User Tools

Site Tools


0080--s-h-ng-th-xla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0080--s-h-ng-th-xla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sở Hùng</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​楚雄市</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Chǔxióng shì</​span></​i>​) là một huyện cấp thị, thủ phủ của Châu tự trị dân tộc Di Sở Hùng ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
 +</​p><​p>​Sở Hùng cách Côn Minh 127 km về phía tây theo quốc lộ GZ65. Sở Hùng nằm giữa các dãy núi về các phía trong một cao nguyên cao khoảng 1750 m. Dân số Sở Hùng là 130.000 người còn dân số toàn châu tự trị này là 2.543.530 người. Sở Hùng là chặng dừng đầu tiên từ Đại Lý đi Lệ Giang. Đại Lý cách Sở Hùng 180 km về phía tây bắc còn Lệ Giang cách 6 tiếng chạy xe từ Sở Hùng.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181011002353
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.053 seconds
 +Preprocessor visited node count: 149/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5573/​2097152 bytes
 +Template argument size: 392/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 682 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​38.653 ​     1 -total
 + ​56.66% ​  ​21.899 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh-stp
 + ​35.66% ​  ​13.784 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​31.30% ​  ​12.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​18.03% ​   6.969      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.34%    2.452      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​172883-0!canonical and timestamp 20181011002353 and revision id 18214714
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0080--s-h-ng-th-xla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)