User Tools

Site Tools


0072--h-a-b-nh-th-nhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0072--h-a-b-nh-th-nhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hòa Bình Thạnh</​b>​ là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div style="​margin:​0 auto;​overflow:​hidden;​padding-left:​1px"​ title="​Các địa phương lân cận Hòa Bình Thạnh">​
 +<table class="​toccolours"​ style="​clear:​ both; margin:​0.5em auto; font-size:​95%;​ text-align:​center;​ width: 80%;"><​tbody><​tr><​td width="​5%"​ style="​padding-left:​ 5px; text-align: center; !important"​ rowspan="​5"><​img alt="​Biểu đồ gió" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​50px-Compass_rose_pale.svg.png"​ title="​Biểu đồ gió" width="​50"​ height="​50"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​75px-Compass_rose_pale.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​100px-Compass_rose_pale.svg.png 2x" data-file-width="​440"​ data-file-height="​440"/></​td>​
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​5%"​ style="​padding-right:​ 5px; text-align: center; !important"​ rowspan="​5"><​img alt="​Biểu đồ gió" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​50px-Compass_rose_pale.svg.png"​ title="​Biểu đồ gió" width="​50"​ height="​50"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​75px-Compass_rose_pale.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​100px-Compass_rose_pale.svg.png 2x" data-file-width="​440"​ data-file-height="​440"/></​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ rowspan="​3">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Bắc"><​i><​b>​B</​b></​i></​span>​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ rowspan="​3">​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ nowrap="​nowrap"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Tây"><​i><​b>​T</​b></​i></​span>​    <​b>​xã Hòa Bình Thạnh</​b>​    <​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Đông"><​i><​b>​Đ</​b></​i></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Nam"><​i><​b>​N</​b></​i></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</​td></​tr><​tr class="​hiddenStructure"><​td colspan="​100%"​ style="​text-align:​ center; !important">​Enclave:​ {{{enclave}}}
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​56-CP</​b><​sup id="​cite_ref-TP01_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, xã Hòa Bình Thạnh thuộc huyện Châu Thành</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​181-CP</​b><​sup id="​cite_ref-181CP_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang:</​li></​ul><​ol><​li>​Tách ấp Hòa Long, ấp Hòa Phú của xã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp Bình Phú của xã Bình Hòa, một phần đất ấp Bình Thạnh (Xép Bà Lý trở lên phía bắc) của phường Bình Đức, thị xã Long Xuyên, lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn An Châu.</​li>​
 +<​li>​Tách ấp Hòa Lợi của xã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp Đông Phú 2 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Lợi.</​li></​ol><​ul><​li>​Quyết định <​b>​300-CP</​b><​sup id="​cite_ref-300CP_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Hòa Bình Thạnh thuộc huyện Châu Thành</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181010142718
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.255 seconds
 +Preprocessor visited node count: 629/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12931/​2097152 bytes
 +Template argument size: 241/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1676/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 891 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 194.544 ​     1 -total
 + ​59.86% ​ 116.459 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​44.69% ​  ​86.951 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.30% ​  ​41.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ch&​acirc;​u_Th&​agrave;​nh,​_An_Giang
 + ​14.50% ​  ​28.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.31% ​  ​21.996 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  9.91%   ​19.289 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  2.68%    5.222      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  1.83%    3.568      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​a_ph&#​432;&#​417;​ng_l&​acirc;​n_c&#​7853;​n
 +  0.94%    1.820     11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803807-0!canonical and timestamp 20181010142717 and revision id 27198379
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0072--h-a-b-nh-th-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)