User Tools

Site Tools


0058--traian-b-sescula-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0058--traian-b-sescula-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Traian Băsescu</​b>​ (<​small>​phát âm tiếng România:​ </​small><​span title="​Phát âm theo IPA" class="​IPA">​[traˈjan bəˈsesku]</​span><​small/>​);​ sinh ngày 04 tháng 11 năm 1951) là tổng thống thứ hai của România. Sau khi làm thị trưởng thành phố Bucharest từ tháng sáu 2000 cho đến tháng 12 năm 2004, ông được bầu làm Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Rumani năm 2004 và nhậm chức vào ngày 20 tháng 12 năm 2004. Ông đã được tái bầu làm tổng thống với nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai trong năm 2009<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ giữa những cáo buộc về gian lận bầu cử<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ một cáo buộc đã được tòa án bác bỏ<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +Tháng 4 năm 2007, Băsescu trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Romania chính thức bị đình chỉ chức vụ,<​sup id="​cite_ref-Suspend_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ nhưng ông lại được hồi phục chức vụ một tháng sau đó trong một cuộc trưng cầu dân ý luận tội tổnt thống với tỷ lệ thắng 3-1.<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Ông kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 21 tháng 12 năm 2014.
 +</p>
  
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Traian Băsescu</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181028054733
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.232 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1088/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17105/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1976/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2240/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 203.675 ​     1 -total
 + ​59.21% ​ 120.600 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​49.93% ​ 101.703 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.55% ​  ​41.865 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&#​7895;​i_th&#​7901;​i
 + ​19.26% ​  ​39.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​13.15% ​  ​26.782 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.82% ​  ​24.072 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  5.77%   ​11.742 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  5.56%   ​11.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Bda
 +  5.17%   ​10.528 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804705-0!canonical and timestamp 20181028054732 and revision id 26388800
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0058--traian-b-sescula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)