User Tools

Site Tools


0030--v-v-n-phu-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0030--v-v-n-phu-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​ngày 6 tháng 7 năm 2017 này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Võ Văn Phuông</​b>​ (sinh năm 1960) là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Ông cũng là một Cử nhân Luật, Thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học, trình độ Cao cấp lý luận Chính trị.
 +</p>
  
 +<​p>​Ông sinh ngày 22 tháng 7 năm 1960, quê ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Tham gia hoạt động cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​. Năm 1978, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 +</​p><​p>​Sau đó, ông từng kinh qua các chức vụ:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Từ năm 1996 Giám đốc Trường Đảng tỉnh Tây Ninh.</​li>​
 +<​li>​Bí thư Thị ủy Tây Ninh 2005 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.</​li>​
 +<​li>​2006-2011 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI.</​li>​
 +<​li>​2008-2011 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phụ trách Xây dựng Đảng 2008.</​li>​
 +<​li>​2011 - 2015 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Bí thư Tỉnh ủy 2011.</​li>​
 +<​li>​07/​2015 - 03/7/2017 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.</​li>​
 +<​li>​03/​7/​2017 - nay Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh. Điều động, phân công đồng chí Võ Văn Phuông giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 6 tháng 10 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C3%B5+V%C4%83n+Phu%C3%B4ng&​amp;​rft.btitle=B%E1%BB%99+Ch%C3%ADnh+tr%E1%BB%8B+chu%E1%BA%A9n+y+%C4%91%E1%BB%93ng+ch%C3%AD+Tr%E1%BA%A7n+L%C6%B0u+Quang+gi%E1%BB%AF+ch%E1%BB%A9c+B%C3%AD+th%C6%B0+T%E1%BB%89nh+u%E1%BB%B7+T%C3%A2y+Ninh.+%C4%90i%E1%BB%81u+%C4%91%E1%BB%99ng%2C+ph%C3%A2n+c%C3%B4ng+%C4%91%E1%BB%93ng+ch%C3%AD+V%C3%B5+V%C4%83n+Phu%C3%B4ng+gi%E1%BB%AF+ch%E1%BB%A9c+Ph%C3%B3+tr%C6%B0%E1%BB%9Fng+Ban+Tuy%C3%AAn+gi%C3%A1o+Trung+%C6%B0%C6%A1ng.&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbaotayninh.vn%2Fchinh-tri%2Fbo-chinh-tri-chuan-y-dong-chi-tran-luu-quang-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-tay-ninh-dieu-dong-phan-cong-dong-chi-vo-van-phuong-giu-chuc-pho-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-73350.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Ông Võ Văn Phuông làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C3%B5+V%C4%83n+Phu%C3%B4ng&​amp;​rft.btitle=%C3%94ng+V%C3%B5+V%C4%83n+Phu%C3%B4ng+l%C3%A0m+Ph%C3%B3+Tr%C6%B0%E1%BB%9Fng+ban+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+tr%E1%BB%B1c+Ban+Tuy%C3%AAn+gi%C3%A1o+trung+%C6%B0%C6%A1ng&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fthanhnien.vn%2Fthoi-su%2Fong-vo-van-phuong-lam-pho-truong-ban-thuong-truc-ban-tuyen-giao-trung-uong-853179.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Ông Võ Văn Phuông làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh</​li></​ul><​table class="​wikitable succession-box"​ style="​margin:​0.5em auto; font-size:​95%;​clear:​both;"><​tbody><​tr style="​text-align:​ center;"><​td width="​30%"​ valign="​top"​ align="​center"​ rowspan="​1">​Tiền nhiệm:<​br/><​b>​Nguyễn Văn Nên</​b>​
 +</td>
 +<td width="​40%"​ style="​text-align:​ center;"​ rowspan="​1"><​b>​Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh</​b><​br/>​2011-2015
 +</td>
 +<td width="​30%"​ valign="​top"​ align="​center"​ rowspan="​1">​Kế nhiệm:<​br/><​b>​Trần Lưu Quang</​b>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​20px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​20"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​30px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​40px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về một chính khách Việt Nam  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181017014226
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.180 seconds
 +Preprocessor visited node count: 484/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15250/​2097152 bytes
 +Template argument size: 714/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2768/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.87 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 147.717 ​     1 -total
 + ​34.38% ​  ​50.784 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​28.31% ​  ​41.824 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.41% ​  ​34.576 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​21.05% ​  ​31.088 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  9.96%   ​14.718 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 +  9.76%   ​14.420 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  8.55%   ​12.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.64%    9.804      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7913;​_t&#​7921;​_ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  6.25%    9.231      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806048-0!canonical and timestamp 20181017014226 and revision id 31540062
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0030--v-v-n-phu-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)