User Tools

Site Tools


0092--m-long-long-xuy-nla-gi

Mỹ Long là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

  • Năm 1984, khóm 4, khóm 7 của phường Mỹ Long và một phần ấp Tây Khánh A của xã Mỹ Hòa được tách ra để thành lập phường Mỹ Xuyên.[2]
  • Tháng 3 năm 1999, phường Mỹ Long trực thuộc thành phố Long Xuyên mới nâng cấp từ thị xã Long Xuyên.[3]

Trên địa bàn phường Mỹ Long hiện có 2 di tích cấp quốc gia, đó là đình Mỹ Phước và chùa Ông Bắc.

0092--m-long-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)