User Tools

Site Tools


0016--h-th-ng-ph-p-lu-t-vi-t-namla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0016--h-th-ng-ph-p-lu-t-vi-t-namla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​1/​14/​Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2013.JPG"​ width="​300"​ height="​434"​ class="​thumbimage"​ data-file-width="​300"​ data-file-height="​434"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Hiến pháp, văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật</​div></​div></​div>​
 +<table class="​infobox"​ style="​text-align:​ center; font-size:​90%;"><​tbody><​tr><​td style="​text-align:​ center;"><​b>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ center;"><​img alt="​Emblem of Vietnam.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Emblem_of_Vietnam.svg/​150px-Emblem_of_Vietnam.svg.png"​ width="​150"​ height="​152"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Emblem_of_Vietnam.svg/​225px-Emblem_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Emblem_of_Vietnam.svg/​300px-Emblem_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​524"​ data-file-height="​531"/><​p><​b>​Chính trị và chính phủ<​br/>​Việt Nam</​b><​small>​
 +</​small></​p><​small>​
 +</​small></​td></​tr><​tr><​td align="​left">​
  
 +<div class="​NavFrame collapsed">​
 +<​p><​b>​Hiến pháp· Luật· Bộ luật</​b></​p>​
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div class="​NavFrame collapsed">​
 +
 +<div class="​NavContent"​ style="​text-align:​left;​margin:​0 1px;​border:​none;">​
 +<​hr/><​hr/><​hr/><​hr/><​ul><​li>​Tòa án
 +<​ul><​li>​Tòa Kinh tế</​li>​
 +<​li>​Tòa Lao động</​li></​ul></​li></​ul><​hr/><​hr/></​div>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​NavFrame collapsed">​
 +
 +<div class="​NavContent"​ style="​text-align:​left;​margin:​0 1px;​border:​none;">​
 +<​hr/><​hr/><​ul><​li>​Tổng tuyển cử: 1946, 1976</​li>​
 +<​li>​Quốc hội: 1960, 1964, 1971, 1975, 1981, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2011, 2016</​li></​ul><​hr/></​div>​
 +</​div>​
 +
 +
 +<div class="​NavFrame collapsed">​
 +
 +<div class="​NavContent"​ style="​text-align:​left;​margin:​0 1px;​border:​none;">​
 +<​ul><​li>​Cấp Tỉnh
 +</li>
 +<​li>​Cấp Huyện
 +</li>
 +<​li>​Cấp Xã
 +</li>
 +<​li>​Cấp Thôn (tự quản)
 +</​li></​ul></​div>​
 +</​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​ 95%; padding: 0 5px 0 5px;" align="​right">​
 +<​hr/><​small>​Các nước khác</​small><​br/>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Hệ thống pháp luật Việt Nam</​b>​ là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích của pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau, được phân định thành các ngành luật, các chế định pháp luật và được thể hiện trong các văn bản do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền ban hành theo những hình thức, thủ tục nhất định để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​p>​Việc gọi tên hệ thống pháp luật có nhiều quan điểm khác nhau, trong đó, có quan điểm cho rằng, hệ thống pháp luật bao gồm hai bộ phận là công pháp và tư pháp, quan điểm khác cho rằng cần phải phân biệt hai khái niệm: Hệ thống pháp luật và hệ thống pháp luật thực định và quan điểm chỉ có một khái niệm hệ thống pháp luật, không thể phân biệt rõ nét hai khái niệm hệ thống pháp luật và hệ thống pháp luật thực định. Theo quan điểm này, hệ thống pháp luật có nội dung rất rộng, bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật hiện hành và những nguồn khác nữa của pháp luật tồn tại trên thực tế mà dựa trên cơ sở đó tính hiện thực của pháp luật được bảo đảm và pháp luật phát huy hiệu lực.
 +</​p><​p>​Theo quan điểm này hệ thống pháp luật là một khái niệm chung bao gồm hai mặt cụ thể là: Hệ thống cấu trúc của pháp luật và hệ thống văn bản pháp luật (hệ thống nguồn của pháp luật).
 +</p>
 +
 +<​p>​Hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam bao gồm:<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Hệ thống của pháp luật Việt Nam gồm có 3 thành tố cơ bản gồm:<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Quy phạm pháp luật (đơn vị cơ bản trong hệ thống cấu trúc)</​li>​
 +<​li>​Chế định pháp luật (tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất)</​li>​
 +<​li>​Ngành luật (tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội). Ở Việt Nam có những ngành luật sau đây:<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul><​p>​Hiện nay, Việt Nam có hệ thống pháp luật phức tạp bậc nhất thế giới<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>,​ hệ thống này được đặc trưng bởi sự đồ sộ, rắc rối do có quá nhiều loại văn bản pháp luật được ban hành, nhưng lại có quá nhiều kẻ hở và lỗ hổng, các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ với nhau, gây cản trở và đè nặng lên người dân, doanh nghiệp. Hệ thống pháp luật bị coi là thiếu tính thực tiễn và tính khả thi, thiếu sự minh bạch và không đi vào cuộc sống do quá trình xây dựng pháp luật thiếu tư duy, tầm nhìn<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>,​ đầy cục bộ, thiếu công bằng và thể hiện lợi ích nhóm<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li><​i>​Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2008</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2003</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội năm 2003</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội năm 2003</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2004</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 1999</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội năm 2004</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2006</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam</​i>,​ Nguyễn Cửu Việt, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2008</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (Luật số 17/2008/QH ngày 03/​6/​2008)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Luật số: 31/2004/QH 11 ngày 03/​12/​2004).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2008, trang 401-404</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2008, trang 409-413</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Tổng kết, đánh giá của Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Đánh giá của Bộ Tư pháp Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1302
 +Cached time: 20181023110521
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.190 seconds
 +Preprocessor visited node count: 344/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33118/​2097152 bytes
 +Template argument size: 144/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3718/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​77.119 ​     1 -total
 + ​61.86% ​  ​47.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​iacute;​nh_tr&#​7883;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​51.08% ​  ​39.394 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Politicsboxend
 + ​48.33% ​  ​37.270 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thanh_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​15.67% ​  ​12.085 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.35%    3.354      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  3.36%    2.590      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Politbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806749-0!canonical and timestamp 20181023110521 and revision id 43469804
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0016--h-th-ng-ph-p-lu-t-vi-t-namla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)