User Tools

Site Tools


0018--nguy-n-th-nhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0018--nguy-n-th-nhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Lịch sử • Chính trị • Kinh tế</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Quảng Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bạch Vân  •  Hải Châu  •  Hoa Đô  •  Hoàng Phố  •  Lệ Loan  •  La Cương  •  Phiên Ngung  •  Thiên Hà  •  Việt Tú  •  Nam Sa  •  Tòng Hóa  •  Tăng Thành</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​39"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​img alt="​Guangdong Province flag replacement - Simplified Chinese.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg/​120px-Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg.png"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg/​180px-Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg/​240px-Guangdong_Province_flag_replacement_-_Simplified_Chinese.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/><​div class="​floatright"><​img alt="​Quảng Đông tại Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​China-Guangdong.png/​120px-China-Guangdong.png"​ width="​120"​ height="​98"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​China-Guangdong.png/​180px-China-Guangdong.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​China-Guangdong.png/​240px-China-Guangdong.png 2x" data-file-width="​268"​ data-file-height="​218"/></​div><​br/><​img alt="​Châu Giang tân thành thương vụ khu" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​Zhujiang_New_Town.jpg/​100px-Zhujiang_New_Town.jpg"​ width="​100"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​Zhujiang_New_Town.jpg/​150px-Zhujiang_New_Town.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​Zhujiang_New_Town.jpg/​200px-Zhujiang_New_Town.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​3888"/></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thâm Quyến</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bảo An  •  Phúc Điền  •  Long Cương  •  La Hồ  •  Nam Sơn   •  Diêm Điền  •  <​i>​Đại Bằng tân khu</​i>​  •  <​i>​Quang Minh tân khu</​i>​  •  <​i>​Long Hoa tân khu</​i>​  •  <​i>​Bình Sơn tân khu</​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Châu Hải</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đẩu Môn  •  Kim Loan  •  Hương Châu</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sán Đầu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Triều Nam  •  Triều Dương  •  Trừng Hải  •  Hào Giang  •  Kim Bình  •  Long Hồ  •  Nam Áo</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thiều Quan</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Khúc Giang  •  Vũ Giang  •  Trinh Giang  •  Lạc Xương  •  Nam Hùng  •  Nhân Hóa  •  Thủy Hưng  •  Ông Nguyên  •  Tân Phong  •  Nhũ Nguyên</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phật Sơn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thiền Thành  •  Cao Minh  •  Nam Hải  •  Tam Thủy  •  Thuận Đức</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Giang Môn</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tân La  •  Giang Hải  •  Bồng Giang  •  Tân Hội  •  Ân Bình  •  Hạc Sơn  •  Khai Bình  •  Đài Sơn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trạm Giang</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Xích Khảm  •  Ma Chương  •  Pha Đầu  •   •  Hà Sơn  •  Lôi Châu  •  Liêm Giang  •  Ngô Xuyên  •  Toại Khê  •  Từ Văn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Triệu Khánh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đỉnh Hồ  •  Đoan Châu  •  Cao Yếu  •  Tứ Hội  •  Đức Khánh  •  Phong Khai  •  Quảng Ninh  •  Hoài Tập</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Huệ Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Huệ Thành  •  Huệ Dương  •  Bác La  •  Huệ Đông  •  Long Môn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Mai Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Mai Giang • ​ Mai Huyện  •  Hưng Ninh  •  Đại Bộ  •  Phong Thuận  •  Tiêu Lĩnh   •  Bình Viễn  •  Ngũ Hoa</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sán Vĩ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thành  •  Lục Phong  •  Hải Phong  •  Lục Hà</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hà Nguyên</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Nguyên Thành  •  Hòa Bình  •  Liên Bình  •  Long Xuyên  •  Đông Nguyên  •  Tử Kim</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Dương Giang</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Giang Thành  •  Dương Xuân  •  Dương Đông  •  Dương Tây</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thanh Viễn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thanh Thành  •  Thanh Tân  •  Liên Châu  •  Anh Đức  •  Phật Cương  •  Dương Sơn  •  Liên Nam  •  Liên Sơn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đông Hoản</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​p><​i>​không có đơn vị cấp huyện</​i></​p></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trung Sơn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​p><​i>​không có đơn vị cấp huyện</​i></​p></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Triều Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tương Kiều  •  Triều An  •  Nhiêu Bình • ​ <​i>​Phong Khê</​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Yết Dương</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Dong Thành  •  Yết Đông  •  Phổ Ninh  •  Huệ Lai  •  Yết Tây</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Vân Phù</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Vân Thành  •  La Định  •  Tân Hưng  •  Úc Nam  •  Vân An</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Xem thêm: Danh sách các đơn vị cấp huyện Quảng Đông</​div></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
0018--nguy-n-th-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)