User Tools

Site Tools


0038--ph-vang-b-nh-ila-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0038--ph-vang-b-nh-ila-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Phú Vang (định hướng).</​div>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Phú Vang</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Xã</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số</​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Bến Tre</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Bình Đại</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Phú Vang</​b>​ là một xã thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​ tỉnh Bến Tre, Việt Nam này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Xã,​ thị trấn thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thị trấn (1)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Bình Đại (huyện lỵ) 
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xã (19)</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Bình Thắng •  ​
 +Bình Thới •  ​
 +Châu Hưng •  ​
 +Đại Hòa Lộc •  ​
 +Định Trung •  ​
 +Lộc Thuận •  ​
 +Long Định •  ​
 +Long Hòa •  ​
 +Phú Long •  ​
 +Phú Thuận •  ​
 +Phú Vang •  ​
 +Tam Hiệp •  ​
 +Thạnh Phước •  ​
 +Thạnh Trị •  ​
 +Thới Lai •  ​
 +Thới Thuận •  ​
 +Thừa Đức •  ​
 +Vang Quới Đông •  ​
 +Vang Quới Tây
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181015075714
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.133 seconds
 +Preprocessor visited node count: 612/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16215/​2097152 bytes
 +Template argument size: 452/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 979 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 104.310 ​     1 -total
 + ​54.29% ​  ​56.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​40.54% ​  ​42.290 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.08% ​  ​19.904 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&​igrave;​nh_&#​272;&#​7841;​i
 + ​16.48% ​  ​17.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.43% ​  ​16.099 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7871;​n_Tre
 + ​13.91% ​  ​14.507 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.17%    8.527      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.53%    5.772      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.17%    5.393      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803194-0!canonical and timestamp 20181015075713 and revision id 40702920
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0038--ph-vang-b-nh-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)