User Tools

Site Tools


0068--maggi-parkerla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0068--maggi-parkerla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Maggi Parker</​b>​ là 1 diễn viên người Mỹ,sinh tại Nashua, New Hampshire. Cô đóng trong phần 11 của bộ phim hài <​i>​Hawaii Five-O</​i>​ trong năm 1968 và 1969 với vai nữ thư ký.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Filmreel-icon.svg/​27px-Filmreel-icon.svg.png"​ width="​27"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Filmreel-icon.svg/​41px-Filmreel-icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Filmreel-icon.svg/​54px-Filmreel-icon.svg.png 2x" data-file-width="​128"​ data-file-height="​128"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ về diễn viên Mỹ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181011013427
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.133 seconds
 +Preprocessor visited node count: 855/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7185/​2097152 bytes
 +Template argument size: 485/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 117.206 ​     1 -total
 + ​68.58% ​  ​80.376 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​51.15% ​  ​59.949 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.66% ​  ​19.521 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IMDb_name
 + ​15.03% ​  ​17.622 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  9.54%   ​11.186 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_di&#​7877;​n_vi&​ecirc;​n_M&#​7929;​
 +  8.40%    9.842      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.89%    8.076      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.18%    6.077      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +  3.76%    4.409      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807416-0!canonical and timestamp 20181011013427 and revision id 26352278
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0068--maggi-parkerla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)