User Tools

Site Tools


0044--if-i-never-see-your-face-againla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0044--if-i-never-see-your-face-againla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>"<​b>​If I Never See Your Face Again</​b>"​ bài hát của Maroon 5 từ album phòng thu thứ hai của nhóm <i>It Won't Be Soon Before Long</​i>​. Bài hát do chính hai thành viên của nhóm, Adam Levine và James Valentine sáng tác. Một bản remix của bài hát đã được thu âm cùng với nữ ca sĩ Rihanna, và đã được phát hành làm đĩa đơn thứ tư từ album thay cho phiên bản gốc. Remix này cũng có mặt trong bản phát hành lại album <i>It Won't Be Soon Before Long</​i>​ của Maroon 5 và bản phát hành lại <​i>​Good Girl Gone Bad</​i>​ của Rihanna.
 +</​p><​p>​Ca khúc do Mike Elizondo, Mark "​Spike"​ Stent và Maroon 5 sản xuất. Nó nhận được một đề cử giải Grammy hạng mục Best Pop Collaboration with Vocals tại Giải Grammy lần thứ 51.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>"​If I Never See Your Face Again" xuất hiện lần đầu trên <​i>​Billboard</​i>​ Hot 100 Mỹ tại vị trí 57, tuy nhiên lại không thành công trong việc lọt vào top 50. Ngày 8 tháng 6 năm 2008, tuần <​i>​Good Girl Gone Bad: Reloaded</​i>​ được phát hành, bài hát xếp hạng trên UK Singles Chart tại vị trí 29. Vị trí cao nhất của nó trên bảng xếp hạng này là 28, đạt được 2 tuần sau đó. Đây cũng là đĩa đơn đạt vị trí xếp hạng thấp nhất của Rihanna cho đến nay và là đĩa đơn đầu tiên của cô không lọt vào được top 20.
 +</p>
 +
 +<table class="​tracklist"​ style="​display:​ block; max-width: 100%; border-spacing:​ 0px; border-collapse:​ collapse; padding:​4px"><​tbody><​tr>​
 +</​tr><​tr>​
 +
 +
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​fff;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​1.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"​If I Never See Your Face Again"  </​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3:​19</​td>​
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​f7f7f7;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​2.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"​If I Never See Your Face Again" <​small>​(Paul Oakenfold Remix Edit)</​small></​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3:​30</​td>​
 +</​tr></​tbody></​table><​table class="​tracklist"​ style="​display:​ block; max-width: 100%; border-spacing:​ 0px; border-collapse:​ collapse; padding:​4px"><​tbody><​tr>​
 +</​tr><​tr>​
 +
 +
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​fff;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​1.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"​If I Never See Your Face Again" <​small>​(feat. Rihanna)</​small></​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3:​18</​td>​
 +</​tr></​tbody></​table><​table class="​tracklist"​ style="​display:​ block; max-width: 100%; border-spacing:​ 0px; border-collapse:​ collapse; padding:​4px"><​tbody><​tr>​
 +</​tr><​tr>​
 +
 +
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​fff;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​1.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"​If I Never See Your Face Again"  </​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3:​19</​td>​
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​f7f7f7;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​2.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"​If I Never See Your Face Again" <​small>​(Paul Oakenfold Remix Edit)</​small></​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3:​30</​td>​
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​fff;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"​If I Never See Your Face Again" <​small>​(Live from MSN Control Room)</​small></​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​4:​11</​td>​
 +</​tr></​tbody></​table><​h2><​span id="​B.E1.BA.A3ng_x.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng_v.C3.A0_doanh_s.E1.BB.91_ch.E1.BB.A9ng_nh.E1.BA.ADn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bảng_xếp_hạng_và_doanh_số_chứng_nhận">​Bảng xếp hạng và doanh số chứng nhận</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181011063800
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.552 seconds
 +Real time usage: 0.625 seconds
 +Preprocessor visited node count: 11413/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 110669/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13646/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 21/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 16549/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.080/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.89 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 530.124 ​     1 -total
 + ​31.23% ​ 165.581 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tracklist
 + ​19.61% ​ 103.971 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Singlechart
 + ​19.26% ​ 102.127 ​    20 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 + ​14.91% ​  ​79.027 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Certification_Table_Entry
 + ​11.03% ​  ​58.459 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​10.77% ​  ​57.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.20% ​  ​54.094 ​     9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.03%   ​47.879 ​   363 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Track_listing/​Track
 +  8.73%   ​46.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Certification_Cite_Ref
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804994-0!canonical and timestamp 20181011063759 and revision id 24076014
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0044--if-i-never-see-your-face-againla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)