User Tools

Site Tools


0024--m-qu-long-xuy-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0024--m-qu-long-xuy-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Mỹ Quý.</​div>​
 +<​p><​b>​Mỹ Quý</​b>​ là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Địa giới phường Mỹ Quý: Đông giáp xã Hoà Bình của huyện Chợ Mới; tây giáp xã Mỹ Hoà; nam giáp phường Mỹ Thới; bắc giáp phường Mỹ Phước.
 +</​p><​p>​Phường Mỹ Quý được thành lập vào tháng 8 năm 1999 trên cơ sở 472,22 ha diện tích tự nhiên và 9.983 nhân khẩu của phường Mỹ Phước (gồm các khóm Mỹ Phú, Mỹ Qưới và Mỹ Tho). Mật độ dân số là 2115 người/​km2<​sup id="​cite_ref-64NDCP_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_PTCS_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg/​120px-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_PTCS_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg"​ width="​120"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_PTCS_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg/​180px-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_PTCS_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_PTCS_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg/​240px-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_PTCS_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg 2x" data-file-width="​4560"​ data-file-height="​3000"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Trường PTCS Mỹ Quý.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​M%E1%BB%99t_nh%C3%A0_m%C3%A1y_xay_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg/​120px-M%E1%BB%99t_nh%C3%A0_m%C3%A1y_xay_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg"​ width="​120"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​M%E1%BB%99t_nh%C3%A0_m%C3%A1y_xay_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg/​180px-M%E1%BB%99t_nh%C3%A0_m%C3%A1y_xay_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​M%E1%BB%99t_nh%C3%A0_m%C3%A1y_xay_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg/​240px-M%E1%BB%99t_nh%C3%A0_m%C3%A1y_xay_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg 2x" data-file-width="​4560"​ data-file-height="​3000"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Một nhà máy xay lúa ở phường Mỹ Quý.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​%C4%90%E1%BB%93ng_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg/​120px-%C4%90%E1%BB%93ng_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg"​ width="​120"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​%C4%90%E1%BB%93ng_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg/​180px-%C4%90%E1%BB%93ng_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​%C4%90%E1%BB%93ng_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg/​240px-%C4%90%E1%BB%93ng_l%C3%BAa_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_Qu%C3%BD.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3032"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Một đồng lúa rộng lớn ở phường Mỹ Quý.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181011093052
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.236 seconds
 +Preprocessor visited node count: 894/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34560/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1065/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7609/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.055/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.99 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 186.975 ​     1 -total
 + ​51.46% ​  ​96.211 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​46.52% ​  ​86.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.96% ​  ​33.579 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.71% ​  ​31.242 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.52% ​  ​23.400 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.40%   ​15.700 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Long_Xuy&​ecirc;​n
 +  7.45%   ​13.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.37%   ​10.035 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  2.57%    4.812      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804030-0!canonical and timestamp 20181011093051 and revision id 43399526
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0024--m-qu-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)