User Tools

Site Tools


0046--pekalonganla-gi

Pekalongan là một thành phố thuộc tỉnh Trung Java. Thành phố Pekalongan có diện tích 17,55  km², dân số năm 2003 là 272.000 người. Thành phố này là thủ phủ của huyện Pekalongan. Đây là cảng quan trọng nhất của Trung Java.

0046--pekalonganla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)