User Tools

Site Tools


0053--l-ng-phila-gi

Lương Phi là một xã của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Lương Phi    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}
Chùa Tà Miệt ở Lương Phi
  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Lương Phi thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 181-CP[2] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, xã Lương Phi đổi tên thành xã An Thành
  • Quyết định 300-CP[3] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã An Thành thuộc huyện Tri Tôn.
  • Sau này, xã An Thành được đổi tên lại thành xã Lương Phi[cần dẫn nguồn].
0053--l-ng-phila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)