User Tools

Site Tools


0073--m-b-nh-long-xuy-nla-gi

Mỹ Bình là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Phường Mỹ Bình có diện tích 1,61 km², dân số năm 1999 là 22.244 người,[1] mật độ đạt 13.816 người/km².

0073--m-b-nh-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)