User Tools

Site Tools


0083--danh-s-ch-c-c-i-tuy-n-qu-c-gia-tham-d-fifa-u-17-world-cupla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0083--danh-s-ch-c-c-i-tuy-n-qu-c-gia-tham-d-fifa-u-17-world-cupla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Bài viết này liệt kê về thành tích của các đội tuyển quốc gia từng tham dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span id="​L.E1.BA.A7n_tham_d.E1.BB.B1_.C4.91.E1.BA.A7u_ti.C3.AAn_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.99i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Lần_tham_dự_đầu_tiên_của_các_đội">​Lần tham dự đầu tiên của các đội</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span id="​B.E1.BA.A3ng_x.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng_th.C3.A0nh_t.C3.ADch"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bảng_xếp_hạng_thành_tích">​Bảng xếp hạng thành tích</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Đội tuyển
 +</th>
 +<​th>​Vô địch
 +</th>
 +<​th>​Á quân
 +</th>
 +<​th>​Hạng 3
 +</th>
 +<​th>​Hạng 4
 +</​th></​tr><​tr><​td bgcolor="#​FFF68F"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Flag_of_Nigeria.svg/​23px-Flag_of_Nigeria.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Flag_of_Nigeria.svg/​35px-Flag_of_Nigeria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Flag_of_Nigeria.svg/​46px-Flag_of_Nigeria.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Nigeria
 +</td>
 +<td bgcolor="#​FFF68F">​5 (1985, 1993, 2007, 2013, 2015)
 +</td>
 +<td>3 (1987, 2001, 2009)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td bgcolor="#​FFF68F"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​22px-Flag_of_Brazil.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​33px-Flag_of_Brazil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​43px-Flag_of_Brazil.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​504"/>​ </​span>​Brasil
 +</td>
 +<td bgcolor="#​FFF68F">​3 (1997, 1999, 2003)
 +</td>
 +<td>2 (1995, 2005)
 +</td>
 +<td>1 (1985)
 +</td>
 +<td>1 (2011)
 +</​td></​tr><​tr><​td bgcolor="#​FFF68F"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​23px-Flag_of_Ghana.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​35px-Flag_of_Ghana.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​45px-Flag_of_Ghana.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Ghana
 +</td>
 +<td bgcolor="#​FFF68F">​2 (1991, 1995)
 +</td>
 +<td>2 (1993, 1997)
 +</td>
 +<td>1 (1999)
 +</td>
 +<td>1 (2007)
 +</​td></​tr><​tr><​td bgcolor="#​FFF68F"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​23px-Flag_of_Mexico.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​35px-Flag_of_Mexico.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​46px-Flag_of_Mexico.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​México
 +</td>
 +<td bgcolor="#​FFF68F">​2 (2005, 2011)
 +</td>
 +<td>1 (2013)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (2015)
 +</​td></​tr><​tr><​td bgcolor="#​FFF68F"><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Liên Xô</​span>​
 +</td>
 +<td bgcolor="#​FFF68F">​1 (1987)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td bgcolor="#​FFF68F"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​Flag_of_Saudi_Arabia.svg/​23px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​Flag_of_Saudi_Arabia.svg/​35px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​Flag_of_Saudi_Arabia.svg/​45px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Ả Rập Xê Út
 +</td>
 +<td bgcolor="#​FFF68F">​1 (1989)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td bgcolor="#​FFF68F"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​23px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​45px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Pháp
 +</td>
 +<td bgcolor="#​FFF68F">​1 (2001)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td bgcolor="#​FFF68F"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​15px-Flag_of_Switzerland.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​23px-Flag_of_Switzerland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​30px-Flag_of_Switzerland.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Thụy Sĩ
 +</td>
 +<td bgcolor="#​FFF68F">​1 (2009)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Tây Ban Nha
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>3 (1991, 2003, 2007)
 +</td>
 +<td>2 (1997, 2009)
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đức
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1985)
 +</td>
 +<td>2 (2007, 2011)
 +</td>
 +<td>1 (1997)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Flag_of_Scotland.svg/​23px-Flag_of_Scotland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Flag_of_Scotland.svg/​35px-Flag_of_Scotland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Flag_of_Scotland.svg/​46px-Flag_of_Scotland.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Scotland
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1989)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​23px-Flag_of_Australia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​35px-Flag_of_Australia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​46px-Flag_of_Australia.svg.png 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​640"/>​ </​span>​Úc
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1999)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​23px-Flag_of_Uruguay.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​35px-Flag_of_Uruguay.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​45px-Flag_of_Uruguay.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Uruguay
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (2011)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Mali.svg/​23px-Flag_of_Mali.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Mali.svg/​35px-Flag_of_Mali.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Mali.svg/​45px-Flag_of_Mali.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Mali
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (2015)
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​23px-Flag_of_Argentina.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​35px-Flag_of_Argentina.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​46px-Flag_of_Argentina.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Argentina
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>3 (1991, 1995, 2003)
 +</td>
 +<td>2 (2001, 2013)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​23px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​35px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​45px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Bờ Biển Ngà
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1987)
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​23px-Flag_of_Portugal.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​35px-Flag_of_Portugal.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​45px-Flag_of_Portugal.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Bồ Đào Nha
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1989)
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​23px-Flag_of_Chile.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​35px-Flag_of_Chile.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​45px-Flag_of_Chile.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Chile
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1993)
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​23px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​35px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​45px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Burkina Faso</​span>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (2001)
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​35px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​45px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hà Lan
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (2005)
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Sweden.svg/​23px-Flag_of_Sweden.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Sweden.svg/​35px-Flag_of_Sweden.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Sweden.svg/​46px-Flag_of_Sweden.svg.png 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Thụy Điển
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (2013)
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​35px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​45px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Bỉ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (2015)
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​23px-Flag_of_Colombia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​35px-Flag_of_Colombia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​45px-Flag_of_Colombia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Colombia
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>2 (2003, 2009)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Flag_of_Guinea.svg/​23px-Flag_of_Guinea.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Flag_of_Guinea.svg/​35px-Flag_of_Guinea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Flag_of_Guinea.svg/​45px-Flag_of_Guinea.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Guinée</​span>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1985)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Ý
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1987)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Bahrain.svg/​23px-Flag_of_Bahrain.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Bahrain.svg/​35px-Flag_of_Bahrain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Bahrain.svg/​46px-Flag_of_Bahrain.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​900"/>​ </​span>​Bahrain
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1989)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Flag_of_Qatar.svg/​23px-Flag_of_Qatar.svg.png"​ width="​23"​ height="​9"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Flag_of_Qatar.svg/​35px-Flag_of_Qatar.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Flag_of_Qatar.svg/​46px-Flag_of_Qatar.svg.png 2x" data-file-width="​1400"​ data-file-height="​550"/>​ </​span>​Qatar</​span>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1991)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Ba Lan
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1993)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Oman.svg/​23px-Flag_of_Oman.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Oman.svg/​35px-Flag_of_Oman.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Oman.svg/​46px-Flag_of_Oman.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Oman</​span>​
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1995)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​Hoa Kỳ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (1999)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​23px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​35px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Thổ Nhĩ Kỳ
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>
 +</td>
 +<td>1 (2005)
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span id="​K.E1.BA.BFt_qu.E1.BA.A3_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_.C4.91.E1.BB.99i_ch.E1.BB.A7_nh.C3.A0"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kết_quả_của_các_đội_chủ_nhà">​Kết quả của các đội chủ nhà</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Germany-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Thành tích thi đấu của đội tuyển Tây Đức (1977-1991) được FIFA tính cho đội tuyển Đức.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USSR-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Liên Xô đã bị tan rã vào năm 1991 và chia tách thành 15 quốc gia riêng biệt. FIFA công nhận <​i>​Nga</​i>​ là đội kế thừa thành tích của Liên Xô.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Czechoslovakia-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Tiệp Khắc chia tách thành Slovakia và Cộng hòa Séc vào năm 1993. FIFA công nhận cả Cộng hòa Séc và Slovakia là những đội kế thừa thành tích của Tiệp Khắc.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181028214135
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.532 seconds
 +Real time usage: 0.809 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12287/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 106247/​2097152 bytes
 +Template argument size: 20306/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1764/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 793 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 540.099 ​     1 -total
 + ​65.48% ​ 353.678 ​    85 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fb
 + ​19.16% ​ 103.463 ​    41 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fbu
 + ​11.31% ​  ​61.090 ​   126 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flaglink/​core
 +  6.64%   ​35.859 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.35%   ​34.310 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_th&#​7871;​_gi&#​7899;​i
 +  3.66%   ​19.791 ​    85 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​oacute;​_hay_kh&​ocirc;​ng
 +  1.65%    8.922      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_USA
 +  1.55%    8.384      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_ARG
 +  1.49%    8.048      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_CHN
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806570-0!canonical and timestamp 20181028214135 and revision id 22381345
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0083--danh-s-ch-c-c-i-tuy-n-qu-c-gia-tham-d-fifa-u-17-world-cupla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)