User Tools

Site Tools


0049--qu-ng-ninh-qu-ng-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0049--qu-ng-ninh-qu-ng-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Quảng Ninh</​b>​ (广宁县) là một huyện thuộc địa cấp thị Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, 2.380 km²,​ dân số. 540.000, mã số bưu chính 526300。Huyện lỵ đóng tại trấn Nam Nhai.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Huyện này có 20 đơn vị hành chính trực thuộc:
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Nam Nhai, Xích Hàng, Bắc Thị, Giang Đồn, Liên Hòa, Đàm Bố, Bài Sa, Thạch Giản, Tân Hưởng, Hoành Sơn, Ngũ Hòa, Mộc Cách, Châu Tử, Cổ Thủy, Hàng Khẩu, Loa Cương, Thạch Trớ,Thanh Quế, Quỳ Động.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181011093923
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.316 seconds
 +Real time usage: 0.379 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3386/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 63426/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2503/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.091/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.66 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 290.109 ​     1 -total
 + ​85.18% ​ 247.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​65.48% ​ 189.962 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.84% ​  ​31.440 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  9.24%   ​26.794 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7843;​ng_&#​272;&​ocirc;​ng
 +  8.18%   ​23.740 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  8.13%   ​23.600 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.54%   ​21.887 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.25%   ​21.043 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.10%   ​17.703 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​183574-0!canonical and timestamp 20181011093923 and revision id 31627450
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0049--qu-ng-ninh-qu-ng-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)