User Tools

Site Tools


0025--fushimi-ku-kyotola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0025--fushimi-ku-kyotola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Fushimi</​span><​br/><​span class="​nickname"​ lang="​ja">​伏見区</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu của thành phố Kyoto  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Fushimi momoyaja jyou 04.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Fushimi_momoyaja_jyou_04.jpg/​250px-Fushimi_momoyaja_jyou_04.jpg"​ width="​250"​ height="​156"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Fushimi_momoyaja_jyou_04.jpg/​375px-Fushimi_momoyaja_jyou_04.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Fushimi_momoyaja_jyou_04.jpg/​500px-Fushimi_momoyaja_jyou_04.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​1921"/></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của Fushimi ở Kyoto" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Fushimi-ku_in_Kyoto_City.svg/​250px-Fushimi-ku_in_Kyoto_City.svg.png"​ width="​250"​ height="​441"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Fushimi-ku_in_Kyoto_City.svg/​375px-Fushimi-ku_in_Kyoto_City.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Fushimi-ku_in_Kyoto_City.svg/​500px-Fushimi-ku_in_Kyoto_City.svg.png 2x" data-file-width="​460"​ data-file-height="​812"/><​br/><​small><​small>​Vị trí của Fushimi ở  Kyoto</​small></​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Fushimi trên bản đồ Nhật Bản" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg/​250px-Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg.png"​ width="​250"​ height="​226"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg/​375px-Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg/​500px-Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg.png 2x" data-file-width="​413"​ data-file-height="​373"/><​div style="​position:​absolute;​top:​68.906%;​left:​35.848%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Fushimi"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Fushimi"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Fushimi</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​34°56′43″B</​span>​ <span class="​longitude">​135°46′44″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​34,​94528°B 135,​77889°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​34.94528;​ 135.77889</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​34°56′43″B</​span>​ <span class="​longitude">​135°46′44″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​34,​94528°B 135,​77889°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​34.94528;​ 135.77889</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Nhật Bản</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Kinki</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Kyoto</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng</​th><​td>​
 +Seiichi Kitajima</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +61.62 km<​sup>​2</​sup>​ (23.79 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(1 tháng 2 năm 2011)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +284.408</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +4.620/​km<​sup>​2</​sup>​ (12,​000/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +Giờ chuẩn Nhật Bản (UTC+9)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Điện thoại</​th><​td>​
 ++81-75-611-1101</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Địa chỉ</​th><​td>​
 +681 Higashigumi-chō,​ Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto<​br/>​612-8511</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +FUSHIMI Ward Web Page</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Fushimi</​b><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​伏見区</​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​Fushimi-ku</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span>,​ Phục Kiến khu</​span>​)</​span>​ là một trong 11 khu của Kyoto, phủ Kyoto, Nhật Bản.
 +</p>
  
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​background:#​f9f9f9;"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"​ style="​background:#​efefef;"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";​background:#​efefef;;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";​background:#​efefef;;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";​background:#​efefef;;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​img alt="​Shadow picture of Kyoto prefecture.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png/​19px-Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png"​ width="​19"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png/​29px-Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png/​39px-Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png 2x" data-file-width="​381"​ data-file-height="​392"/>​Phủ Kyōto</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Thành phố Kyoto (thủ phủ)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;;​background:#​fcfcfc;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Khu:​ Fushimi | Higashiyama | Kamigyō | Kita | Minami | Nakagyō | Nishikyō | Sakyō | Shimogyō | Ukyō | Yamashina</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​15"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Kyoto Prefecture"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg/​60px-Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg.png"​ width="​60"​ height="​43"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg/​90px-Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg/​120px-Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg.png 2x" data-file-width="​1400"​ data-file-height="​1000"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Các thành phố khác</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ayabe | Fukuchiyama | Jōyō | Kameoka | Kizugawa | Kyōtanabe | Kyōtango | Maizuru | Miyazu | Mukō | Nagaokakyō | Nantan | Uji | Yawata</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Funai District</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;;​background:#​fcfcfc;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kyōtamba</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Kuse District</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kumiyama</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Otokuni District</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;;​background:#​fcfcfc;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ōyamazaki</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Sōraku District</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kasagi | Minamiyamashiro | Seika | Wazuka</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Tsuzuki District</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;;​background:#​fcfcfc;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ide | Ujitawara</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Yosa District</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ine | Yosano</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​34°56′43″B</​span>​ <span class="​longitude">​135°46′44″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​34,​94533°B 135,​779°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​34.94533;​ 135.77900</​span></​span></​span></​span></​span></​span><​span class="​error">​{{#​coordinates:​}}:​ một trang không thể chứa nhiều hơn một thẻ chính</​span>​
 +</​p><​p><​br/>​Bản mẫu:​Kyoto-geo-stub
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1293
 +Cached time: 20181019174506
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.316 seconds
 +Real time usage: 0.393 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3349/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 53888/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2954/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 17/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.088/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.01 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 337.647 ​     1 -total
 + ​89.38% ​ 301.779 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_City_Japan
 + ​83.59% ​ 282.227 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​57.84% ​ 195.279 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.72%   ​26.051 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.95%   ​23.476 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.71%   ​22.663 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.06%   ​20.446 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.88%   ​16.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  4.79%   ​16.186 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Kyoto
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804239-0!canonical and timestamp 20181019174506 and revision id 26418962
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0025--fushimi-ku-kyotola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)