User Tools

Site Tools


0054--chongjinla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0054--chongjinla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​DPRK2006_hambuk-Chongjin.PNG/​220px-DPRK2006_hambuk-Chongjin.PNG"​ width="​220"​ height="​196"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​DPRK2006_hambuk-Chongjin.PNG/​330px-DPRK2006_hambuk-Chongjin.PNG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​DPRK2006_hambuk-Chongjin.PNG/​440px-DPRK2006_hambuk-Chongjin.PNG 2x" data-file-width="​650"​ data-file-height="​579"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Chongjin tại tỉnh Hamyong Bắc</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Ch'​ŏngjin</​b>​ (청진시, <​i>​Ch'​ŏngjin-si</​i>;​ Hán Việt: Thanh Tân) là thành phố thủ phủ của tỉnh Hamgyong Bắc và là thành phố lớn thứ ba tại Bắc Triều Tiên. ​ Từ 1960 đến 1967 và từ 1977 đến 1985, Ch'​ŏngjin được tách khỏi tỉnh Hamgyŏng Bắc và trở thành thành phố trực thuộc trung ương (<​i>​Chikhalsi</​i>​). Trước năm 1960, từ 1967 đến 1977, và từ 1985 đến nay, thành phố sáp nhập trở lại vào tỉnh Hamgyŏng Bắc.
 +</p>
  
 +<​p>​Ch'​ŏngjin được chia thành 7 phường ("​Kuyŏk"​).
 +</p>
 +<​ul><​li>​Ch'​ŏngam-guyŏk (청암구역;​ 青岩區域)</​li>​
 +<​li>​P'​ohang-guyŏk (포항구역;​ 浦港區域)</​li>​
 +<​li>​Puyun-guyŏk (부윤구역;​ 富潤區域)</​li>​
 +<​li>​Ranam-guyŏk (라남구역;​ 羅南區域)</​li>​
 +<​li>​Sinam-guyŏk (신암구역;​ 新岩區域)</​li>​
 +<​li>​Songp'​yŏng-guyŏk (송평구역;​ 松坪區域)</​li>​
 +<​li>​Sunam-guyŏk (수남구역;​ 水南區域)</​li></​ul><​p>​Chongjin vốn chỉ là một làng chài nhỏ tại Bắc Triều Tiên. Năm 1908, người Nhật đã mở một thương cảng tại làng để dễ dàng tiếp cận bằng đường biển với nhuồn tài nguyên của Triều Tiên và vùng đông bắc Trung Quốc. Năm 2003, chính quyền Bắc Triều Tiên đã cho hình thành nên một thương cảng cho vùng đông bắc Bắc Triều Tiên tại đây. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Nga cũng mở các lãnh sự quán của mình tại Chongjin và là thành phố duy nhất tại Bắc Triều Tiên có lãnh sự quán.
 +</​p><​p>​Chongjin nằm ở đông bắc Bắc Triều Tiên, thuộc tỉnh Hamgyong Bắc, gần Vịnh Đông Triều Tiên thuộc Biển Nhật Bản. Chongjin được chia thành 7 khu vực: Khu vực Thương mại Trung tâm phát triển về phía nam, và khu vực bờ biển gần với cửa sông  Sosongchon. Thành phố cách biên giới Trung Quốc 80 km, ​ và ví trí gần gũi đó cho phép thành phố có một thị trường phát triển với các hành hóa Trung Quốc được bán trên đường phố. Ngoài thủ đô Bình Nhưỡng, Chongjin là một trong những nơi tiêu thụ hàng hóa lớn nhất tại Bắc Triều Tiên.
 +</p>
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​41px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Ranan_Shrine.JPG/​120px-Ranan_Shrine.JPG"​ width="​120"​ height="​68"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Ranan_Shrine.JPG/​180px-Ranan_Shrine.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Ranan_Shrine.JPG/​240px-Ranan_Shrine.JPG 2x" data-file-width="​524"​ data-file-height="​297"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Đền thờ Thần đạo Ranam trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 +</ul>
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​41°48′B</​span>​ <span class="​longitude">​129°47′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​41,​8°B 129,​783°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​41.800;​ 129.783</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181017071834
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.292 seconds
 +Real time usage: 0.383 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2919/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35378/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1669/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1180/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.092/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.61 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 338.434 ​     1 -total
 + ​75.43% ​ 255.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Korean_settlement
 + ​73.20% ​ 247.747 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​51.43% ​ 174.053 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.26% ​  ​51.631 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​11.56% ​  ​39.125 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  9.42%   ​31.871 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  6.54%   ​22.145 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.00%   ​13.532 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hamgyong_B&#​7855;​c
 +  3.48%   ​11.767 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803413-0!canonical and timestamp 20181017071834 and revision id 26465154
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0054--chongjinla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)