User Tools

Site Tools


0052--tarija-boliviala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0052--tarija-boliviala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tarija</​b>​ hoặc <​b>​San Bernardo de la Frontera de Tarixa</​b>​ là một thành phố ở miền nam Bolivia. Được thành lập năm 1574, Tarija là thủ phủ và thành phố lớn nhất trong Tarija Departmento,​ với một sân bay (sân bay Capitán Oriel Lea Plaza, TJA) cung cấp dịch vụ thường xuyên để các thành phố chính của Bolivia, cũng như một bến xe buýt khu vực với các kết nối trong nước và quốc tế. Khí hậu của nó tương tự như khí hậu Địa Trung Hải (tương tự như các thành phố Bolivia Cochabamba và Sucre), trái ngược với cái lạnh khắc nghiệt của nhiệt Altiplano (tức là, La Paz) và ẩm ướt của lưu vực sông Amazon (tức là, Santa Cruz de la Sierra). Tarija có dân số 170.900 người (2006 ước tính chính thức), là thành phố lớn thứ 7 quốc gia này.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1302
 +Cached time: 20181010170032
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.296 seconds
 +Real time usage: 0.375 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2991/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 27085/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2211/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.088/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.15 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 330.418 ​     1 -total
 + ​95.07% ​ 314.137 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​68.81% ​ 227.370 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.14%   ​23.596 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.98%   ​19.746 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  5.82%   ​19.229 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  5.00%   ​16.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement/​lengthdisp
 +  4.17%   ​13.774 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  3.55%   ​11.744 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 +  3.07%   ​10.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807611-0!canonical and timestamp 20181010170032 and revision id 36475703
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0052--tarija-boliviala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)