User Tools

Site Tools


0033--yasuda-akirala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0033--yasuda-akirala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox biography vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:#​F7E4BE;"><​span class="​fn">​Yasuda Akira</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Yasuda Akira.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​c/​ca/​Yasuda_Akira.jpg"​ width="​250"​ height="​353"​ data-file-width="​160"​ data-file-height="​226"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +<span class="​nickname">​Yasuda Akira</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc tịch</​th><​td class="​category">​
 +Nhật Bản</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên khác</​th><​td class="​nickname">​
 +Akiman (nghệ danh)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghề nghiệp</​th><​td class="​role">​
 +Họa sĩ phim hoạt họa,<​br/>​nhà thiết kế nhân vật,<​br/>​nhà thiết kế trò chơi điện tử</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tổ chức</​th><​td class="​org">​
 +Capcom (trước 2003)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +http://​blog.livedoor.jp/​akiman7/</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Yasuda Akira</​b>​ (安田 朗), sinh ngày 21 tháng 7 năm 1964, là một họa sĩ phim hoạt họa, nhà thiết kế nhân vật và nhà thiết kế trò chơi điện tử người Nhật có nghệ danh là <​b>​Akiman</​b>​.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Sự nghiệp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Công việc</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​2.1</​span>​ <span class="​toctext">​Anime</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​2.2</​span>​ <span class="​toctext">​Trò chơi điện tử</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​p>​Yasuda trước kia là nhân viên của công ty trò chơi điện tử Capcom, làm việc trong nhiều trò chơi và đã thiết kế rất nhiều nhân vật cho các trò chơi như loạt <​i>​Final Fight</​i>​ và <​i>​Street Fighter II</​i>​ dưới nghệ danh là Akiman. Ông rời Capcom vào năm 2003 và bắt đầu hành nghề nghệ sĩ tự do.
 +</​p><​p>​Yasuda xếp ở vị trí 67 trong danh sách "top 100 nhà sáng tạo trò chơi điện tử" của IGN.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Anime">​Anime</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​∀ Gundam</​li>​
 +<​li>​∀ Gundam I: Earth Light</​li>​
 +<​li>​∀ Gundam II: Moonlight Butterfly</​li>​
 +<​li>​Overman King Gainer</​li>​
 +<​li>​Code Geass</​li>​
 +<​li>​Mamotte Shugogetten</​li></​ul><​h3><​span id="​Tr.C3.B2_ch.C6.A1i_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trò_chơi_điện_tử">​Trò chơi điện tử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​1942</​li>​
 +<​li>​Side Arms</​li>​
 +<​li>​Forgotten Worlds</​li>​
 +<​li>​Final Fight</​li>​
 +<​li>​Loạt Street Fighter II</​li>​
 +<​li>​Loạt Super Street Fighter II</​li>​
 +<​li>​Captain Commando</​li>​
 +<​li>​The Punisher</​li>​
 +<​li>​Darkstalkers:​ The Night Warriors</​li>​
 +<​li>​Vampire Savior: Jedah'​s Damnation</​li>​
 +<​li>​X-Men:​ Children of the Atom</​li>​
 +<​li>​Marvel Super Heroes</​li>​
 +<​li>​Red Earth</​li>​
 +<​li>​Street Fighter Alpha 2</​li>​
 +<​li>​Street Fighter Alpha 3</​li>​
 +<​li>​X-Men vs. Street Fighter</​li>​
 +<​li>​Marvel Super Heroes vs. Street Fighter</​li>​
 +<​li>​Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes</​li>​
 +<​li>​Street Fighter III</​li>​
 +<​li>​Street Fighter III: 3rd Strike</​li>​
 +<​li>​Final Fight Revenge</​li>​
 +<​li>​Tech Romancer</​li>​
 +<​li>​Star Gladiator</​li>​
 +<​li>​Plasma Sword: Nightmare of Bilstein</​li>​
 +<​li>​Power Stone</​li>​
 +<​li>​Power Stone 2</​li>​
 +<​li>​Red Dead Revolver</​li>​
 +<​li>​Gundam:​ True Odyssey</​li>​
 +<​li>​Culdcept Saga</​li>​
 +<​li>​Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren DS</​li>​
 +<​li>​Sangokushi Taisen DS</​li>​
 +<​li>​Brave Story: New Traveler</​li>​
 +<​li>​Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou - Axis no Kyoui V</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​Top 100 Game creators of all time"​.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Blog</​li>​
 +<​li>​Website của người hâm mộ (tiếng Nhật)</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Capcom</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nhân viên</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-even"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Ono Yoshinori</​li>​
 +<​li>​Itsuno Hideaki</​li>​
 +<​li>​Takumi Shu</​li>​
 +<​li>​Kobayashi Hiroyuki</​li>​
 +<​li>​Takeuchi Jun</​li>​
 +<​li>​Shinkiro</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cựu nhân viên</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Inafune Keiji</​li>​
 +<​li>​Mikami Shinji</​li>​
 +<​li>​Kamiya Hideki</​li>​
 +<​li>​Inaba Atsushi</​li>​
 +<​li>​Okamoto Yoshiki</​li>​
 +<​li>​Funamizu Noritaka</​li>​
 +<​li>​Yasuda Akira</​li>​
 +<​li>​Nishitani Akira</​li>​
 +<​li>​Nishimura Kinu</​li>​
 +<​li>​Sugimura Noboru</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trò chơi</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li><​i>​1942</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Ace Attorney</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Adventure Quiz</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Bionic Commando</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Breath of Fire</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Buster Bros.</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Commando</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Cyberbots</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Darkstalkers</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Dark Void</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Dead Rising</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Devil May Cry</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Dino Crisis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Dragon'​s Dogma</​i></​li>​
 +<​li><​i>​El Dorado Gate</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Everblue</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Final Fight</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Gaist Crusher</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Ghosts 'n Goblins</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Ghost Trick</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Lost Planet</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Mega Man</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Monster Hunter</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Ōkami</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Onimusha</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Pirate Ship Higemaru</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Power Stone</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Resident Evil</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Rival Schools</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Sengoku Basara</​i></​li>​
 +<​li><​i>​SonSon</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Star Gladiator</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Steel Battalion</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Street Fighter</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Strider</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Tech Romancer</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Versus</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Viewtiful Joe</​i></​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công nghệ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​MT Framework</​li>​
 +<​li>​Panta Rhei</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xưởng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Capcom Vancouver</​li>​
 +<​li>​Clover Studio</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Liên quan</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Alph Lyla</​li>​
 +<​li>​Flagship</​li>​
 +<​li>​PlatinumGames</​li>​
 +<​li>​Capcom Five</​li>​
 +<​li>​Capcom Cup</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​div><​b>​Thể loại</​b></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181011052130
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.176 seconds
 +Preprocessor visited node count: 909/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19519/​2097152 bytes
 +Template argument size: 333/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 349/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 130.946 ​     1 -total
 + ​75.63% ​  ​99.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t
 + ​54.90% ​  ​71.896 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.95% ​  ​22.201 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.72% ​  ​21.893 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​16.39% ​  ​21.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Capcom
 + ​11.50% ​  ​15.064 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.09%    7.975      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.30%    5.637      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_kh&​ocirc;​ng_d&#​7845;​u_&#​273;&#​7847;​u_d&​ograve;​ng
 +  4.15%    5.437      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806751-0!canonical and timestamp 20181011052130 and revision id 37499112
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0033--yasuda-akirala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)