User Tools

Site Tools


0040--c-n-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0040--c-n-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cần Đăng</​b>​ là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam. Dự án Sân bay An Giang nằm ở xã này
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Sân bay An Giang
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​56-CP</​b><​sup id="​cite_ref-TP01_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, xã Cần Đăng thuộc huyện Châu Thành</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​181-CP</​b><​sup id="​cite_ref-181CP_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang, sáp nhập ấp Vĩnh Hòa A, ấp Vĩnh Hòa B và 1/3 ấp Vĩnh Thuận (theo lòng kinh Sáu về nối với mương Trâu Hương Quan Giảng) của xã Vĩnh Hanh vào xã Cần Đăng.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​300-CP</​b><​sup id="​cite_ref-300CP_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Cần Đăng thuộc huyện Châu Thành.</​li></​ul>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Ch%C3%B9a_K%E1%BB%B3_Vi%C3%AAn.jpg/​120px-Ch%C3%B9a_K%E1%BB%B3_Vi%C3%AAn.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Ch%C3%B9a_K%E1%BB%B3_Vi%C3%AAn.jpg/​180px-Ch%C3%B9a_K%E1%BB%B3_Vi%C3%AAn.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Ch%C3%B9a_K%E1%BB%B3_Vi%C3%AAn.jpg/​240px-Ch%C3%B9a_K%E1%BB%B3_Vi%C3%AAn.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Chùa Kỳ Viên ở xã Cần Đăng.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​M%E1%BB%99t_con_r%E1%BA%A1ch_%E1%BB%9F_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg/​120px-M%E1%BB%99t_con_r%E1%BA%A1ch_%E1%BB%9F_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​M%E1%BB%99t_con_r%E1%BA%A1ch_%E1%BB%9F_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg/​180px-M%E1%BB%99t_con_r%E1%BA%A1ch_%E1%BB%9F_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​M%E1%BB%99t_con_r%E1%BA%A1ch_%E1%BB%9F_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg/​240px-M%E1%BB%99t_con_r%E1%BA%A1ch_%E1%BB%9F_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg 2x" data-file-width="​4526"​ data-file-height="​3395"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Một con rạch chảy qua cầu Cần Đăng và ngôi chợ cùng tên.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​Ch%C3%B9a_Sim_Minh_Na_Ram.jpg/​120px-Ch%C3%B9a_Sim_Minh_Na_Ram.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​Ch%C3%B9a_Sim_Minh_Na_Ram.jpg/​180px-Ch%C3%B9a_Sim_Minh_Na_Ram.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​Ch%C3%B9a_Sim_Minh_Na_Ram.jpg/​240px-Ch%C3%B9a_Sim_Minh_Na_Ram.jpg 2x" data-file-width="​4324"​ data-file-height="​3244"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Chánh điện chùa Sim Minh Na Ram của tộc người Khmer ở xã Cần Đăng.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg/​120px-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg/​180px-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg/​240px-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg 2x" data-file-width="​4129"​ data-file-height="​3093"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Trường Trung học phổ thông Cần Đăng ở xã Cần Đăng.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​T%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_941_%E1%BB%9F_ch%E1%BB%A3_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg/​120px-T%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_941_%E1%BB%9F_ch%E1%BB%A3_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​T%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_941_%E1%BB%9F_ch%E1%BB%A3_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg/​180px-T%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_941_%E1%BB%9F_ch%E1%BB%A3_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​T%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_941_%E1%BB%9F_ch%E1%BB%A3_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg/​240px-T%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_941_%E1%BB%9F_ch%E1%BB%A3_C%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%83ng.jpg 2x" data-file-width="​4427"​ data-file-height="​3320"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Tỉnh lộ 941, đoạn đi qua khu hành chính và chợ Cần Đăng.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011005341
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.177 seconds
 +Preprocessor visited node count: 573/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11303/​2097152 bytes
 +Template argument size: 298/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6972/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 903 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 139.707 ​     1 -total
 + ​41.24% ​  ​57.614 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​33.36% ​  ​46.612 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.33% ​  ​18.622 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ch&​acirc;​u_Th&​agrave;​nh,​_An_Giang
 + ​11.74% ​  ​16.396 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  3.69%    5.151      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.30%    3.215      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  0.99%    1.383     11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803805-0!canonical and timestamp 20181011005341 and revision id 41006247
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0040--c-n-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)