User Tools

Site Tools


0010--utenala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0010--utenala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Utena (thị xã)</​b>​ là một thành phố ở đông bắc Litva. Thành phố là trung tâm hành chính của huyện Utena và hạt Utena, khu tự quản huyện Utena. Đây là thành phố lớn thứ quốc gia này. Thành phố Utena có dân số 33.860 người (theo điều tra dân số năm 2008, so với 32.572 người năm 2001), diện tích km2.  Thị xã được lập năm 1599. Tên gọi của thành phố có lẽ xuất phát từ một hydronym<​sup id="​cite_ref-UKE_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tên của khu định cư đã được biết đến từ năm 1261.<​sup id="​cite_ref-UKE_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Đây là một thành phố công nghiệp với ngành dệt may, đồ uống.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Litva
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181012102744
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.324 seconds
 +Real time usage: 0.441 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2843/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 31889/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2153/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1256/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.096/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 370.907 ​     1 -total
 + ​90.70% ​ 336.399 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​71.20% ​ 264.074 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.29%   ​30.734 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.08%   ​29.968 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  6.99%   ​25.923 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.91%   ​21.904 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  5.72%   ​21.200 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.97%   ​18.444 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  2.20%    8.163      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​LTU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​805315-0!canonical and timestamp 20181012102743 and revision id 22280050
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0010--utenala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)