User Tools

Site Tools


0037--qamdola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0037--qamdola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Qamdo_map.svg/​300px-Qamdo_map.svg.png"​ width="​300"​ height="​209"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Qamdo_map.svg/​450px-Qamdo_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Qamdo_map.svg/​600px-Qamdo_map.svg.png 2x" data-file-width="​1520"​ data-file-height="​1059"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Qamdo</​b>​ (chữ Tạng: ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་;​ Wylie:​ <​i>​chab-mdo-sa-khul</​i>;​ ZWPY: Qamdo Sakü; giản thể: <span lang="​zh-Hans">​昌都地区</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​昌都地區</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Chāngdū Dìqū</​span></​i>,​ Hán Việt:<​i>​Xương Đô địa khu</​i>​) là một đơn vị hành chính tại miền đông Khu tự trị Tây Tạng, bao gồm trấn Qamdo. Thủ phủ của địa khu là huyện Qamdo.
 +</p>
  
 +<table class="​wikitable"​ style="​font-size:​90%;"​ align="​center"><​tbody><​tr><​th colspan="​9"​ align="​center">​Bản đồ
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​9"​ align="​center"><​img alt="​Qamdo mcp.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Qamdo_mcp.png/​400px-Qamdo_mcp.png"​ width="​400"​ height="​352"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​3/​38/​Qamdo_mcp.png 1.5x" data-file-width="​471"​ data-file-height="​414"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​th>#​
 +</th>
 +<​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Chữ Hán
 +</th>
 +<​th>​Bính âm
 +</th>
 +<​th>​Hán Việt
 +</th>
 +<​th>​Tạng văn
 +</th>
 +<​th>​Wylie
 +</th>
 +<​th>​Dân số (ước tính 2003)
 +</th>
 +<​th>​Diện tích (km²)
 +</th>
 +<​th>​Mật độ (/km²)
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1
 +</td>
 +<​td>​Qamdo County
 +</td>
 +<​td>​昌都县
 +</td>
 +<​td>​Chāngdū Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Xương Đô huyện
 +</td>
 +<​td>​ཆབ་མདོ་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​chab mdo rdzong
 +</td>
 +<​td>​100.000
 +</td>
 +<​td>​10.794
 +</td>
 +<td>9
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2
 +</td>
 +<​td>​Jomdo County
 +</td>
 +<​td>​江达县
 +</td>
 +<​td>​Jiāngdá Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Giang Đạt huyện
 +</td>
 +<​td>​འཇོ་མདའ་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>'​jo mda' rdzong
 +</td>
 +<​td>​70.000
 +</td>
 +<​td>​13.164
 +</td>
 +<td>5
 +</​td></​tr><​tr><​td>​3
 +</td>
 +<​td>​Gonjo County
 +</td>
 +<​td>​贡觉县
 +</td>
 +<​td>​Gòngjué Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Cống Giác huyện
 +</td>
 +<​td>​གོ་འཇོ་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​go 'jo rdzong
 +</td>
 +<​td>​40,​000
 +</td>
 +<​td>​6.323
 +</td>
 +<td>6
 +</​td></​tr><​tr><​td>​4
 +</td>
 +<​td>​Riwoqê County
 +</td>
 +<​td>​类乌齐县
 +</td>
 +<​td>​Lèiwūqí Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Loại Ô Tề huyện
 +</td>
 +<​td>​རི་བོ་ཆེ་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​ri bo che rdzong
 +</td>
 +<​td>​40.000
 +</td>
 +<​td>​6.355
 +</td>
 +<td>6
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5
 +</td>
 +<​td>​Dêngqên County
 +</td>
 +<​td>​丁青县
 +</td>
 +<​td>​Dīngqīng Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Đinh Thanh huyện
 +</td>
 +<​td>​སྟེང་ཆེན་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​steng chen rdzong
 +</td>
 +<​td>​60.000
 +</td>
 +<​td>​12.408
 +</td>
 +<td>5
 +</​td></​tr><​tr><​td>​6
 +</td>
 +<​td>​Zhag'​yab County
 +</td>
 +<​td>​察雅县
 +</td>
 +<​td>​Cháyǎ Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Sát Nhã huyện
 +</td>
 +<​td>​བྲག་གཡབ་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​brag g-yab rdzong
 +</td>
 +<​td>​50.000
 +</td>
 +<​td>​8.251
 +</td>
 +<td>6
 +</​td></​tr><​tr><​td>​7
 +</td>
 +<​td>​Baxoi County
 +</td>
 +<​td>​八宿县
 +</td>
 +<​td>​Bāsù Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Bát Túc huyện
 +</td>
 +<​td>​དཔའ་ཤོད་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​dpa'​ shod rdzong
 +</td>
 +<​td>​40.000
 +</td>
 +<​td>​12.336
 +</td>
 +<td>3
 +</​td></​tr><​tr><​td>​8
 +</td>
 +<​td>​Zogang County
 +</td>
 +<​td>​左贡县
 +</td>
 +<​td>​Zuǒgòng Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Tả Cống huyện
 +</td>
 +<​td>​མཛོ་སྒང་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​mdzo sgang rdzong
 +</td>
 +<​td>​40.000
 +</td>
 +<​td>​11.837
 +</td>
 +<td>3
 +</​td></​tr><​tr><​td>​9
 +</td>
 +<​td>​Markam County
 +</td>
 +<​td>​芒康县
 +</td>
 +<​td>​Mángkāng Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Mang Khang huyện
 +</td>
 +<​td>​སྨར་ཁམས་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​smar khams rdzong
 +</td>
 +<​td>​70.000
 +</td>
 +<​td>​11.576
 +</td>
 +<td>6
 +</​td></​tr><​tr><​td>​10
 +</td>
 +<​td>​Lhorong County
 +</td>
 +<​td>​洛隆县
 +</td>
 +<​td>​Luòlóng Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Lạc Long huyện
 +</td>
 +<​td>​ལྷོ་རོང་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​lho rong rdzong
 +</td>
 +<​td>​40.000
 +</td>
 +<​td>​8.048
 +</td>
 +<td>5
 +</​td></​tr><​tr><​td>​11
 +</td>
 +<​td>​Banbar County
 +</td>
 +<​td>​边坝县
 +</td>
 +<​td>​Biānbà Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Biên Bá huyện
 +</td>
 +<​td>​དཔལ་འབར་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​dpal 'bar rdzong
 +</td>
 +<​td>​30.000
 +</td>
 +<​td>​8.774
 +</td>
 +<td>3
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Địa khu có Sân bay Qamdo Bangda.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​31°10′B</​span>​ <span class="​longitude">​97°14′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​31,​167°B 97,​233°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​31.167;​ 97.233</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181018023213
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.186 seconds
 +Preprocessor visited node count: 463/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35382/​2097152 bytes
 +Template argument size: 377/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 66/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.24 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 107.310 ​     1 -total
 + ​42.15% ​  ​45.235 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​31.13% ​  ​33.410 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​30.16% ​  ​32.366 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​acirc;​y_T&#​7841;​ng
 + ​19.81% ​  ​21.260 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 + ​13.08% ​  ​14.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tibet-geo-stub
 + ​11.26% ​  ​12.087 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.29%    5.676      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.64%    2.833      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.48%    2.661      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Bo
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807478-0!canonical and timestamp 20181018023213 and revision id 25394558
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0037--qamdola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)