User Tools

Site Tools


0036--v-ng-phila-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0036--v-ng-phila-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vương phi</​b>​ (chữ Hán: 王妃; Kana: おうひ<​sup>​Ouhi</​sup>;​ Hangul: 왕비<​sup>​Wangbi</​sup>;​ tiếng Anh: Princess consort), là phong hiệu thông thường đặt cho phối ngẫu của Quốc vương ở Đông Á như nhà Triều Tiên. ​
 +</​p><​p>​Tuy nhiên, ngoài việc đặt cho chính thất của Quốc vương tại một số nước, danh hiệu Vương phi còn được đặt cho vợ của các quý tộc được phong tước <​b>​Vương</​b>​ (王), những Hoàng tử của triều đại đang trị vì một Đế quốc, như Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​.C4.90.C3.B4ng_.C3.81"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đông_Á">​Đông Á</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Thời Tây Hán, ngoài Hoàng đế thì nhà Hán còn ban hành chính sách <​i>​Chư hầu Vương</​i>,​ các chư hầu vương cai trị một nước chư hầu, và vợ chính của họ được gọi là Vương hậu. Về thời Đông Hán, để phân biệt với vị trí Hoàng hậu, vợ của các chư hầu tước Vương đều gọi là <​b>​Vương phi</​b>​. ​
 +</​p><​p>​Trường hợp các Hoàng tử được phong làm tước Vương thì vợ chính của họ cũng được gọi là Vương phi. Lệ này kéo dài xuyên suốt các triều đại về sau, trừ nhà Tống hay ban các Vương phi danh hiệu <​i>​Quốc phu nhân</​i>​ (国夫人) hoặc <​i>​Quận phu nhân</​i>​ (郡夫人),​ còn nhà Thanh gọi các Vương phi là Phúc tấn, tuy nhiên <​i>​Vương phi</​i>​ vẫn thỉnh thoảng được dùng theo một cách không chính thức.
 +</​p><​p>​Ở những nước cũng xưng Hoàng đế như Nhật Bản, vợ của <​b>​Thân vương</​b>​ (親王) gọi là <​b>​Thân vương phi</​b>​ (親王妃),​ như Thân vương phi Kiko, vợ của Thân vương Fumihito. Ở Việt Nam, Vương phi cũng dùng để gọi các vợ của Vương, là chúa Trịnh hoặc các Hoàng tử được phong tước, tuy nhiên không chính thức lắm. Theo <​i>​Đại Việt thông sử</​i>​ của Lê Quý Đôn, ghi chép về vợ của An vương Lê Tuân là Trịnh Thị Chuyên được tặng làm <​i>​Thanh Tiết quận phu nhân</​i><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ thì có lẽ quy chế nhà Lê của Việt Nam khá tương đồng với nhà Tống. Sang thời Nguyễn, các Hoàng tử phi đều gọi là <​b>​Phủ thiếp</​b>​ hay <​b>​Phủ phi</​b>​.
 +</​p><​p>​Tại các quốc gia có truyền thống các vị vua xưng Vương, như Triều Tiên và Lưu Cầu thì chính thất của họ là Vương phi. Vào thời kỳ đầu Cao Ly, chính phối của Quốc vương xưng là Vương hậu, sau con lên ngôi xưng là <​b>​Vương thái hậu</​b>​ (王太后). Tuy nhiên, sau này các vua Cao Ly chỉ phong cho vợ mình làm <​i>​Vương phi</​i>,​ chồng chết thành <​b>​Vương thái phi</​b>​ (王太妃),​ sau khi chết mới được truy hiệu Vương hậu. ​
 +</​p><​p>​Tục lệ này được nhà Triều Tiên noi theo, chỉ là Vương thái phi thay bằng <​b>​Vương đại phi</​b>​ (王大妃) mà thôi. Tuy nhiên, vương tộc Triều Tiên Lý thị thời xưa thường gọi tránh danh hiệu Vương phi, mà thường gọi họ bằng các từ ám chỉ như là <​b>​Trung điện</​b>​ (中殿), <​b>​Khôn điện</​b>​ (坤殿), hay <​b>​Trung cung</​b>​ (中宮). ​
 +</​p><​p>​Tại Vương quốc Lưu Cầu, Vương phi là chính thất của Quốc vương, còn được gọi tôn kính là <​b>​Quốc phi</​b>​ (國妃).
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Ph.C6.B0.C6.A1ng_T.C3.A2y"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phương_Tây">​Phương Tây</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Cụm từ <​i>​Princess consort</​i>​ là dành cho phối ngẫu của một Thân vương (Sovereign Prince) đang trị vì một Thân vương quốc hoặc là phối ngẫu của một Thân vương thuộc vương tộc, như 「<​b>​Princess of Wales</​b>;​ Vương phi xứ Wales」, chính phối của danh hiệu 「<​b>​Prince of Wales</​b>;​ Vương thân xứ Wales」của Vương thất nước Anh. 
 +</​p><​p>​Đôi khi danh từ này lại sử dụng cho chính phối của một Quốc vương (King), nếu cụm từ thông dụng là Vương hậu (Queen) không được dùng. Chẳng hạn như Princess Lalla Salma của Maroc, chính phi của Quốc vương Mohammed VI của Maroc.
 +</​p><​p>​Camilla,​ Nữ công tước xứ Cornwall, vợ thứ của Charles, Thân vương xứ Wales từng phát biểu nếu Charles lên ngôi, bản thân bà sẽ chỉ dùng danh hiệu (Princess consort) mà không phải (Queen), điều này đã gây nhiều ngôn luận vì trong lịch sử nước Anh chưa từng có tiền lệ nào như vậy cả<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Đại Việt thông sử - Lê Quý Đôn, NXB Hồng Bàng và NXB Trẻ, người dịch Ngô Thế Long: An vương Tuân truyện - trang 226</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“The Prince of Wales”. <​i>​The British Monarchy</​i>​. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 3 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2016</​span>​. <​q>​After the wedding, Mrs Parker Bowles became known as HRH The Duchess of Cornwall. When The Prince of Wales accedes to the throne, she will be known as HRH The Princess Consort.</​q></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C6%B0%C6%A1ng+phi&​amp;​rft.atitle=The+Prince+of+Wales&​amp;​rft.date=21+April+2016&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+British+Monarchy&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.royal.gov.uk%2FThecurrentRoyalFamily%2FThePrinceofWales%2FThePrinceofWales.aspx&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Clarence House press release”. Clarence House. 10 tháng 2 năm 2005. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 6 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2018</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C6%B0%C6%A1ng+phi&​amp;​rft.btitle=Clarence+House+press+release&​amp;​rft.date=6+April+2018&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Clarence+House&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.princeofwales.gov.uk%2Fmedia%2Fpress-releases%2Fannouncement-of-the-marriage-of-hrh-the-prince-of-wales-and-mrs-camilla-parker&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181018164848
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.144 seconds
 +Preprocessor visited node count: 267/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14377/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3008/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.51 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​98.947 ​     1 -total
 + ​52.67% ​  ​52.114 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ranks_of_Nobility
 + ​48.50% ​  ​47.988 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​44.46% ​  ​43.991 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​38.18% ​  ​37.780 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_web
 +  7.96%    7.877      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807414-0!canonical and timestamp 20181018164848 and revision id 43814836
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0036--v-ng-phila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)