User Tools

Site Tools


0084--t-a-n-nh-n-d-n-vi-t-namla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0084--t-a-n-nh-n-d-n-vi-t-namla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox"​ style="​text-align:​ center; font-size:​90%;"><​tbody><​tr><​td style="​text-align:​ center;"><​b>​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ center;"><​img alt="​Emblem of Vietnam.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Emblem_of_Vietnam.svg/​150px-Emblem_of_Vietnam.svg.png"​ width="​150"​ height="​152"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Emblem_of_Vietnam.svg/​225px-Emblem_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Emblem_of_Vietnam.svg/​300px-Emblem_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​524"​ data-file-height="​531"/><​p><​b>​Chính trị và chính phủ<​br/>​Việt Nam</​b><​small>​
 +</​small></​p><​small>​
 +</​small></​td></​tr><​tr><​td align="​left">​
  
 +<div class="​NavFrame collapsed">​
 +<​p><​b>​Hiến pháp· Luật· Bộ luật</​b></​p>​
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div class="​NavFrame collapsed">​
 +
 +<div class="​NavContent"​ style="​text-align:​left;​margin:​0 1px;​border:​none;">​
 +<​hr/><​hr/><​hr/><​hr/><​ul><​li>​Tòa án
 +<​ul><​li>​Tòa Kinh tế</​li>​
 +<​li>​Tòa Lao động</​li></​ul></​li></​ul><​hr/><​hr/></​div>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​NavFrame collapsed">​
 +
 +<div class="​NavContent"​ style="​text-align:​left;​margin:​0 1px;​border:​none;">​
 +<​hr/><​hr/><​ul><​li>​Tổng tuyển cử: 1946, 1976</​li>​
 +<​li>​Quốc hội: 1960, 1964, 1971, 1975, 1981, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2011, 2016</​li></​ul><​hr/></​div>​
 +</​div>​
 +
 +
 +<div class="​NavFrame collapsed">​
 +
 +<div class="​NavContent"​ style="​text-align:​left;​margin:​0 1px;​border:​none;">​
 +<​ul><​li>​Cấp Tỉnh
 +</li>
 +<​li>​Cấp Huyện
 +</li>
 +<​li>​Cấp Xã
 +</li>
 +<​li>​Cấp Thôn (tự quản)
 +</​li></​ul></​div>​
 +</​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​ 95%; padding: 0 5px 0 5px;" align="​right">​
 +<​hr/><​small>​Các nước khác</​small><​br/>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tòa án nhân dân Việt Nam</​b>​ là cơ quan xét xử của quyền lực nhà nước Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, gồm bốn cấp: Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao; các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; các Toà án quân sự.<​sup id="​cite_ref-plo2015_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​p>​Ngoài ra còn có Tòa án Quân sự các cấp.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​dl><​dd><​i>​Xem bài chính: Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam</​i></​dd></​dl><​p>​Theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao không thực hiện nhiệm vụ xét xử phúc thẩm mà chỉ thực hiện nhiệm vụ giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác. Tòa này xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm 5 Thẩm phán hoặc Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Khoản 4 Điều 22 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân quy định: “Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao là quyết định cao nhất, không bị kháng nghị”.<​sup id="​cite_ref-plo2015_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân tối cao là 5 năm và cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 
 +</p>
 +<​ul><​li>​Hội đồng Thẩm phán, gồm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và một số Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tổng số không được quá 17 người.</​li>​
 +<​li>​Tòa án Quân sự Trung ương</​li>​
 +<​li>​Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa hành chính</​li>​
 +<​li>​Các Tòa phúc thẩm Tối cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Trong trường hợp cần thiết, ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các Tòa chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;</​li>​
 +<​li>​Bộ máy giúp việc gồm: Ban Thanh tra, Ban Thư ký, Vụ tổ chức</​li></​ul>​
 +
 +<​p>​Tòa án nhân dân cấp cao có nhiệm vụ xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị; giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toà án thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị bằng Hội đồng 3 Thẩm phán hoặc Hội đồng toàn thể Uỷ ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao.<sup id="​cite_ref-plo2015_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Lam_Dong_People%27s_Courts.JPG/​220px-Lam_Dong_People%27s_Courts.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Lam_Dong_People%27s_Courts.JPG/​330px-Lam_Dong_People%27s_Courts.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Lam_Dong_People%27s_Courts.JPG/​440px-Lam_Dong_People%27s_Courts.JPG 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Hiện nay Bộ Tư pháp không còn quản lý Tòa án nhân dân địa phương về mặt tổ chức
 +vì theo Quyết định số 142/​QĐ-QLTA ngày 21/3/1994 ban hành Quy định về việc uỷ quyền cho Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác quản lý về mặt tổ chức đối với Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 +</p>
 +<​h3><​span id="​T.C3.B2a_.C3.A1n_nh.C3.A2n_d.C3.A2n_c.E1.BA.A5p_t.E1.BB.89nh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tòa_án_nhân_dân_cấp_tỉnh">​Tòa án nhân dân cấp tỉnh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​p>​Tổ chức của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm:<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Ủy ban Thẩm phán</​li>​
 +<​li>​Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành chính, Tòa gia đình và người chưa thành niên</​li>​
 +<​li>​Trong trường hợp cần thiết Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các Toà chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao</​li>​
 +<​li>​Bộ máy giúp việc gồm: Ban Thanh tra, Ban Thư ký, Vụ Tổ chức</​li></​ul><​p>​Tòa án nhân dân cấp tỉnh gồm có: Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và Thư ký Toà án. Chánh án cấp tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm sau khi có sự thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.<​sup id="​cite_ref-ReferenceA_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​T.C3.B2a_.C3.A1n_nh.C3.A2n_d.C3.A2n_c.E1.BA.A5p_huy.E1.BB.87n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tòa_án_nhân_dân_cấp_huyện">​Tòa án nhân dân cấp huyện</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​p>​Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có Chánh án, một hoặc hai Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án.
 +</​p><​p>​Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm sau khi có sự thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã.<sup id="​cite_ref-ReferenceA_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Toà án thực hiện chế độ hai cấp xét xử.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<​p>​Đối với bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do pháp luật tố tụng quy định.
 +</​p><​p>​Nguyên tắc xét xử<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Có hội thẩm tham gia</​li>​
 +<​li>​Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật</​li>​
 +<​li>​Toà án xét xử tập thể và quyết định theo đa số.</​li>​
 +<​li>​Toà án xét xử công khai, (trừ trường hợp cần xét xử kín)</​li>​
 +<​li>​Toà án xét xử theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật</​li>​
 +<​li>​Toà án bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.</​li>​
 +<​li>​Toà án bảo đảm cho những người tham gia tố tụng quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình trước Toà án.</​li></​ul>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-plo2015-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Thanh Tùng (15 tháng 5 năm 2015). “Đã có TAND Tối cao, sao nay lại có TAND Cấp cao?”. Báo Pháp luật TPHCM. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 9 năm 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AT%C3%B2a+%C3%A1n+nh%C3%A2n+d%C3%A2n+%28Vi%E1%BB%87t+Nam%29&​amp;​rft.au=Thanh+T%C3%B9ng&​amp;​rft.aulast=Thanh+T%C3%B9ng&​amp;​rft.btitle=%C4%90%C3%A3+c%C3%B3+TAND+T%E1%BB%91i+cao%2C+sao+nay+l%E1%BA%A1i+c%C3%B3+TAND+C%E1%BA%A5p+cao%3F&​amp;​rft.date=2017-09-16&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%C3%A1o+Ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt+TPHCM&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fplo.vn%2Fphap-luat%2Fda-co-tand-toi-cao-sao-nay-lai-co-tand-cap-cao-553935.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Điều 27 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 (Luật số: 33/2002/QH 10 ngày 02/​4/​2002)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ReferenceA-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Khoản 7 Điều 25 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 (Luật số: 33/2002/QH 10 ngày 02/​4/​2002)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Điều 32 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 (Luật số: 33/2002/QH 10 ngày 02/​4/​2002)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Điều 11, Điều 25 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 (Luật số: 33/2002/QH 10 ngày 02/​4/​2002)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Từ Điều 4 đến Điều 10 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2002</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​i>​Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2008</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2003</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội năm 2003</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội năm 2003</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2004</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 1999</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội năm 2004</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam</​i>,​ Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, năm 2006</​li>​
 +<​li><​i>​Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam</​i>,​ Nguyễn Cửu Việt, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2008</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181023110520
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.372 seconds
 +Real time usage: 0.424 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1247/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 335129/​2097152 bytes
 +Template argument size: 41303/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3485/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.068/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.24 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 202.684 ​     1 -total
 + ​40.29% ​  ​81.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7893;​_ch&#​7913;​c_n&#​432;&#​7899;​c_C&#​7897;​ng_h&​ograve;​a_x&​atilde;​_h&#​7897;​i_ch&#​7911;​_ngh&#​297;​a_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​38.24% ​  ​77.502 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_groups
 + ​29.03% ​  ​58.841 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​20.66% ​  ​41.867 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​iacute;​nh_tr&#​7883;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​20.59% ​  ​41.733 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​18.99% ​  ​38.488 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.42% ​  ​35.302 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Politicsboxend
 + ​16.25% ​  ​32.929 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thanh_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​14.65% ​  ​29.697 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​93212-0!canonical and timestamp 20181023110520 and revision id 38667131
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0084--t-a-n-nh-n-d-n-vi-t-namla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)