User Tools

Site Tools


0092--m-long-long-xuy-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0092--m-long-long-xuy-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Mỹ Long.</​div>​
 +<​p><​b>​Mỹ Long</​b>​ là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Năm 1984, khóm 4, khóm 7 của phường Mỹ Long và một phần ấp Tây Khánh A của xã Mỹ Hòa được tách ra để thành lập phường Mỹ Xuyên.<​sup id="​cite_ref-8HDBT_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Tháng 3 năm 1999, phường Mỹ Long trực thuộc thành phố Long Xuyên mới nâng cấp từ thị xã Long Xuyên.<​sup id="​cite_ref-09NDCP_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul>​
 +<​p>​Trên địa bàn phường Mỹ Long hiện có 2 di tích cấp quốc gia, đó là đình Mỹ Phước và chùa Ông Bắc.
 +</p>
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​%C4%90%C3%ACnh_M%E1%BB%B9_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg/​120px-%C4%90%C3%ACnh_M%E1%BB%B9_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​%C4%90%C3%ACnh_M%E1%BB%B9_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg/​180px-%C4%90%C3%ACnh_M%E1%BB%B9_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​%C4%90%C3%ACnh_M%E1%BB%B9_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg/​240px-%C4%90%C3%ACnh_M%E1%BB%B9_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Ch%E1%BB%A3_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Long_Xuy%C3%AAn.jpg/​120px-Ch%E1%BB%A3_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Long_Xuy%C3%AAn.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Ch%E1%BB%A3_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Long_Xuy%C3%AAn.jpg/​180px-Ch%E1%BB%A3_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Long_Xuy%C3%AAn.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Ch%E1%BB%A3_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Long_Xuy%C3%AAn.jpg/​240px-Ch%E1%BB%A3_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Long_Xuy%C3%AAn.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Chợ Long Xuyên nằm trên địa bàn phường Mỹ Long.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​B%E1%BA%BFn_t%C3%A0u_Long_Xuy%C3%AAn.jpg/​120px-B%E1%BA%BFn_t%C3%A0u_Long_Xuy%C3%AAn.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​B%E1%BA%BFn_t%C3%A0u_Long_Xuy%C3%AAn.jpg/​180px-B%E1%BA%BFn_t%C3%A0u_Long_Xuy%C3%AAn.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​B%E1%BA%BFn_t%C3%A0u_Long_Xuy%C3%AAn.jpg/​240px-B%E1%BA%BFn_t%C3%A0u_Long_Xuy%C3%AAn.jpg 2x" data-file-width="​4298"​ data-file-height="​3228"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Khu vực bến tàu Long Xuyên (phải ảnh) ở phường Mỹ Long.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​29.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​%E1%BB%9E_trung_t%C3%A2m_ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_M%E1%BB%B9_Long.jpg/​120px-%E1%BB%9E_trung_t%C3%A2m_ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_M%E1%BB%B9_Long.jpg"​ width="​120"​ height="​91"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​%E1%BB%9E_trung_t%C3%A2m_ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_M%E1%BB%B9_Long.jpg/​180px-%E1%BB%9E_trung_t%C3%A2m_ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_M%E1%BB%B9_Long.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​%E1%BB%9E_trung_t%C3%A2m_ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_M%E1%BB%B9_Long.jpg/​240px-%E1%BB%9E_trung_t%C3%A2m_ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_M%E1%BB%B9_Long.jpg 2x" data-file-width="​4473"​ data-file-height="​3377"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Công viên nhỏ ở trung tâm phường Mỹ Long.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011060817
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.252 seconds
 +Preprocessor visited node count: 941/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36559/​2097152 bytes
 +Template argument size: 884/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7520/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 203.382 ​     1 -total
 + ​53.25% ​ 108.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​46.94% ​  ​95.461 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.99% ​  ​38.630 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.34% ​  ​33.235 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.99% ​  ​22.350 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.86%   ​15.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Long_Xuy&​ecirc;​n
 +  6.58%   ​13.380 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.15%   ​12.505 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_An_Giang
 +  6.01%   ​12.231 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804035-0!canonical and timestamp 20181011060817 and revision id 40702926
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0092--m-long-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)