User Tools

Site Tools


0069--nyingchila-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0069--nyingchila-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Nyingchi_Prefecture_map.svg/​300px-Nyingchi_Prefecture_map.svg.png"​ width="​300"​ height="​209"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Nyingchi_Prefecture_map.svg/​450px-Nyingchi_Prefecture_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Nyingchi_Prefecture_map.svg/​600px-Nyingchi_Prefecture_map.svg.png 2x" data-file-width="​1520"​ data-file-height="​1059"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Nyingchi </b> (tiếng Tạng chuẩn: <span lang="​bo">​ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་</​span>;​ Wylie: nying-khri sa khul; giản thể: <span lang="​zh-Hans">​林芝地区</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​林芝地區</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Línzhī Dìqū</​span></​i>,​ Hán Việt:<​i>​Lâm Tri địa khu</​i>​) là một đơn vị hành chính tại đông nam Khu tự trị Tây Tạng tại Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cũng xếp nhiều khu vực tại vùng tranh chấp với Ấn Độ thuộc địa khu này. Nyingchi có Tu viện Buchasergyi Lakang.
 +</p>
  
 +<​p>​Hai huyện Zayü (察隅县) và Mêdog (墨脱县) được chính phủ Trung Quốc coi là thuộc về Khu tự trị Tây Tạng tuy nhiên trên thực tế lãnh thổ của hai huyện này hiện thuộc quyền kiểm soát của bang Arunachal Pradesh thuộc Ấn Độ.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"​ style="​font-size:​90%;"​ align="​center"><​tbody><​tr><​th colspan="​9"​ align="​center">​Map
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​9"​ align="​center"><​img alt="​Nyingchi mcp.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Nyingchi_mcp.png/​400px-Nyingchi_mcp.png"​ width="​400"​ height="​220"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​b/​b8/​Nyingchi_mcp.png 1.5x" data-file-width="​574"​ data-file-height="​315"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​th>#​
 +</th>
 +<​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Chữ Hán
 +</th>
 +<​th>​Bính âm
 +</th>
 +<​th>​Hán Việt
 +</th>
 +<​th>​Tạng văn
 +</th>
 +<​th>​Wylie
 +</th>
 +<​th>​Dân số (ước tính 2003)
 +</th>
 +<​th>​Diện tích (km²)
 +</th>
 +<​th>​Mật độ (/km²)
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1
 +</td>
 +<​td>​Nyingchi
 +</td>
 +<​td>​林芝县
 +</td>
 +<​td>​Línzhī Xiàn
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<​td>​ཉིང་ཁྲི་ས་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​nying khri rdzong
 +</td>
 +<​td>​30.000
 +</td>
 +<​td>​8.536
 +</td>
 +<td>4
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2
 +</td>
 +<​td>​Gongbo'​gyamda
 +</td>
 +<​td>​工布江达县
 +</td>
 +<​td>​Gōngbùjiāngdá Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Công Bố Giang Đạt huyện
 +</td>
 +<​td>​ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​kong po rgya mda' rdzong
 +</td>
 +<​td>​30.000
 +</td>
 +<​td>​12.960
 +</td>
 +<td>2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​3
 +</td>
 +<​td>​Mainling
 +</td>
 +<​td>​米林县
 +</td>
 +<​td>​Mǐlín Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Mễ Lâm huyện
 +</td>
 +<​td>​སྨན་གླིང་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​sman gling rdzong
 +</td>
 +<​td>​20.000
 +</td>
 +<​td>​9.507
 +</td>
 +<td>2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​4
 +</td>
 +<​td>​Mêdog
 +</td>
 +<​td>​墨脱县
 +</td>
 +<​td>​Mòtuō Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Mặc Thoát huyện
 +</td>
 +<​td>​མེ་ཏོག་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​me tog rdzong
 +</td>
 +<​td>​10.000
 +</td>
 +<​td>​31.394
 +</td>
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5
 +</td>
 +<​td>​Bomê
 +</td>
 +<​td>​波密县
 +</td>
 +<​td>​Bōmì Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Ba Mật huyện
 +</td>
 +<​td>​སྤོ་མེས་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​spo mes rdzong
 +</td>
 +<​td>​30.000
 +</td>
 +<​td>​16.770
 +</td>
 +<td>2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​6
 +</td>
 +<​td>​Zayü
 +</td>
 +<​td>​察隅县
 +</td>
 +<​td>​Cháyú Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Sát Ngung huyện
 +</td>
 +<​td>​རྫ་ཡུལ་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​rdza yul rdzong
 +</td>
 +<​td>​20.000
 +</td>
 +<​td>​31.305
 +</td>
 +<td>1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​7
 +</td>
 +<​td>​Nang
 +</td>
 +<​td>​朗县
 +</td>
 +<​td>​Lǎng Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Lãnh huyện
 +</td>
 +<​td>​སྣང་རྫོང་
 +</td>
 +<​td>​snang rdzong
 +</td>
 +<​td>​10.000
 +</td>
 +<​td>​4.114
 +</td>
 +<td>2
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​29°34′37,​2″B</​span>​ <span class="​longitude">​94°29′2,​4″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​29,​56667°B 94,​48333°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​29.56667;​ 94.48333</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181018022124
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.240 seconds
 +Real time usage: 0.297 seconds
 +Preprocessor visited node count: 433/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35368/​2097152 bytes
 +Template argument size: 206/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 66/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.150/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 228.584 ​     1 -total
 + ​65.77% ​ 150.347 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-bo
 + ​16.81% ​  ​38.430 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.23% ​  ​27.946 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​12.21% ​  ​27.902 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​acirc;​y_T&#​7841;​ng
 +  5.51%   ​12.602 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tibet-geo-stub
 +  4.81%   ​11.004 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.84%    6.483      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 +  2.35%    5.365      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.13%    2.594      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807479-0!canonical and timestamp 20181018022123 and revision id 39084350
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0069--nyingchila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)