User Tools

Site Tools


0073--m-b-nh-long-xuy-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0073--m-b-nh-long-xuy-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Mỹ Bình.</​div>​
 +<​p><​b>​Mỹ Bình</​b>​ là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường Mỹ Bình có diện tích 1,61 km², dân số năm 1999 là 22.244 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ đạt 13.816 người/​km².
 +</p>
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​B%C3%B4ng_L%C3%BAa.jpg/​120px-B%C3%B4ng_L%C3%BAa.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​B%C3%B4ng_L%C3%BAa.jpg/​180px-B%C3%B4ng_L%C3%BAa.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​90/​B%C3%B4ng_L%C3%BAa.jpg/​240px-B%C3%B4ng_L%C3%BAa.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Trụ sở chính quyền tỉnh An Giang đặt trên địa bàn phường Mỹ Bình<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181013030755
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.220 seconds
 +Real time usage: 0.561 seconds
 +Preprocessor visited node count: 921/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36534/​2097152 bytes
 +Template argument size: 825/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3916/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 493.472 ​     1 -total
 + ​60.93% ​ 300.680 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​46.97% ​ 231.786 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.30% ​ 144.591 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​11.69% ​  ​57.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.73%   ​47.991 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.83%   ​28.762 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Long_Xuy&​ecirc;​n
 +  4.89%   ​24.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.77%   ​23.555 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  3.93%   ​19.373 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804034-0!canonical and timestamp 20181013030754 and revision id 40702925
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0073--m-b-nh-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)