User Tools

Site Tools


0023--toyono-osakala-gi

Toyono (豊能町 Toyono-chō?) là một thị trấn trong huyện Toyono, Osaka, Nhật Bản.

Đến năm 2009, dân số của thị trấn là 22,296, mật độ 649 người/km² trong tổng diện tích 34.37 km².

0023--toyono-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)