User Tools

Site Tools


0042--higashiyama-ku-kyotola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0042--higashiyama-ku-kyotola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Higashiyama</​span><​br/><​span class="​nickname"​ lang="​ja">​東山区</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu của thành phố Kyoto  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Shirakara Canal, Gion, Kyoto.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Shirakara_Canal%2C_Gion%2C_Kyoto.jpg/​250px-Shirakara_Canal%2C_Gion%2C_Kyoto.jpg"​ width="​250"​ height="​174"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Shirakara_Canal%2C_Gion%2C_Kyoto.jpg/​375px-Shirakara_Canal%2C_Gion%2C_Kyoto.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Shirakara_Canal%2C_Gion%2C_Kyoto.jpg/​500px-Shirakara_Canal%2C_Gion%2C_Kyoto.jpg 2x" data-file-width="​3036"​ data-file-height="​2112"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của Higashiyama ở Kyoto" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Higashiyama-ku_in_Kyoto_City.svg/​250px-Higashiyama-ku_in_Kyoto_City.svg.png"​ width="​250"​ height="​441"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Higashiyama-ku_in_Kyoto_City.svg/​375px-Higashiyama-ku_in_Kyoto_City.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Higashiyama-ku_in_Kyoto_City.svg/​500px-Higashiyama-ku_in_Kyoto_City.svg.png 2x" data-file-width="​460"​ data-file-height="​812"/><​br/><​small><​small>​Vị trí của Higashiyama ở  Kyoto</​small></​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Higashiyama trên bản đồ Nhật Bản" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg/​250px-Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg.png"​ width="​250"​ height="​226"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg/​375px-Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg/​500px-Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg.png 2x" data-file-width="​413"​ data-file-height="​373"/><​div style="​position:​absolute;​top:​69.106%;​left:​35.836%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Higashiyama"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Higashiyama"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Higashiyama</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​34°54′49″B</​span>​ <span class="​longitude">​135°46′35″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​34,​91361°B 135,​77639°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​34.91361;​ 135.77639</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​34°54′49″B</​span>​ <span class="​longitude">​135°46′35″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​34,​91361°B 135,​77639°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​34.91361;​ 135.77639</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Nhật Bản</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Kinki</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Kyoto</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +7.46 km<​sup>​2</​sup>​ (2.88 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(1 tháng 2 năm 2011)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +40.330</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +5.410/​km<​sup>​2</​sup>​ (14,​000/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +Giờ chuẩn Nhật Bản (UTC+9)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Điện thoại</​th><​td>​
 ++81-075-561-1191</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Địa chỉ</​th><​td>​
 +Kyōto-fu Kyōto-shi Higashiyama-ku Shimizu go-chōme 130-banchi no 6<​br/>​605-8511</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +Higashiyama Ward Web Page</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Higashiyama</​b>​ (東山区, ひがしやまく,​ Higashiyama-ku) là một trong 11 khu của Kyoto, phủ Kyoto, Nhật Bản.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​The ward's official homepage <b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Nhật)</​b></​li></​ul>​
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​34°59′49″B</​span>​ <span class="​longitude">​135°46′35″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​34,​99694°B 135,​77639°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​34.99694;​ 135.77639</​span></​span></​span></​span></​span></​span><​span class="​error">​{{#​coordinates:​}}:​ một trang không thể chứa nhiều hơn một thẻ chính</​span>​
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​background:#​f9f9f9;"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"​ style="​background:#​efefef;"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";​background:#​efefef;;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";​background:#​efefef;;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";​background:#​efefef;;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​img alt="​Shadow picture of Kyoto prefecture.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png/​19px-Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png"​ width="​19"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png/​29px-Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png/​39px-Shadow_picture_of_Kyoto_prefecture.png 2x" data-file-width="​381"​ data-file-height="​392"/>​Phủ Kyōto</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Thành phố Kyoto (thủ phủ)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;;​background:#​fcfcfc;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Khu:​ Fushimi | Higashiyama | Kamigyō | Kita | Minami | Nakagyō | Nishikyō | Sakyō | Shimogyō | Ukyō | Yamashina</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​15"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Kyoto Prefecture"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg/​60px-Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg.png"​ width="​60"​ height="​43"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg/​90px-Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg/​120px-Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg.png 2x" data-file-width="​1400"​ data-file-height="​1000"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Các thành phố khác</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ayabe | Fukuchiyama | Jōyō | Kameoka | Kizugawa | Kyōtanabe | Kyōtango | Maizuru | Miyazu | Mukō | Nagaokakyō | Nantan | Uji | Yawata</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Funai District</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;;​background:#​fcfcfc;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kyōtamba</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Kuse District</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kumiyama</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Otokuni District</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;;​background:#​fcfcfc;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ōyamazaki</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Sōraku District</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Kasagi | Minamiyamashiro | Seika | Wazuka</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Tsuzuki District</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;;​background:#​fcfcfc;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ide | Ujitawara</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​efefef;​vertical-align:​top;​padding:​0.125em 0.25em;">​Yosa District</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​width:​auto;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ine | Yosano</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1337
 +Cached time: 20181010172352
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.304 seconds
 +Real time usage: 0.385 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3330/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 53359/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2894/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 17/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.091/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.99 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 338.616 ​     1 -total
 + ​90.53% ​ 306.554 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_City_Japan
 + ​87.90% ​ 297.641 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​63.09% ​ 213.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.75%   ​29.616 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  8.60%   ​29.118 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.70%   ​26.083 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.46%   ​25.262 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.01%   ​20.337 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  4.85%   ​16.412 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804240-0!canonical and timestamp 20181010172352 and revision id 26529869
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0042--higashiyama-ku-kyotola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)