User Tools

Site Tools


0026--ti-ng-nam-ndebelela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0026--ti-ng-nam-ndebelela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​South_Africa_2011_Ndebele_speakers_proportion_map.svg/​220px-South_Africa_2011_Ndebele_speakers_proportion_map.svg.png"​ width="​220"​ height="​193"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​South_Africa_2011_Ndebele_speakers_proportion_map.svg/​330px-South_Africa_2011_Ndebele_speakers_proportion_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​South_Africa_2011_Ndebele_speakers_proportion_map.svg/​440px-South_Africa_2011_Ndebele_speakers_proportion_map.svg.png 2x" data-file-width="​809"​ data-file-height="​709"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Phân bổ người sử dụng tiếng isiNdebele tại Nam Phi: tỉ lệ người nói tiếng isiNdebele tại nhà. <table class="​multicol"​ style=";​border-spacing:​0;​background:​transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr style="​vertical-align:​top;"><​td style="​width:​15.0em;;​{{{col1style}}};">​ <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #EDF8E9; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 0–20%</​p>​ <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #BAE4B3; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 20–40%</​p>​ <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #74C476; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 40–60%</​p></​td>​ <td style="​width:​1.25em;"/>​ <td style="​width:​15.0em;;​{{{col2style}}};">​ <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #31A354; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 60–80%</​p>​ <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #006D2C; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 80–100%</​p></​td>​ </​tr></​tbody></​table></​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tiếng Nam Ndebele</​b>​ (<​b>​isiNdebele</​b>​ hoặc <​b>​Nrebele</​b>​ trong tiếng Nam Ndebele) là một ngôn ngữ châu Phi thuộc Nhóm ngôn ngữ Nguni của Nhóm ngôn ngữ Bantu, và được amaNdebele (người Ndebele ở Nam Phi) sử dụng. Có 2 phương ngữ của tiếng Nam Ndebele tại Nam Phi:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc Transvaal Ndebele hay Nrebele.</​li>​
 +<​li>​Nam Transvaal Ndebele.</​li></​ul><​p>​Ngoài ra, còn có một phương ngữ riêng biệt được gọi là Bắc Ndebele hay Matabele được sử dụng tại Zimbabwe và Botswana –.  tiếng Sindebele tại Zimbabwe gần gũi hơn với tiếng Zulu so với hai ngôn ngữ Ndebele.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Lịch sử của amaNdebele có dấu tích từ Musi, vị vua cuối cùng của bộ tộc với vai trò là một quốc gia riêng biệt. Các nhà nghiên cứu còn có sự khác biệt về thời gian chính xác bộ tộc tách khỏi nhóm chính Nguni (vốn bao gồm người Xhosa, Zulu và Swazi hiện nay). Ước tính rằng những người nhập cư đến đây là từ thế kỷ 1200 CN. AmaNdebele được cho là nhóm Nguni đầu tiên tiến vào vùng nội địa ở đỉnh phía nam của lục địa châu Phi, sau đó được gọi là Transvaal (nay là tỉnh Gauteng). AmaNdebele sinh sống như một quốc gia tên là Emhlangeni (nay là khu vực Randfontein) trị vì bởi vua Mhlanga khoảng từ năm 1550-1580. Cái tên EMhlangeni ngày nay được chuyển tự từ tiếng Sotho, Mohlakeng. Hầu hết các nhà khảo cổ học và lịch sử học đồng ý rằng ​ amaNdebele đã định cư trong một thời kỳ dài trong hòa bình tại Kwamnyamana và Emarula (Wonderboompoort). Các khu vực này ở bắc và tây bắc của Pretoria ngày nay. Bộ tộc đã đến khu vực này cùng với Musi, con trai của Mhlanga và cháu của Mafana.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Ph.E1.BA.A7n_m.E1.BB.81m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phần_mềm">​Phần mềm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181011105022
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.235 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3279/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 51793/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6611/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.35 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 181.754 ​     1 -total
 + ​59.75% ​ 108.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Language
 + ​54.99% ​  ​99.943 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​48.56% ​  ​88.251 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​32.69% ​  ​59.410 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;​_t&#​7841;​i_Nam_Phi
 + ​27.20% ​  ​49.439 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​11.08% ​  ​20.145 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;/​family-color
 +  5.66%   ​10.295 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  5.30%    9.636      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Columns
 +  5.11%    9.295      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Nam_Phi
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804692-0!canonical and timestamp 20181011105021 and revision id 18260781
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0026--ti-ng-nam-ndebelela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)