User Tools

Site Tools


0039--kaechonla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0039--kaechonla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Kaech'​ŏn</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Chuyển tự Tiếng Triều Tiên</​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Hangul</​th><​td>​
 +개천시</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Hanja</​th><​td>​
 +价川市</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • <​span class="​nowrap">​Romaja quốc ngữ</​span></​th><​td>​
 +Gaecheon-si</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • <​span class="​nowrap">​McCune–Reischauer</​span></​th><​td>​
 +Kaech'​ŏn-si</​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Chuyển tự Tên ngắn</​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Hangul</​th><​td>​
 +개천</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Hanja</​th><​td>​
 +价川</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • <​span class="​nowrap">​Romaja quốc ngữ</​span></​th><​td>​
 +Gaecheon</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • <​span class="​nowrap">​McCune–Reischauer</​span></​th><​td>​
 +Kaech'​ŏn</​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​DPRK2006 Pyongnam-Kaechon.PNG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​DPRK2006_Pyongnam-Kaechon.PNG/​250px-DPRK2006_Pyongnam-Kaechon.PNG"​ width="​250"​ height="​231"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​DPRK2006_Pyongnam-Kaechon.PNG/​375px-DPRK2006_Pyongnam-Kaechon.PNG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​af/​DPRK2006_Pyongnam-Kaechon.PNG 2x" data-file-width="​420"​ data-file-height="​388"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Kaech'​ŏn trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​27.945%;​left:​84.974%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Kaech'​ŏn"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Kaech'​ŏn"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Kaech'​ŏn</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Bắc Triều Tiên</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Kwansŏ</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Phân cấp hành chính</​th><​td>​
 +<​b/>​25 <​i>​dong</​i>,​ 11 <​i>​ri</​i></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Kiểu</​th><​td>​
 +under South P'​yŏngan</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +738 km<​sup>​2</​sup>​ (285 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(1991)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +336.000</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +460/​km<​sup>​2</​sup>​ (1,​200/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Kaech'​ŏn</​b>​ (Hangul: 개천시, Hanja: 价川市) là một thành phố thuộc tỉnh Pyongan Nam của Bắc Triều Tiên. Các dãy núi Myohyangsan,​ Changansan, Ch'​ŏnsŏngsan,​ và Ch'​ŏngryongsan chụm lại vào nhau tại Kaechon. ​ Đỉnh cao nhất là Paekt'​apsan. ​ Sông quan trọng nhất thành phố là Ch'​ŏngch'​ŏn và Sông Đại Đồng. ​ 61% diện tích thành phố là rừng.
 +</p>
  
 +
 +<​p><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​39°41′55″B</​span>​ <span class="​longitude">​125°54′22″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​39,​69861°B 125,​90611°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​39.69861;​ 125.90611</​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​P'​yŏngan Nam</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thủ phủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​P'​yŏngsŏng</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​7"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​South Pyongan NK.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​South_Pyongan_NK.png/​100px-South_Pyongan_NK.png"​ width="​100"​ height="​107"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​South_Pyongan_NK.png/​150px-South_Pyongan_NK.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​South_Pyongan_NK.png/​200px-South_Pyongan_NK.png 2x" data-file-width="​488"​ data-file-height="​524"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thành phố</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Anju <​b>​·</​b> ​ Kaech'​ŏn <​b>​·</​b> ​ Namp'​o <​b>​·</​b> ​ P'​yŏngsŏng <​b>​·</​b> ​ Sunch'​ŏn <​b>​·</​b> ​ Tŏkch'​ŏn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Địa khu/​khu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ch'​ŏngnam <​b>​·</​b> ​ Tŭkchang <​b>​·</​b> ​ Ungok</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Huyện</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ch'​ŏllima <​b>​·</​b>​ Chungsan <​b>​·</​b>​ Hoech'​ang <​b>​·</​b>​ Kangsŏ <​b>​·</​b>​ Maengsan <​b>​·</​b> ​ Mundŏk <​b>​·</​b>​ Nyongwon <​b>​·</​b>​ Onch'​ŏn <​b>​·</​b>​ Pukch'​ang <​b>​·</​b>​ P'​yŏngwŏn <​b>​·</​b>​ Ryonggang <​b>​·</​b>​ Sinyang <​b>​·</​b>​ Sŏngch'​ŏn <​b>​·</​b>​ Sukch'​ŏn <​b>​·</​b>​ Taean <​b>​·</​b>​ Taehŭng <​b>​·</​b>​ Taedong <​b>​·</​b>​ Ŭnsan <​b>​·</​b>​ Yangdŏk</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181012095503
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.292 seconds
 +Real time usage: 0.373 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3466/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 43406/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2538/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.101/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.16 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 328.209 ​     1 -total
 + ​87.83% ​ 288.255 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Korean_settlement
 + ​85.54% ​ 280.760 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​67.43% ​ 221.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.66% ​  ​61.242 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  7.37%   ​24.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.54%   ​21.461 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.51%   ​21.381 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.29%   ​17.369 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.86%   ​15.950 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Pyongan_Nam
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803411-0!canonical and timestamp 20181012095503 and revision id 24018669
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0039--kaechonla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)