User Tools

Site Tools


0043--news-internationalla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0043--news-internationalla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​News_International_at_Knowsley_Industrial_Park_-_geograph.org.uk_-_124465.jpg/​220px-News_International_at_Knowsley_Industrial_Park_-_geograph.org.uk_-_124465.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​News_International_at_Knowsley_Industrial_Park_-_geograph.org.uk_-_124465.jpg/​330px-News_International_at_Knowsley_Industrial_Park_-_geograph.org.uk_-_124465.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​News_International_at_Knowsley_Industrial_Park_-_geograph.org.uk_-_124465.jpg/​440px-News_International_at_Knowsley_Industrial_Park_-_geograph.org.uk_-_124465.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Nhà máy in của News International tại khu công nghiệp Knowsley, nơi in tờ <​i>​News of the World</​i>​ và tờ <​i>​the Sun</​i></​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​News International Ltd</​b>​ là một chủ báo ở Anh sở hữu bởi News Corporation của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. Cho đến tháng 6 năm 2002, nó có tên là News International plc (công ty đại chúng News International).<​sup id="​cite_ref-osg_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Những tờ báo của công ty này được xuất bản bởi ba công ty con, <​b>​Times Newspapers Ltd</​b>,​ <​b>​News Group Newspapers</​b>​ và <b>NI Free Newspapers Limited</​b>​ và được in tại Broxbourne, Knowsley và Lanarkshire (là nhà máy in lớn nhất và nhanh nhất trên thế giới).<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Từ năm 1987 đến năm 1995, thông qua công ty con <​i>​News (UK) Today</​i>,​ News International đã sở hữu được tờ <​i>​Today</​i>,​ tờ báo in màu đầu tiên ở Anh.
 +</​p><​p>​Tháng 10 năm 2005, News International bán lại TSL Education, nhà xuất bản của <​i>​Times Educational Supplement</​i>,​ với giá 415 triệu đô-la Mỹ.
 +</​p><​p>​Towet Hamlet, một khu của thành phố Luân Đôn, đã cho phép xây dựng lại tòa nhà chính trong khuôn viên News International Wapping. Nơi này sẽ là trụ sở chung đầu tiên của News International,​ Harper Collins, Dow Jones, Fox và các doanh nghiệp có liên hệ khác.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +<​ul><​li>​News International (Advertisements) Limited</​li>​
 +<​li>​News International Associated Services Limited</​li>​
 +<​li>​News International Distribution Limited</​li>​
 +<​li>​News Printers (Knowsley) Limited</​li>​
 +<​li>​News Printers (Scotland) Limited</​li>​
 +<​li>​News International Pension Trustees Limited</​li>​
 +<​li>​News International Supply Company Limited</​li>​
 +<​li>​News International Television Investment Company Limited</​li>​
 +<​li>​News International Television Limited</​li>​
 +<​li>​NI Syndication Limited</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181010211513
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.228 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1065/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 73839/​2097152 bytes
 +Template argument size: 434/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2578/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.01 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 137.454 ​     1 -total
 + ​44.80% ​  ​61.575 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_company
 + ​34.77% ​  ​47.790 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.86% ​  ​34.171 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​24.80% ​  ​34.086 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​News_Corporation
 + ​22.71% ​  ​31.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.74% ​  ​23.016 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  7.50%   ​10.303 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Comma_separated_entries
 +  3.75%    5.161      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  3.33%    4.579      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refs
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804697-0!canonical and timestamp 20181010211513 and revision id 26424809
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0043--news-internationalla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)