8d8416533d20"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.338ex; width:​0.802ex;​ height:​2.176ex;"​ alt="​i"/></​span>​ = lãi suất danh nghĩa;</​li>​
 +<​li><​span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle r}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mi>​r</​mi></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle r}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​0d1ecb613aa2984f0576f70f86650b7c2a132538"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.338ex; width:​1.049ex;​ height:​1.676ex;"​ alt="​r"/></​span>​ = lãi suất thực;</​li>​
 +<​li><​span class="​mwe-math-element"><​span class="​mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y"​ style="​display:​ none;"><​math xmlns="​http://​www.w3.org/​1998/​Math/​MathML"​ alttext="​{displaystyle E(I)}"><​semantics><​mrow class="​MJX-TeXAtom-ORD"><​mstyle displaystyle="​true"​ scriptlevel="​0"><​mi>​E</​mi><​mo stretchy="​false">​(</​mo><​mi>​I</​mi><​mo stretchy="​false">​)</​mo></​mstyle></​mrow><​annotation encoding="​application/​x-tex">​{displaystyle E(I)}</​annotation></​semantics></​math></​span><​img src="​https://​wikimedia.org/​api/​rest_v1/​media/​math/​render/​svg/​c476e119a6b119838033294e25abb0e042d3ffe2"​ class="​mwe-math-fallback-image-inline"​ aria-hidden="​true"​ style="​vertical-align:​ -0.838ex; width:​4.757ex;​ height:​2.843ex;"​ alt="​{displaystyle E(I)}"/></​span>​ = tỷ lệ lạm phát kỳ vọng.</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181011021742
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.300 seconds
 +Preprocessor visited node count: 194/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5418/​2097152 bytes
 +Template argument size: 85/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1004/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​77.744 ​     1 -total
 + ​73.67% ​  ​57.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​64.31% ​  ​49.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​26.09% ​  ​20.281 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​23.86% ​  ​18.549 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​15.00% ​  ​11.658 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.26%    2.536      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804691-0!canonical!math=5 and timestamp 20181011021741 and revision id 41166204
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0008--l-i-su-t-th-c-tla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)