User Tools

Site Tools


0067--kharkiv-t-nhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0067--kharkiv-t-nhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Tỉnh Kharkiv</​b>​ (tiếng Ukraina: <span lang="​uk">​Харківська область</​span>,​ chuyển tự <​i>​Kharkivs’ka oblast’</​i>;​ cũng viết ​ <​i>​Kharkivshchyna]]</​i>​ – <​i>​tiếng Ukraina: <span lang="​uk">​Харківщина</​span></​i>​) là một tỉnh ở phía đông của Ukraina. Tỉnh này giáp Nga về phía bắc, tỉnh Luhansk về phía đông, tỉnh Donetsk về phía đông nam, tỉnh Dnipropetrovsk về phía tây nam, tỉnh Poltava về phía tây và tỉnh Sumy về phía tây bắc. Diện tích của Oblast là 31.400 km ², tương ứng với 5,2% của tổng lãnh thổ của Ukraina.
 +</​p><​p>​Oblast là khu vực đông dân thứ ba của Ukraine, với dân số 2.857.751 người (năm 2004), hơn một nửa (1,5 triệu) sống ở thành phố Kharkiv, trung tâm hành chính của Oblast. Trong khi tiếng Nga chủ yếu được sử dụng trong các thành phố của tỉnh Kharkiv, ở những nơi khác trong tỉnh hầu hết các cư dân nói tiếng Ukraina.
 +</p>
  
 +
 +
 + 
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181014120234
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.508 seconds
 +Real time usage: 0.610 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4248/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 84851/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12158/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 691/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.235/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.56 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 524.119 ​     1 -total
 + ​86.35% ​ 452.579 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ukrainian_oblast
 + ​84.83% ​ 444.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​72.62% ​ 380.613 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.11% ​ 115.905 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​12.93% ​  ​67.782 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.26%   ​32.812 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Kharkiv
 +  6.23%   ​32.638 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  5.75%   ​30.152 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ukrainian_oblast
 +  5.73%   ​30.053 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&​acirc;​n_c&#​7845;​p_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Ukraina
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807227-0!canonical and timestamp 20181014120233 and revision id 25465291
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0067--kharkiv-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)