User Tools

Site Tools


0096--moussa-ibrahimla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0096--moussa-ibrahimla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Bài này viết về một người phát ngôn chính phủ Libya. Đối với bài về nhà leo núi và nhà báo người Bangladesh, xem Musa Ibrahim.
 +</​div>​
 +<​p><​b>​Moussa Ibrahim</​b>​ (tiếng Ả Rập: <span lang="​ar"​ dir="​rtl">​موسى إبراهيم</​span>​‎;​ cũng được chuyển tự latinh thành <​i>​Mussa</​i>​ và <​i>​Musa</​i>​) là một nhân vật chính trị Libya, phục vụ với vai trò Bộ trưởng Thông tin Libya và người phát ngôn chính thức cho Muammar Gaddafi từ cuối tháng 3 năm 2011. Với chức vụ của mình, ông trở thành một nhân vật nổi bật trong Nội chiến Libya 2011.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Moussa sinh năm 1974 và là thành viên của bộ tộc Qadhadhfa cùng với Gaddafi. Ông có một vợ người Đức và một con trai nhỏ. Ông nghiên cứu chính trị tại Đại học Exeter vào đầu những năm 2000. Ông tham gia nghiên cứu để lấy bằng tiến sĩ triết học về kỹ năng truyền thông tại Royal Holloway, Đại học London, hoàn thành kỳ thi kết thúc vào tháng 5 năm 2010— tuy nhiên ông vẫn chưa chính thức nhận được học vị tiến sĩ. Một trong số các giảng viên của Moussa tại Đại học Exeter, Giáo sự Larbi Sadiki, miêu tả ông là một người lôi cuốn, thân thiện nhưng là một sinh viên đứng đắn.<​sup id="​cite_ref-BBC-Kelly-1_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Ông từng kể trên Sky News: "Tôi đã sống tại Luân Đôn 15 năm. Tôi biết mọi đường phố tại Luân Đôn. Tôi biết cách người dân Anh lịch sự là như thế nào."​.<​sup id="​cite_ref-Sky-LisaH-1_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Sau khi chính quyền của Gaddafi bị lật đổ, đến ngày 20 tháng 10 năm 2012, chính phủ mới của Lybia tuyên bố rằng họ đã bắt được Moussa Ibrahim tại một điểm kiểm soát ở thành phố Tarhuna.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Ibrahim,​ Moussa
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​1974
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181014181920
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.260 seconds
 +Real time usage: 0.322 seconds
 +Preprocessor visited node count: 923/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11481/​2097152 bytes
 +Template argument size: 933/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3234/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.177/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 302.721 ​     1 -total
 + ​48.53% ​ 146.915 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ar
 + ​30.68% ​  ​92.889 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t
 + ​20.64% ​  ​62.471 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.02% ​  ​45.482 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.46% ​  ​37.734 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.55%   ​19.839 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.41%   ​13.340 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  1.67%    5.055      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_kh&​ocirc;​ng_d&#​7845;​u_&#​273;&#​7847;​u_d&​ograve;​ng
 +  1.49%    4.498      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​805008-0!canonical and timestamp 20181014181920 and revision id 22317956
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0096--moussa-ibrahimla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)