User Tools

Site Tools


0087--ti-u-th-nhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0087--ti-u-th-nhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Jiaocheng.jpg/​220px-Jiaocheng.jpg"​ width="​220"​ height="​153"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Jiaocheng.jpg/​330px-Jiaocheng.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Jiaocheng.jpg/​440px-Jiaocheng.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​555"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Jiaocheng.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Tiêu Thành trong địa cấp thị Ninh Đức</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tiêu Thành</​b>​ ({{zh|s=蕉城区|p=Jiāochéng Qū) là một khu (quận) thuộc thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngoài ra quận cũng còn được gọi với tên <​i>​Ninh Đức thị khu</​i>​ (宁德市区),​ quận là trung tâm hành chính của cả thành phố. Quận có diện tích 1664,​54 km² và dân số là 430.000 người.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Vị trí</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Nhai đạo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​1.2</​span>​ <span class="​toctext">​Khu phát triển</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​1.3</​span>​ <span class="​toctext">​Trấn</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​1.4</​span>​ <span class="​toctext">​Hương</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​p>​Tiêu Thành giáp với huyện Hà Phố (霞浦县) và Bình Nam (屏南县) ở phía đông và tây, huyện Thọ Ninh và thành phố cấp huyện Phúc An ở phía bắc, và phía nam là thành phố Phúc Châu. Thành phố có một vịnh nước sâu khá rộng trên biển Hoa Đông.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Nhai_.C4.91.E1.BA.A1o"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhai_đạo">​Nhai đạo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tiêu Nam (蕉南街道)</​li>​
 +<​li>​Tiêu Bắc (蕉北街道)</​li></​ul><​h3><​span id="​Khu_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khu_phát_triển">​Khu phát triển</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Đông Kiều (东侨开发区)</​li></​ul><​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Quắc Đồng (霍童镇)</​li>​
 +<​li>​Phi Loan (飞鸾镇)</​li>​
 +<​li>​Xích Khê (赤溪镇)</​li>​
 +<​li>​Tam Đạo (三都镇)</​li>​
 +<​li>​Cửu Đạo (九都镇)</​li>​
 +<​li>​Bát Đạo (八都镇)</​li>​
 +<​li>​Thất Đạo (七都镇)</​li>​
 +<​li>​Dương Trung (洋中镇)</​li>​
 +<​li>​Thành Nam (城南镇)</​li>​
 +<​li>​Chương Nam (漳湾镇)</​li></​ul><​h3><​span id="​H.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hương">​Hương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Hổ Bối (虎贝乡)</​li>​
 +<​li>​Thạch Hậu (石后乡)</​li>​
 +<​li>​Hồng Khẩu (洪口乡)</​li>​
 +<​li>​Hương dân tộc Dư Kim Hàm (金涵畲族乡)</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Fujian-sheng Ditu-ce</​i>,​ Gao XiuJing, ed., China Map Publishing, 1999, ISBN 7-5031-2176-9</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Lịch sử • Chính trị • Kinh tế</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phúc Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Cổ Lâu  •  Đài Giang  •  Thương Sơn  •  Mã Vĩ  •  Tấn An  •  Phúc Thanh  •  Trường Lạc  •  Mân Hầu  •  Liên Giang  •  La Nguyên  •  Mân Thanh  •  Vĩnh Thái  •  Bình Đàm</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​17"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Phúc Kiến tại Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​China-Fujian.png/​120px-China-Fujian.png"​ width="​120"​ height="​98"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​China-Fujian.png/​180px-China-Fujian.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​China-Fujian.png/​240px-China-Fujian.png 2x" data-file-width="​268"​ data-file-height="​218"/></​div><​img alt="​Thổ lâu Phúc Kiến"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Zhenchenglou_4_rings.JPG/​120px-Zhenchenglou_4_rings.JPG"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Zhenchenglou_4_rings.JPG/​180px-Zhenchenglou_4_rings.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Zhenchenglou_4_rings.JPG/​240px-Zhenchenglou_4_rings.JPG 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​799"/></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạ Môn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tư Minh  •  Hải Thương  •  Hồ Lý  •  Tập Mỹ  •  Đồng An  •  Tường An</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nam Bình</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Duyên Bình  •  Thiệu Vũ  •  Vũ Di Sơn  •  Kiến Âu  •  Kiến Dương  •  Thuận Xương  •  Phố Thành  •  Quang Trạch  •  Tùng Khê  •  Chính Hòa</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tam Minh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Mai Liệt  •  Tam Nguyên  •  Vĩnh An  •  Minh Khê  •  Thanh Lưu  •  Ninh Hóa  •  Đại Điền  •  Vưu Khê  •  Sa  •  Tương Lạc  •  Thái Ninh  •  Kiến Ninh</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phủ Điền</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Thành Sương  •  Hàm Giang  •  Lệ Thành  •  Tú Tự  •  Tiên Du</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tuyền Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Lý Thành  •  Phong Trạch  •  Lạc Giang  •  Tuyền Cảng  •  Thạch Sư  •  Tấn Giang  •  Nam An  •  Huệ An  •  An Khê  •  Vĩnh Xuân  •  Đức Hóa  •  <​i>​Kim Môn</​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Chương Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Hương Thành  •  Long Văn  •  Long Hải  •  Vân Tiêu  •  Chương Phố  •  Chiếu An  •  Trường Thái  •  Đông Sơn  •  Nam Tĩnh  •  Bình Hòa  •  Hoa An</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Long Nham</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tân La  •  Chương Bình  •  Trường Đinh  •  Vĩnh Định  •  Thượng Hàng  •  Vũ Bình  •  Liên Thành</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Ninh Đức</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Tiêu Thành  •  Phúc An  •  Phúc Đỉnh  •  Thọ Ninh  •  Hà Phố  •  Chá Vinh  •  Bình Nam  •  Cổ Điền  •  Chu Ninh</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Xem thêm: Danh sách các đơn vị cấp huyện Phúc Kiến</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​30px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​60px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ đơn vị hành chính Trung Quốc này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​26°39′42″B</​span>​ <span class="​longitude">​119°31′23″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​26,​6617°B 119,​523°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​26.6617;​ 119.523</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181012160838
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.172 seconds
 +Preprocessor visited node count: 395/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 30092/​2097152 bytes
 +Template argument size: 392/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 424/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.06 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 102.502 ​     1 -total
 + ​45.62% ​  ​46.758 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&​uacute;​c_Ki&#​7871;​n
 + ​39.48% ​  ​40.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​34.58% ​  ​35.447 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​11.37% ​  ​11.651 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  9.29%    9.519      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.17%    8.370      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.14%    5.268      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.22%    2.279     76 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807424-0!canonical and timestamp 20181012160838 and revision id 24038418
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0087--ti-u-th-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)