User Tools

Site Tools


0041--chi-b-n-h-namla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0041--chi-b-n-h-namla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(144,​238,​144);"><​i>​Typhonium</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Typhonium roxburghii Blanco2.330.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Typhonium_roxburghii_Blanco2.330.png/​280px-Typhonium_roxburghii_Blanco2.330.png"​ width="​280"​ height="​191"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Typhonium_roxburghii_Blanco2.330.png/​420px-Typhonium_roxburghii_Blanco2.330.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Typhonium_roxburghii_Blanco2.330.png/​560px-Typhonium_roxburghii_Blanco2.330.png 2x" data-file-width="​2002"​ data-file-height="​1369"/><​div><​i>​Typhonium roxburghii</​i></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Plantae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Angiospermae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Monocots</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Alismatales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Araceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân họ <​small>​(<​i>​subfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Aroideae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tông <​small>​(<​i>​tribus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Areae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Typhonium</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Schott,​ 1829</​span></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Typhonium distribution.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Typhonium_distribution.svg/​280px-Typhonium_distribution.svg.png"​ width="​280"​ height="​144"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Typhonium_distribution.svg/​420px-Typhonium_distribution.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Typhonium_distribution.svg/​560px-Typhonium_distribution.svg.png 2x" data-file-width="​863"​ data-file-height="​443"/><​br/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Danh pháp đồng nghĩa<​sup id="​cite_ref-hhhhhh_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​List</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​text-align:​ left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Desmesia</​i>​ <​small>​Raf.</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Heterostalis</​i>​ <​small>​(Schott) Schott</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Jaimenostia</​i>​ <​small>​Guinea &amp; Gómez Mor.</​small> ​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Lazarum</​i>​ <​small>​A.Hay</​small>​
 +</​li></​ul></​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Chi Bán hạ nam</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Typhonium</​b></​i>​) là một chi thực vật thuộc họ Ráy, đặc hữu của châu Á nhiệt đới, châu Đại Dương và Úc. Có khoảng 50 loài đã được nhận diện.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Một số loài</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Hình ảnh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​ul><​li><​i>​Typhonium acetosella</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium adnatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium albidinervum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium albispathum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium alismifolium</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium alpinum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium angustilobum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium bachmaense</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium blumei</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium bognerianum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium brevipilosum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium brevipes</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium brownii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium bulbiferum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium circinnatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium cochleare</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium cordifolium</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium digitatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium diversifolium</​i>​ (<​i>​T. austrotibeticum</​i>​)</​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium echinulatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium eliosurum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium filiforme</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium flagelliforme</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium fultum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium gagnepainii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium gallowayi</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium gaoligongense</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium giganteum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium glaucum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium gracile</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium griseum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium hayatae</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium hirsutum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium horsfieldii</​i>​ (<​i>​T. omeiense</​i>​)</​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium huense</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium hunanense</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium inopinatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium johnsonianum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium jonesii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium laoticum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium liliifolium</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium lineare</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium listeri</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium medusae</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium mirabile</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium nudibaccatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium orbifolium</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium pedatisectum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium pedunculatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium peltandroides</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium penicillatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium pottingeri</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium preatermissum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium pusillum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium reflexum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium roxburghii</​i>​ (<​i>​T. divaricatum</​i>​)</​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium russell-smithii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium sagittariifolium</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium saraburiensis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium subglobosum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium taylorii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium tentaculatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium trifoliatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium trilobatum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium varians</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium venosum</​i>​ (Voodoo Lily)</​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium violaefolium</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium watanabei</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium weipanum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Typhonium wilbertii</​i></​li></​ul>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Typhonium brownii CBM.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Typhonium_brownii_CBM.png/​73px-Typhonium_brownii_CBM.png"​ width="​73"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Typhonium_brownii_CBM.png/​109px-Typhonium_brownii_CBM.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Typhonium_brownii_CBM.png/​146px-Typhonium_brownii_CBM.png 2x" data-file-width="​1015"​ data-file-height="​1671"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Voodoo Lily (Sauromatum guttatum).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Voodoo_Lily_%28Sauromatum_guttatum%29.jpg/​120px-Voodoo_Lily_%28Sauromatum_guttatum%29.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Voodoo_Lily_%28Sauromatum_guttatum%29.jpg/​180px-Voodoo_Lily_%28Sauromatum_guttatum%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Voodoo_Lily_%28Sauromatum_guttatum%29.jpg/​240px-Voodoo_Lily_%28Sauromatum_guttatum%29.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​533"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Sauromatum venosum HRM1.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Sauromatum_venosum_HRM1.jpg/​95px-Sauromatum_venosum_HRM1.jpg"​ width="​95"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Sauromatum_venosum_HRM1.jpg/​142px-Sauromatum_venosum_HRM1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Sauromatum_venosum_HRM1.jpg/​189px-Sauromatum_venosum_HRM1.jpg 2x" data-file-width="​1528"​ data-file-height="​1935"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt="​Typhonium roxburghii Blanco2.330-cropped.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Typhonium_roxburghii_Blanco2.330-cropped.jpg/​120px-Typhonium_roxburghii_Blanco2.330-cropped.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Typhonium_roxburghii_Blanco2.330-cropped.jpg/​180px-Typhonium_roxburghii_Blanco2.330-cropped.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Typhonium_roxburghii_Blanco2.330-cropped.jpg/​240px-Typhonium_roxburghii_Blanco2.330-cropped.jpg 2x" data-file-width="​1630"​ data-file-height="​1220"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-hhhhhh-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kew World Checklist of Selected Plant Families</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Bown,​ Deni (2000). <​i>​Aroids:​ Plants of the Arum Family</​i>​. Timber Press. ISBN 0-88192-485-7.</​li>​
 +<​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Typhonium tại Wikimedia Commons</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Titan-arum1web.jpg/​19px-Titan-arum1web.jpg"​ width="​19"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Titan-arum1web.jpg/​29px-Titan-arum1web.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Titan-arum1web.jpg/​39px-Titan-arum1web.jpg 2x" data-file-width="​494"​ data-file-height="​758"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến phân họ Ráy  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181010161325
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.260 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1479/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16207/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2987/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3747/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 999 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 180.824 ​     1 -total
 + ​69.83% ​ 126.268 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​43.78% ​  ​79.163 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.54% ​  ​22.673 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.48%   ​17.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aroideae-stub
 +  7.91%   ​14.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.71%   ​10.321 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Collapsible_list
 +  5.53%   ​10.002 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.42%    7.991      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.15%    7.501      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804483-0!canonical and timestamp 20181010161324 and revision id 25431680
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0041--chi-b-n-h-namla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)