User Tools

Site Tools


0027---o-c-chi-l-ng-namla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0027---o-c-chi-l-ng-namla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​20°42′52″B</​span>​ <span class="​longitude">​106°13′38″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​20,​71444°B 106,​22722°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​20.71444;​ 106.22722</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</​p><​p><​b>​Đảo Cò Chi Lăng Nam</​b>​ nằm giữa lòng hồ An Dương, thuộc địa bàn xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đây là một địa điểm du lịch sinh thái.
 +</​p><​p>​Đảo Cò cách trung tâm Thành phố Hải Dương khoảng 30 km về phía Nam, theo hướng Quốc lộ 39B. Đảo Cò Chi Lăng Nam được phát hiện năm 1994, nay đã phát triển thành một khu du lịch sinh thái rộng 31,67 ha. Theo thống kê, hiện có khoảng 16.000 con cò và 6.000 con vạc sinh sống tại đây.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Thăm lại Đảo Cò Chi Lăng Nam</​li>​
 +<​li>​Du lịch - Đảo Cò Chi Lăng Nam</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​30px-Geographylogo.svg.png"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​45px-Geographylogo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​60px-Geographylogo.svg.png 2x" data-file-width="​160"​ data-file-height="​160"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ chủ đề địa lý này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181011040804
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.074 seconds
 +Preprocessor visited node count: 190/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6692/​2097152 bytes
 +Template argument size: 204/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 750 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​58.519 ​     1 -total
 + ​64.77% ​  ​37.904 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​22.95% ​  ​13.429 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​19.18% ​  ​11.224 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​11.91% ​   6.967      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.57% ​   6.773      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.75%    3.364      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804982-0!canonical and timestamp 20181011040804 and revision id 41230663
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0027---o-c-chi-l-ng-namla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)