User Tools

Site Tools


0030--v-v-n-phu-ngla-gi

Võ Văn Phuông (sinh năm 1960) là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương,[1]nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Ông cũng là một Cử nhân Luật, Thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học, trình độ Cao cấp lý luận Chính trị.

Ông sinh ngày 22 tháng 7 năm 1960, quê ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Tham gia hoạt động cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975[cần dẫn nguồn]. Năm 1978, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau đó, ông từng kinh qua các chức vụ:

  • Từ năm 1996 Giám đốc Trường Đảng tỉnh Tây Ninh.
  • Bí thư Thị ủy Tây Ninh 2005 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
  • 2006-2011 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI.
  • 2008-2011 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phụ trách Xây dựng Đảng 2008.
  • 2011 - 2015 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Bí thư Tỉnh ủy 2011.
  • 07/2015 - 03/7/2017 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
  • 03/7/2017 - nay Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.[2]
  1. ^ “Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh. Điều động, phân công đồng chí Võ Văn Phuông giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.”. Truy cập 6 tháng 10 năm 2015. 
  2. ^ “Ông Võ Văn Phuông làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương”. 
  • Ông Võ Văn Phuông làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
Tiền nhiệm:
Nguyễn Văn Nên
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
2011-2015
Kế nhiệm:
Trần Lưu Quang
0030--v-v-n-phu-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)