User Tools

Site Tools


0066--ti-ng-serbia-croatiala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0066--ti-ng-serbia-croatiala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​color:​ black; background: #​90EE90">​Tiếng Serbia-Croatia<​br/><​i><​span lang="​sh"​ title="​Văn bản tiếng Serbia-Croatia">​srpskohrvatski</​span></​i>​ / <​i><​span lang="​sh"​ title="​Văn bản tiếng Serbia-Croatia">​hrvatskosrpski</​span></​i><​br/><​span lang="​sh-Cyrl"​ title="​Văn bản tiếng Serbia-Croatia">​српскохрватски</​span>​ / <span lang="​sh-Cyrl"​ title="​Văn bản tiếng Serbia-Croatia">​хрватскосрпски</​span></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sử dụng tại</​th><​td>​
 +Serbia, Croatia, Bosna và Hercegovina,​ Montenegro, và Kosovo<​sup id="​cite_ref-status_1-0"​ class="​reference">​[a]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tổng số người nói</​th><​td>​
 +19 triệu (2007)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân tộc</​th><​td>​
 +Người Serb, người Croat, người Bosna, người Montenegro, người Bunjevac</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân loại</​th><​td>​
 +Ấn-Âu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dạng chuẩn</​th><​td>​
  
 +
 +
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phương ngữ</​th><​td>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hệ chữ viết</​th><​td>​
 +Latinh (Gaj)<​br/>​Kirin (Serbia và Montenegro)<​br/>​Hệ chữ nổi Nam Tư</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​color:​ black; background: #​90EE90">​Địa vị chính thức</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"><​p>​Ngôn ngữ chính thức tại</​p></​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​23px-Flag_of_Serbia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​35px-Flag_of_Serbia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​45px-Flag_of_Serbia.svg.png 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​630"/>​ </​span>​Serbia (dưới tên "​tiếng Serbia"​)<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​23px-Flag_of_Croatia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​35px-Flag_of_Croatia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​46px-Flag_of_Croatia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Croatia (dưới tên "​tiếng Croatia"​)<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg/​23px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg/​35px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg/​46px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Bosnia and Herzegovina (dưới tên "​tiếng Bosna",​ "​tiếng Croatia",​ "​tiếng Serbia"​)<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Flag_of_Montenegro.svg/​23px-Flag_of_Montenegro.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Flag_of_Montenegro.svg/​35px-Flag_of_Montenegro.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Flag_of_Montenegro.svg/​46px-Flag_of_Montenegro.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​320"/>​ </​span>​Montenegro (dưới tên "​tiếng Montenegro"​)<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1f/​Flag_of_Kosovo.svg/​21px-Flag_of_Kosovo.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1f/​Flag_of_Kosovo.svg/​32px-Flag_of_Kosovo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1f/​Flag_of_Kosovo.svg/​42px-Flag_of_Kosovo.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Kosovo<​sup id="​cite_ref-status_1-1"​ class="​reference">​[a]</​sup>​ (dưới tên "​tiếng Serbia"​)<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[1]</​sup><​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Flag_of_Europe.svg/​23px-Flag_of_Europe.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Flag_of_Europe.svg/​35px-Flag_of_Europe.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Flag_of_Europe.svg/​45px-Flag_of_Europe.svg.png 2x" data-file-width="​810"​ data-file-height="​540"/>​ </​span>​Liên minh châu Âu (dưới tên "​tiếng Croatia"​)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quy định bởi</​th><​td>​
 +<​p>​Hiệp hội Ngôn ngữ học và tiếng Croatia (tiếng Croatia)<​br/>​Ban chuẩn hóa tiếng Serbia (tiếng Serbia)<​br/></​p>​
 +Đại học Sarajevo (Bosna)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​color:​ black; background: #​90EE90">​Mã ngôn ngữ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ISO 639-1</​th><​td>​
 +<​tt>​sh (deprecated)</​tt></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ISO 639-2</​th><​td>​
 +<​tt>​scr</​tt></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ISO 639-3</​th><​td>​
 +tùy trường hợp:<​br/><​code>​srp</​code>​ – Tiếng Serbia<​br/><​code>​hrv</​code>​ – Tiếng Croatia<​br/><​code>​bos</​code>​ – Tiếng Bosna<​br/><​code>​bun</​code>​ – Phương ngữ Bunjevac<​br/><​code>​svm</​code>​ – Slavomolisano<​br/><​code>​kjv</​code>​ – Kajkavia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Glottolog</​th><​td>​
 +<​code>​moli1249</​code><​sup id="​cite_ref-Glottolog_3-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Linguasphere</​th><​td>​
 +<​code>​53-AAA-g</​code></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Serbo croatian language2005.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3a/​Serbo_croatian_language2005.png/​220px-Serbo_croatian_language2005.png"​ width="​220"​ height="​164"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3a/​Serbo_croatian_language2005.png/​330px-Serbo_croatian_language2005.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3a/​Serbo_croatian_language2005.png/​440px-Serbo_croatian_language2005.png 2x" data-file-width="​1702"​ data-file-height="​1269"/></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tiếng Serbia-Croatia</​b>,​ còn gọi là <​b>​tiếng Serb-Croat</​b>,​ <​b>​tiếng Serb-Croat-Bosna</​b>​ (<​b>​SCB</​b>​),<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[3]</​sup><​b>​tiếng Bosna-Croatia-Serbia</​b>​ (<​b>​BCS</​b>​),<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ hay <​b>​tiếng Bosna-Croatia-Montenegro-Serbia</​b>​ (<​b>​BCMS</​b>​),<​sup id="​cite_ref-ThomasOsipov_6-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ là một ngôn ngữ Nam Slav và là ngôn ngữ chính của Serbia, Croatia, Bosna và Hercegovina,​ và Montenegro. Đây là một ngôn ngữ đa tâm với bốn<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ dạng chuẩn có thể thông hiểu lẫn nhau.
 +</​p><​p>​Các phương ngữ Nam Slav về mặt lịch sử từng tạo nên một dãy phương ngữ. Bởi lịch sử của khu vực, nhất là bởi sự bành trướng của đế quốc Ottoman, đã dẫn đến sự sáo trộn về ngôn ngữ và tôn giáo tại đây. Do sự di cư, Shtokavia trở thành phương ngữ phổ biến nhất miền tây Balkan, mở rộng về phía tây, nơi mà Chakavia và Kajkavia từng chiếm giữ. Người Bosna, người Croat và người Serb khác biệt nhau về tôn giáo và về lịch sử từng thuộc những vùng văn hóa khác nhau, dù họ đã sống kế cạnh nhau trong một thời gian dài, dưới sự cai trị của những vị vua ngoại quốc.
 +</​p><​p>​Tiếng Serbia-Croatia được chuẩn hóa trong Hiệp định văn học Viên vào giữa thế kỷ 19 bởi những nhà văn và nhà ngữ văn Croatia và Serbia, nhiều thập kỷ trước khi một nhà nước Nam Tư được thành lập. Có ít sự khác biệt giữa dạng chuẩn văn học tiếng Serbia và tiếng Croatia, cả hai đều dựa trên một tiểu phương ngữ của Shtokavia, là Đông Hercegovinia. Thế kỷ 20, tiếng Serbia-Croatia đóng vai trò ngôn ngữ chính thức của vương quốc Nam Tư (khi đó được gọi là "​tiếng Serb-Croat-Slovenia"​),<​sup id="​cite_ref-Busch2004_9-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ và sau đó là của Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư. Sự giải tán Nam Tư đã ảnh hưởng đến quan điểm ngôn ngữ của người dân, nên tiếng Serbia-Croatia bị phân chia theo ranh giới dân tộc và chính trị. Tiếng Bosna được chọn làm ngôn ngữ chính thức của Bosna và Hercegovina,​ và tiếng Montenegro đang trong quá trình được chuẩn hóa. Tiếng Serbia-Croatia trở thành tiếng tiếng Serbia, tiếng Croatia, tiếng Bosna, tiếng Montenegro, và đôi khi Bunjevac.
 +</​p><​p>​Nhưng những ngôn ngữ Nam Slav khác, tiếng Serbia-Croatia có một hệ thống ngữ âm tương đối đơn giản, với 5 nguyên âm và 25 phụ âm. Ngữ pháp được thừa hưởng từ ngôn ngữ Slav nguyên thủy, với sự biến tố phức tạp, lưu giữ 7 cách ngữ pháp, thể hiện ở danh từ, đại từ, và tính từ. Động từ được chia theo thể chưa hoàn thành hay hoàn thành, với một hệ thống thì tương đối phức tạp. Tiếng Serbia-Croatia là một ngôn ngữ có xu hướng bỏ đại từ với cấu trúc câu mềm dẻo, chủ–động–tân là cấu trúc cơ sở. Nó có thể được viết bằng bảng chữ cái Kirin Serbia hoặc bảng chữ cái Latinh của Gaj.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Ghi_ch.C3.BA"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ghi_chú">​Ghi chú</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span id="​Ch.C3.BA_th.C3.ADch"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chú_thích">​Chú thích</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Constitution of the Republic of Kosovo” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. tr. 2<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Serbia-Croatia&​amp;​rft.btitle=Constitution+of+the+Republic+of+Kosovo&​amp;​rft.date=2012-08-17&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=2&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.kushtetutakosoves.info%2Frepository%2Fdocs%2FConstitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Glottolog-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Nordhoff,​ Sebastian; Hammarström,​ Harald; Forkel, Robert và đồng nghiệp biên tập (2013). “Molise–SKB”. <​i>​Glottolog</​i>​. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Serbia-Croatia&​amp;​rft.atitle=Molise%E2%80%93SKB&​amp;​rft.btitle=Glottolog&​amp;​rft.date=2013&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.place=Leipzig&​amp;​rft.pub=Max+Planck+Institute+for+Evolutionary+Anthropology&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fglottolog.org%2Fresource%2Flanguoid%2Fid%2Fmoli1249&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Čamdžić,​ Amela; Hudson, Richard. “Serbo-Croat-Bosnian clitics and Word Grammar” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. UCL Psychology and Language Sciences<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Serbia-Croatia&​amp;​rft.au=%C4%8Camd%C5%BEi%C4%87%2C+Amela&​amp;​rft.au=Hudson%2C+Richard&​amp;​rft.aufirst=Amela&​amp;​rft.aulast=%C4%8Camd%C5%BEi%C4%87&​amp;​rft.btitle=Serbo-Croat-Bosnian+clitics+and+Word+Grammar&​amp;​rft.date=11+September+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=UCL+Psychology+and+Language+Sciences&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.phon.ucl.ac.uk%2Fhome%2FPUB%2FWPL%2F02papers%2Fcamdzic_hudson.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFAlexander2006"​ class="​citation">​Alexander,​ Ronelle (2006), <​i>​Bosnian/​Croatian/​Serbian – A Grammar with Sociolinguistic Commentary</​i>,​ The University of Wisconsin Press, ISBN 978-0-299-21194-3</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Serbia-Croatia&​amp;​rft.au=Alexander%2C+Ronelle&​amp;​rft.aufirst=Ronelle&​amp;​rft.aulast=Alexander&​amp;​rft.btitle=Bosnian%2FCroatian%2FSerbian+%E2%80%93+A+Grammar+with+Sociolinguistic+Commentary&​amp;​rft.date=2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0-299-21194-3&​amp;​rft.pub=The+University+of+Wisconsin+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ThomasOsipov-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Thomas,​ Paul-Louis; Osipov, Vladimir (2012). <​i>​Grammaire du bosniaque, croate, monténégrin,​ serbe</​i>​ [<​i>​Grammar of Bosnian, Croatian, Montenegrin,​ and Serbian</​i>​]. Collection de grammaires de l'​Institut d'​études slaves; vol. 8 (bằng tiếng Pháp). Paris: Institut d'​études slaves. tr. 624. ISBN 9782720404900. OCLC 805026664. Tóm lược dễ hiểu.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Serbia-Croatia&​amp;​rft.au=Osipov%2C+Vladimir&​amp;​rft.au=Thomas%2C+Paul-Louis&​amp;​rft.aufirst=Paul-Louis&​amp;​rft.aulast=Thomas&​amp;​rft.btitle=Grammaire+du+bosniaque%2C+croate%2C+mont%C3%A9n%C3%A9grin%2C+serbe&​amp;​rft.date=2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=9782720404900&​amp;​rft.pages=624&​amp;​rft.place=Paris&​amp;​rft.pub=Institut+d%27%C3%A9tudes+slaves&​amp;​rft.series=Collection+de+grammaires+de+l%27Institut+d%27%C3%A9tudes+slaves%3B+vol.+8&​amp;​rft_id=info%3Aoclcnum%2F805026664&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Mørk,​ Henning (2002). <​i>​Serbokroatisk grammatik: substantivets morfologi</​i>​ [<​i>​Serbo-Croatian Grammar: Noun Morphology</​i>​]. Arbejdspapirer;​ vol. 1 (bằng tiếng Danish). Århus: Slavisk Institut, Århus Universitet. tr. unpaginated (Preface). OCLC 471591123.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Serbia-Croatia&​amp;​rft.au=M%C3%B8rk%2C+Henning&​amp;​rft.aufirst=Henning&​amp;​rft.aulast=M%C3%B8rk&​amp;​rft.btitle=Serbokroatisk+grammatik%3A+substantivets+morfologi&​amp;​rft.date=2002&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=unpaginated+%28Preface%29&​amp;​rft.place=%C3%85rhus&​amp;​rft.pub=Slavisk+Institut%2C+%C3%85rhus+Universitet&​amp;​rft.series=Arbejdspapirer%3B+vol.+1&​amp;​rft_id=info%3Aoclcnum%2F471591123&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +
 +<li id="​cite_note-Busch2004-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Busch,​ Birgitta; Kelly-Holmes,​ Helen (2004). <​i>​Language,​ Discourse and Borders in the Yugoslav Successor States</​i>​. Multilingual Matters. tr. 26. ISBN 978-1-85359-732-9.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Serbia-Croatia&​amp;​rft.au=Busch%2C+Birgitta&​amp;​rft.au=Kelly-Holmes%2C+Helen&​amp;​rft.aufirst=Birgitta&​amp;​rft.aulast=Busch&​amp;​rft.btitle=Language%2C+Discourse+and+Borders+in+the+Yugoslav+Successor+States&​amp;​rft.date=2004&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1-85359-732-9&​amp;​rft.pages=26&​amp;​rft.pub=Multilingual+Matters&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DMlXQ5zKb_VQC%26pg%3DPA26&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Banac,​ Ivo: <​i>​Main Trends in the Croatian Language Question</​i>,​ Yale University Press, 1984</​li>​
 +<​li>​Branko Franolić, Mateo Zagar: <i>A Historical Outline of Literary Croatian &amp; The Glagolitic Heritage of Croatian Culture</​i>,​ Erasmus &amp; CSYPN, London &amp; Zagreb 2008 ISBN 978-953-6132-80-5</​li>​
 +<​li>​Franolić,​ Branko: <i>A Historical Survey of Literary Croatian</​i>,​ Nouvelles éditions latines, Paris, 1984.</​li>​
 +<​li>​Franolić,​ Branko: <​i>​Language Policy in Yugoslavia with special reference to Croatian</​i>,​ Paris, Nouvelles Editions Latines 1988</​li>​
 +<​li>​Ivić,​ Pavle: <​i>​Die serbokroatischen Dialekte</​i>,​ the Hague, 1958</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFMatasović2008"​ class="​citation">​Matasović,​ Ranko (2008), <​i>​Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika</​i>​ (bằng tiếng Croatia), Zagreb: Matica hrvatska, ISBN 978-953-150-840-7</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Serbia-Croatia&​amp;​rft.au=Matasovi%C4%87%2C+Ranko&​amp;​rft.aufirst=Ranko&​amp;​rft.aulast=Matasovi%C4%87&​amp;​rft.btitle=Poredbenopovijesna+gramatika+hrvatskoga+jezika&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-953-150-840-7&​amp;​rft.place=Zagreb&​amp;​rft.pub=Matica+hrvatska&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li>​Magner,​ Thomas F.: <​i>​Zagreb Kajkavian dialect</​i>​. Pennsylvania State University, 1966</​li>​
 +<​li>​Magner,​ Thomas F.: <​i>​Introduction to the Croatian and Serbian Language</​i>​ (Revised ed.). Pennsylvania State University, 1991</​li>​
 +<​li>​Murray Despalatović,​ Elinor: <​i>​Ljudevit Gaj and the Illyrian Movement</​i>​. Columbia University Press, 1975.</​li>​
 +<​li>​Zekovic,​ Sreten &amp; Cimeša, Boro: <​i>​Elementa montenegrina</​i>,​ Chrestomatia 1/90. CIP, Zagreb 1991</​li></​ul>​
 +<div class="​noprint"​ style="​clear:​ right; border: solid #aaa 1px; margin: 0 0 1em 1em; font-size: 90%; background: #f9f9f9; width: 250px; padding: 4px; spacing: 0px; text-align: left; float: right;">​
 +<div style="​float:​ left;"><​img alt="​Wikipedia-logo-v2.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Wikipedia-logo-v2.svg/​50px-Wikipedia-logo-v2.svg.png"​ width="​50"​ height="​46"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Wikipedia-logo-v2.svg/​75px-Wikipedia-logo-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Wikipedia-logo-v2.svg/​100px-Wikipedia-logo-v2.svg.png 2x" data-file-width="​103"​ data-file-height="​94"/></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<​ul><​li>​Ethnologue – 15th edition of the Ethnologue (released 2005) shows changes in this area:
 +</li>
 +<​li>​Integral text of Novi Sad Agreement (In Serbo-Croatian).</​li>​
 +<​li>​IKI Translate: Translating between different dialects of Serbo-Croatian</​li>​
 +<​li>​Serbian and Croatian alphabets at Omniglot.</​li>​
 +<​li>​Serbian,​ Croatian, Bosnian, Or Montenegrin?​ Or Just 'Our Language'?,​ <​i>​Radio Free Europe</​i>,​ February 21, 2009</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFBrowneAlt2004"​ class="​citation">​Browne,​ Wayles; Alt, Theresa (2004), <i>A Handbook of Bosnian, Serbian, and Croatian</​i>​ <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>,​ SEELRC</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Serbia-Croatia&​amp;​rft.au=Alt%2C+Theresa&​amp;​rft.au=Browne%2C+Wayles&​amp;​rft.aufirst=Wayles&​amp;​rft.aulast=Browne&​amp;​rft.btitle=A+Handbook+of+Bosnian%2C+Serbian%2C+and+Croatian&​amp;​rft.date=2004&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=SEELRC&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.seelrc.org%3A8080%2Fgrammar%2Fpdf%2Fcompgrammar_bcs.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181029115018
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.624 seconds
 +Real time usage: 0.759 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3333/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 85894/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8919/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 18/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 10129/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.313/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 12.72 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 642.661 ​     1 -total
 + ​71.11% ​ 456.967 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_language
 + ​68.16% ​ 438.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​33.25% ​ 213.705 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​11.55% ​  ​74.227 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.52%   ​61.199 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 +  5.90%   ​37.949 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Glottolog
 +  5.90%   ​37.948 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  3.44%   ​22.104 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Languages_of_Bosnia_and_Herzegovina
 +  3.43%   ​22.055 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;/​family-color
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​800365-0!canonical and timestamp 20181029115018 and revision id 41252280
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0066--ti-ng-serbia-croatiala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)