User Tools

Site Tools


0097--s-c-nh-s-t-th-nh-ph-los-angelesla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0097--s-c-nh-s-t-th-nh-ph-los-angelesla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vcard" style="​width:​25em;​ text-align:​left;​ font-size:​90%;​ line-height:​1.35"​ cellspacing="​1"​ cellpadding="​3"><​tbody><​tr><​td style="​font-size:​125%;​ line-height:​20px;​ background:#​efefef"​ align="​center"​ colspan="​2"><​b><​span class="​fn org">​Sở cảnh sát thành phố Los Angeles<​br/><​small>​(Tên gốc: Los Angeles Police Department)</​small></​span></​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Tên tắt</​b></​td>​
 +<​td>​LAPD
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"><​div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​LAPD Seal.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​05/​LAPD_Seal.jpg/​140px-LAPD_Seal.jpg"​ width="​140"​ height="​140"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​05/​LAPD_Seal.jpg/​210px-LAPD_Seal.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​05/​LAPD_Seal.jpg/​280px-LAPD_Seal.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​ font-size:​80%">​Con dấu sở cảnh sát thành phố Los Angeles
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"><​div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​LAPDpolicebadge.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​c/​cd/​LAPDpolicebadge.jpg/​96px-LAPDpolicebadge.jpg"​ width="​96"​ height="​140"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​c/​cd/​LAPDpolicebadge.jpg/​144px-LAPDpolicebadge.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​c/​cd/​LAPDpolicebadge.jpg/​192px-LAPDpolicebadge.jpg 2x" data-file-width="​344"​ data-file-height="​500"/></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​ font-size:​80%">​Huy hiệu sở cảnh sát thành phố Los Angeles
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Khẩu hiệu</​b></​td>​
 +<​td>"​To Protect and to Serve"<​br/>​(tạm dịch: Bảo vệ và phục vụ)
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ background:#​efefef;​ border-top:​solid 1px #aaa" colspan="​2">​Tổng quan về cơ quan
 +</​th></​tr><​tr><​td><​b>​Thành lập</​b></​td>​
 +<​td>​1869
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Nhân viên</​b></​td>​
 +<​td>​13,​268
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Ngân sách hàng năm</​b></​td>​
 +<​td>​US$1.4 tỷ
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Tư cách pháp nhân</​b></​td>​
 +<​td>​Chính phủ: cơ quan chính phủ
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ background:#​efefef;​ border-top:​solid 1px #aaa" colspan="​2">​Kết cấu quyền hạn thực thi pháp luật
 +</​th></​tr><​tr><​td><​b><​span id="​ibleaoj"/>​Phạm vi pháp lý*</​b></​td>​
 +<​td>​Cấp thành phố của Los Angeles trong cấp bang của California, Hoa Kỳ
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Diện tích</​b></​td>​
 +<​td>​1,​290 km²
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Dân số</​b></​td>​
 +<​td>​3.8 triệu
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Phạm vi pháp lý</​b></​td>​
 +<​td>​Thành phố Los Angeles, California
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Hội đồng quản lý</​b></​td>​
 +<​td>​Hội đồng thành phố Los Angeles
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Tổng thể</​b></​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ background:#​efefef;​ border-top:​solid 1px #aaa" colspan="​2">​Cơ cấu tổ chức
 +</​th></​tr><​tr><​td><​b>​Miêu tả bởi </​b></​td>​
 +<​td>​Ban Ủy viên cảnh sát thành phố Los Angeles
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Trụ sở chính</​b></​td>​
 +<​td>​100 West Đường số 1<​br/>​Los Angeles, California
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Nhân viên cảnh sát</​b></​td>​
 +<​td>​10.005
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Bất tuyên thệ</​b></​td>​
 +<​td>​3.263
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Ủy viên có thẩm quyền</​b></​td>​
 +<td>
 +<​ul><​li>​Anthony Pacheco, Chủ tịch Hội đồng Ủy viên</​li>​
 +<​li>​John Mack, Phó chủ tịch Hội đồng Ủy viên</​li>​
 +<​li>​Andrea Ordin, Ủy viên</​li>​
 +<​li>​Robert M. Saltzman, Ủy viên</​li>​
 +<​li>​Alan J. Skobin, Ủy viên</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b>​Điều hành cơ quan</​b></​td>​
 +<td>
 +<​ul><​li>​Charles L. Beck, <​br/>​Cảnh sát trưởng</​li>​
 +<​li>​Sandy Jo MacArthur, Trợ lý cảnh sát trưởng – Tổ công tác hành chính<​sup id="​cite_ref-Chief_Beck_Names_Leadership_Team_and_Unveils_Initial_Reorganization_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li>​Earl Paysinger, Trợ lý cảnh sát trưởng – Tổ điều hành<​sup id="​cite_ref-Chief_Beck_Names_Leadership_Team_and_Unveils_Initial_Reorganization_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li>​Michel Moore, Trợ lý cảnh sát trưởng – Tổ đặc nhiệm<​sup id="​cite_ref-Chief_Beck_Names_Leadership_Team_and_Unveils_Initial_Reorganization_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b>​Đơn vị</​b></​td>​
 +<​td><​div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​19</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​list-style:​ none none; margin-left:​ 0; text-align: left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Phản ứng nhanh </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Trọng Án </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Hỗ trợ chiến dịch đặc biệt </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Trung tâm thành phố </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Hỗ trợ trên không </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Công tác khẩn cấp </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Án mạng-Cướp giật </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Tội phạm kinh tế </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Trại giam </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Công tác trẻ vị thành niên </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Hỗ trợ trinh sát </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Công tác xã hội </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Ma túy </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Điều tra kỹ thuật cao </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Công tác phi trường Los Angeles </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Giao thông Trung tâm </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Giao thông phía Nam </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Giao thông khu Valley </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Giao thông khu phía Tây</​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Tổ</​b></​td>​
 +<​td><​div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​6</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​list-style:​ none none; margin-left:​ 0; text-align: left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Trung tâm </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Nam </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Valley </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Tây </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Thám tử </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Đặc nhiệm</​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;​ background:#​efefef;​ border-top:​solid 1px #aaa" colspan="​2"><​b>​Tiện nghi</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Khu vực</​b></​td>​
 +<​td><​div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​21</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​list-style:​ none none; margin-left:​ 0; text-align: left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Trung tâm </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Rampart </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Tây Nam </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Hollenbeck </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Cảng </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Hollywood </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Wilshire </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Tây Los Angeles </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Van Nuys </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Tây Valley </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Đông Bắc </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Đường 77 </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Newton </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Pacific </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Bắc Hollywood </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Foothill </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Devonshire </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Đông Nam </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Mission </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Olympic </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> Topanga</​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Thuyền cảnh sát</​b></​td>​
 +<td>2
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Trực thăng</​b></​td>​
 +<​td>​26
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Máy bay</​b></​td>​
 +<td>3
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Ngựa</​b></​td>​
 +<​td>​40
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Cảnh khuyển</​b></​td>​
 +<td>2 giống Bloodhound<​br/>​20 Chó chăn cừu Đức
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:​ #efefef; text-align:​center;​ border-top:​solid 1px #aaa" colspan="​2"><​b>​Website</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;​ line-height:​20px"​ colspan="​2">​www.lapdonline.org
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:​ #efefef; text-align:​center;​ border-top:​solid 1px #aaa" colspan="​2"><​span id="​ibleafn"/><​b>​Lưu ý</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​left"​ colspan="​2"><​small><​span id="​ibleaojfn"/><​b>​* Trụ sở sư đoàn:</​b>​ Trụ sở trong một quốc gia, trong đó cơ quan có thẩm quyền hoạt động bình thường. </​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Los Angeles Police Department</​b>​ (tạm dịch: <​b>​Sở cảnh sát thành phố Los Angeles</​b>​) (<​b>​L.A.P.D</​b>​) là cơ quan thực thi pháp luật tại thành phố Los Angeles, California với quân số dưới 10.000 nhân viên cảnh sát <sup id="​cite_ref-number_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và hơn 3.000 nhân viên dân sự hỗ trợ trải đều trên khu vực 1,290 km² với dân số hơn 3.8 triệu người, đây là cơ quan thực thi pháp luật lớn hàng thứ 3 tại Hoa Kỳ chỉ sau Sở cảnh sát thành phố New York và Sở cảnh sát thành phố Chicago.
 +</​p><​p>​L.A.P.D được tiểu thuyết hóa trong nhiều bộ phim, tác phẩm và các chương trình truyền hình trong suốt chiều dài lịch sử của Sở. Có rất nhiều vụ tai tiếng liên quan đến Sở như phân biệt chủng tộc, nạn bạo hành của nhân viên cảnh sát và tệ tham nhũng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Lực lượng cảnh sát Los Angeles đầu tiên được xây dựng vào năm 1853 với tên gọi Đội Biệt kích từ các thành viên tình nguyện trong lực lượng vũ trang của hạt.<​sup id="​cite_ref-The_LAPD:​_1850–1900_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Đội Biệt kích được thay thế bằng đội Cảnh vệ tình nguyện của thành phố. Không đội nào hoạt động hiệu quả dẫn đến thành phố Los Angeles trở nên đình đám với bạo động, bài bạc và mại dâm.<​sup id="​cite_ref-The_LAPD:​_1850–1900_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Đội cảnh sát chuyên nghiệp đầu tiên được thành lập vào năm 1869 với 6 sĩ quan phục vụ dưới quyền của Cảnh sát trưởng William C. Warren.<​sup id="​cite_ref-The_LAPD:​_1850–1900_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Vào năm 1990, số sĩ quan tăng lên 70 người dưới thời John M. Glass vào khoảng 1 cảnh sát trên 1,500 dân. Năm 1903, lực lượng được tăng lên 200 người dưới đạo luật Dịch vụ dân sự.<​sup id="​cite_ref-The_LAPD:​_1850–1900_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Trong Thế chiến hai, nhân lực của cục bị giảm sút rất nhiều do nhiều người đã nhập ngũ để chiến đấu.<​sup id="​cite_ref-The_LAPD:​_1926–1950_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Mặc dù lực lượng đã mỏng, nhưng Cục vẫn ra sức để giải quyết cuộc náo loạn được biết dưới tên Zoot Suit Riots năm 1943.<​sup id="​cite_ref-The_LAPD:​_1926–1950_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Tướng về hưu thuộc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, William A. Worton đã thay thế Horrall làm Quyền Cảnh sát trưởng cho đến năm 1950. Sau đó William H. Parker được chọn và phục vụ cho đến khi chết vào năm 1966. Parker chủ trương tuyển dụng nhân sự từ dân chúng và tạo ra một lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp và biệt lập. Tuy nhiên, vụ tai tiếng mang tên Bloody Christmas vào năm 1951 đã buộc cảnh sát phải có trách nhiệm giải trình dân sự và chấm nạn bạo hành của nhân viên thực thi pháp luật.<​sup id="​cite_ref-The_LAPD:​_Chief_Parker_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Dưới thời của Parker, Thanh tra Daryl Gates <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ đã thành lập nên đội Cảnh sát Cơ động S.W.A.T đầu tiên trong lực lượng hành pháp Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-SWAT01_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Sĩ quan John Nelson và thanh tra Daryl Gates thiết lập chương trình này vào năm 1965 để đối phó với mối hiểm họa tiềm tàng từ các tổ thức cực đoan như Đảng Báo Đen trong thời kì Chiến tranh Việt Nam.<sup id="​cite_ref-SWAT01_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​S.C4.A9_quan_hi_sinh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sĩ_quan_hi_sinh">​Sĩ quan hi sinh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Từ lúc thiết lập Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles, đã có 200 sĩ quan hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Đài kỷ niệm Cảnh sát Los Angeles được đặt bên ngoài tòa nhà Parker Center(được đặt theo tên của Cảnh sát trưởng William H. Parker), được khánh thành vào 1 tháng 10 năm 1971.<​sup id="​cite_ref-History_of_Parker_Center_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Tượng kỷ niệm là một đài nước làm từ đá granite đen được khắc tên các sĩ quan cảnh sát hi sinh thân mình trong nhiệm vụ bảo vệ thành phố Los Angeles.<​sup id="​cite_ref-History_of_Parker_Center_10-1"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p><​p>​Nguyên nhân hi sinh được liệt kê như sau:
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Nguyên nhân
 +</th>
 +<​th>​Số lượng
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Tai nạn máy bay
 +</td>
 +<​td><​center>​8
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Tai nạn xe hơi
 +</td>
 +<​td><​center>​28
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Tai nạn xe đạp
 +</td>
 +<​td><​center>​1
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Đánh bom
 +</td>
 +<​td><​center>​2
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Điện giật
 +</td>
 +<​td><​center>​1
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Ngã
 +</td>
 +<​td><​center>​1
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Lửa
 +</td>
 +<​td><​center>​1
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Súng bắn
 +</td>
 +<​td><​center>​99
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Súng bắn (Do tai nạn)
 +</td>
 +<​td><​center>​4
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Đau tim
 +</td>
 +<​td><​center>​3
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Tai nạn xe máy
 +</td>
 +<​td><​center>​35
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Xe đua đường phố tông
 +</td>
 +<​td><​center>​1
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Xe lửa cán
 +</td>
 +<​td><​center>​4
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Tai nạn xe cộ
 +</td>
 +<​td><​center>​4
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Tai nạn tàu lửa
 +</td>
 +<​td><​center>​1
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Tai nạn luyện tập
 +</td>
 +<​td><​center>​1
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Truy đuổi xe cộ
 +</td>
 +<​td><​center>​2
 +</​center></​td></​tr><​tr><​td>​Xe cộ tấn công
 +</td>
 +<​td><​center>​4
 +</​center></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​232px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Parkercenter_LAPD.jpg/​230px-Parkercenter_LAPD.jpg"​ width="​230"​ height="​307"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Parkercenter_LAPD.jpg/​345px-Parkercenter_LAPD.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​1/​11/​Parkercenter_LAPD.jpg 2x" data-file-width="​432"​ data-file-height="​576"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tòa nhà Parker Center của LAPD</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Ban Ủy viên Cảnh sát thành phố Los Angeles</​b>​ có 5 thành viên được chỉ định để giám sát lực lượng L.A.P.D.<​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Ban có trách nhiệm đề ra các điều lệnh và theo dõi mọi hoạt động và cơ chế quản lý của Sở. Cảnh sát trưởng sẽ báo cáo Ban, các phòng ban sẽ báo cáo cho Cảnh sát trưởng.<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Trụ sở chính từ lâu đời của L.A.P.D là tòa nhà Parker Center, được đặt theo tên của cố Cảnh sát trưởng William H. Parker nằm tại số 150 N. Los Angeles. Còn tòa nhà mới là toàn nhà Hành chính ở số 100 W. đường số 1, ngay phía nam Tòa thị chính Los Angeles.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​V.C4.83n_ph.C3.B2ng_C.E1.BA.A3nh_s.C3.A1t_tr.C6.B0.E1.BB.9Fng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Văn_phòng_Cảnh_sát_trưởng">​Văn phòng Cảnh sát trưởng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Văn phòng Cảnh sát trưởng là tòa nhà hành chính phức hợp gồm văn phòng Ban tham mưu, phòng Nội vụ, phòng Thông tin Công chính và RACR/​COMSTAT. Trợ lý đặc vụ của phòng Thực thi Chính sách, bao gồm các đơn vị như: đơn vị về Chiến lược Tài chính, đơn vị Quản lý Rủi ro, đơn vị Kế hoạch và Nghiên cứu, đơn vị Kiểm toán và Thanh tra Nội bộ; Cục Nghiệp vụ, bao gồm các đơn vị như: đơn vị Thanh tra nội bộ, đơn vị Hoạt động Đặc biệt và đơn vị Lực lượng Điều tra; tất cả đều phải báo cáo trực tiếp về cho Cảnh sát trưởng.
 +</​p><​p>​Đơn vị Dữ liệu và Phản ứnh nhanh/​COMPSTAT là lực lượng lưu trữ hồ sơ tội phạm. Đơn vị đều có cuộc họp hàng tuần với Cảnh sát trưởng và các cảnh sát cao cấp trong tòa nhà Parker mới(Trung tâm Hành chính Cảnh sát). COMPSTAT được William Bratton thiết kế dựa trên đơn vị CompStat của N.Y.P.D vào năm 1994.<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ Ông đã cho áp dụng CompStat phiên bản L.A.P.D năm 2002.<​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​V.C4.83n_ph.C3.B2ng_.C4.90i.E1.BB.81u_h.C3.A0nh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Văn_phòng_Điều_hành">​Văn phòng Điều hành</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Hầu hết trong số 10,000 sĩ quan cảnh sát <sup id="​cite_ref-number_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ được Văn phòng Điều hành bổ nhiệm công việc, văn phòng nằm trong Tòa nhà Hành chính Cảnh sát mới.<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ Trợ lý Cảnh sát trưởng sẽ chỉ huy phòng và báo cáo trực tiếp cho Cảnh sát trưởng. L.A.P.D bao gồm 21 đồn, được gọi chính thức là ‘’ "Khu vực"​’’ nhưng thường là "Đơn vị"​.<​sup id="​cite_ref-autogenerated1_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ Cả 21 đồn được phân chia địa lý thành 4 phân khu chỉ huy, mỗi phân khu được xem như một "Phân khu"​.<​sup id="​cite_ref-autogenerated1_16-1"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ Hai khu vực "​Olympic"​ và "​Topanga"​ mới được thêm vào ngày 4 tháng 1 năm 2009.<​sup id="​cite_ref-autogenerated2_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span id="​.C4.90i.E1.BB.81u_h.C3.A0nh_.E2.80.93_Ph.C3.A2n_khu_Trung_t.C3.A2m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Điều_hành_–_Phân_khu_Trung_tâm">​Điều hành – Phân khu Trung tâm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p><​i>​Phân khu Trung tâm</​i>​ chịu trách nhiệm cho trung tâm Los Angeles và khu Đông Los Angeles,<​sup id="​cite_ref-LAPD_-_About_Central_Bureau_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ là phân khu phức tạp nhất trong 4 phân khu tuần tra.<sup id="​cite_ref-LAPD_-_About_Central_Bureau_18-1"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ Phân khu bao gồm 5 đơn vị tuần tra và 1 đơn vị giao thông, chủ yếu giải quyết tai nạn giao thông và đưa trát hầu tòa/đóng phí vi phạm.<​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Trung tâm</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Trung tâm</​i>​ tuần tra chủ yếu ở khu kinh doanh Los Angeles, bao gồm Tòa nhà Thị chính Los Angeles, Trung tâm Hội nghị Los Angeles, Trung tâm Staples, địa hạt Thời trang và địa hạt Tài chính.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Hollenbeck</​dt></​dl><​p>​Đồn cảnh sát cộng đồng ở <​i>​Hollenbeck</​i>​ tuần tra phần lớn khu vực phía đông thành phố Los Angeles, bao gồm khu cộng đồng Boyle Heights, Lincoln Heights và El Sereno.<​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Newton</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Newton</​i>​ tuần tra ở miền nam Los Angeles, cùng một phần ở khu kinh doanh, có một phần ở địa hạt Thời trang.<​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Đông Bắc</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Đông Bắc</​i>​ chịu trách nhiệm một số phần ở khu trung tâm như Elysian Park và Silver Lake, đại bộ phận phần phía đông của Los Feliz và Hollywood, ngoài ra còn có một số cộng đồng Đông Bắc L.A như Highland Park, Eagle Rock và Glassell Park.<​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Rampart</​dt></​dl><​p>​Đồn Rampart chịu trách nhiệm cho khu vực Tây và Tây Bắc của khu kinh doanh Los Angeles bao gồm Echo Park, Pico-Union và Westlake, đây là toàn bộ khu vực tuần tra riêng của đơn vị Rampart.<​sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span id="​.C4.90i.E1.BB.81u_h.C3.A0nh_.E2.80.93_Ph.C3.A2n_khu_Nam"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Điều_hành_–_Phân_khu_Nam">​Điều hành – Phân khu Nam</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p><​i>​Phân khu Nam</​i>​ giám sát khu vực phía Nam Los Angeles chỉ trừ Inglewood<​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup>​ và Compton, vì hai khu vực này tách biệt với thành phố và họ sử dụng cơ quan bảo vệ riêng.<​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ Phân khu Nam bao gồm 4 đơn vị tuần tra, đơn vị điều tra Án mạng và Tội phạm Băng đảng và một đơn vị giao thông, với nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết vụ việc liên quan đến giao thông, thông báo trát hầu tòa/nộp phí và điều tra tai nạn.<​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị đường 77</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​đường 77</​i>​ tuần tra ở khu vực Nam Los Angeles, đại khái là ở khu Đại lộ Vernon, phía Tây Xa lộ Harbor, phía Bắc tuyến đường 42 Bang California và một số điểm ở phía Tây đến hết giao giới của thành phố như Crenshaw, một phần đến biên giới Florence, Trung tâm và Đại lộ Manchester tới Xa lộ Harbor.<​sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Harbor</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Harbor</​i>​ tuần tra hết khu San Pedro, Wilmington và cửa ngõ Harbor phụ thêm phía nam đại lộ Artesia. Đơn vị này thường xuyên hợp tác với lực lượng cảnh sát Cảng Los Angeles.<​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup>​ 260 sĩ quan cảnh sát, thám tử và nhân viên hỗ trợ phải làm việc với ngân quỹ US$40 triệu, trên lãnh thổ 4,600 m2. Đồn nằm tại số 2175 Đại lộ John S. Gibson.<​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Đông Nam</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Đông Nam</​i>​ cũng tuần tra ở khu Nam Los Angeles giống đơn vị đường 77.<sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup>​ Khu vực của họ nằm đến biên giới phía Bắc thành phố tại Đại lộ Artesia, bao gồm Watts và khu Nam Đại lộ Manchester.<​sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Tây Nam</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Tây Nam</​i>​ chịu trách nhiệm khu vực Nam Xa lộ Santa Monica, Tây Xa lộ Harbor, Bắc Đại lộ Vernon và Đông khu vực thành phố Culver/​Lennox/​Baldwin Hills.<​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup>​ Khu vực này bao gồm Đại học Nam California và Exposition Park.<​sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span id="​.C4.90i.E1.BB.81u_h.C3.A0nh_.E2.80.93_Ph.C3.A2n_khu_Valley"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Điều_hành_–_Phân_khu_Valley">​Điều hành – Phân khu Valley</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Phân khu Valley là phân khu lớn nhất trong 4 phân khu theo diện tích<​sup id="​cite_ref-autogenerated3_34-0"​ class="​reference">​[34]</​sup>​ và giám sát mọi hoạt động trong khu San Fernando Valley.<​sup id="​cite_ref-autogenerated3_34-1"​ class="​reference">​[34]</​sup>​ Phân khu có 7 đơn vị tuần tra và 1 đơn vị giao thông với nhiệm vụ xử lý tai nạn và thông báo trát hầu tòa/nộp phí phạt.<​sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Mission</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Mission</​i>​ là lực lượng cảnh sát cộng đồng từ năm 2005. Đây là đồn đầu tiên mới được thành lập sau hơn một phần tư thế kỷ. Khu Mission nằm ở nửa phía Đông khu Devonshire cũ và nửa phía Tây khu Foothill tại ‘’San Fernando Valley’’,​ bao gồm Mission Hills và thành phố Panorama.<​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Devonshire</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Devonshire</​i>​ chịu trách nhiệm cho phần Tây Bắc của San Fernando Valley, bao gồm nhiều phần của Chatsworth và Northridge.<​sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Foothill</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Foothill</​i>​ tuần tra một số phần của San Fernando Valley bao gồm Sun Valley và Crescenta Valley.<​sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Bắc Hollywood</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​p>​Đồn <​i>​Bắc Hollywood</​i>​ chịu trách nhiệm cho thành phố Studio và vùng Bắc Hollywood.<​sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[39]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Van Nuys</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Van Nuys</​i>​ phục vụ tại khu Van Nuys.<​sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Tây Valley</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Tây Valley</​i>​ nhận trách nhiệm một số phần tại San Fernando Valley, bao gồm một số khu tại Northridge và Reseda.<​sup id="​cite_ref-41"​ class="​reference">​[41]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Topanga</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Topanga</​i>​ là lực lợng cảnh sát cộng đồng bắt đầu hoạt động từ năm 2009.<​sup id="​cite_ref-autogenerated2_17-1"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ Đồn chịu trách nhiệm nhiều nơi tại San Fernando Valley bao gồm Woodland Hills và Canoga Park.<​sup id="​cite_ref-42"​ class="​reference">​[42]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span id="​.C4.90i.E1.BB.81u_h.C3.A0nh_.E2.80.93_Ph.C3.A2n_khu_T.C3.A2y"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Điều_hành_–_Phân_khu_Tây">​Điều hành – Phân khu Tây</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p><​i>​Phân khu Tây</​i>​ hoạt động phủ khắp các khu vực nổi tiếng của Hollywood, trong đó có Hollywood, Westwood, khu vực Hollywood Hills, UCLA và khu Venice,<​sup id="​cite_ref-43"​ class="​reference">​[43]</​sup>​ nhưng nó không bao gồm khu Beverly Hills<​sup id="​cite_ref-44"​ class="​reference">​[44]</​sup>​ và khu Santa Monica<​sup id="​cite_ref-45"​ class="​reference">​[45]</​sup>,​ vì những nơi này tách biệt khỏi thành phố Los Angeles và có lực lượng cảnh sát của riêng mình. Phân khu Tây có 5 đội tuần tra và 1 đội giao thông để xử lý các vấn đề liên quan.<​sup id="​cite_ref-46"​ class="​reference">​[46]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Hollywood</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Hollywood</​i>​ là lực lượng cảnh sát cộng đồng tại khu Hollywood bao gồm Hollywood Hills, Đại lộ Hollywood và Sunset Strip.<​sup id="​cite_ref-47"​ class="​reference">​[47]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Wilshire</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Wilshire</​i>​ là lực lượng cảnh sát cộng đồng ở khu Mid-Wilshire "​Miracle Mile", bao gồm phố Hàn Quốc, Mid-City, Carthay và hạt Fairfax.<​sup id="​cite_ref-48"​ class="​reference">​[48]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Pacific</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Pacific</​i>​ là lực lượng cảnh sát cộng đồng tại khu Tây Los Angeles, gồm có Venice Beach, Venice và Playa del Rey. Các sĩ quan cảnh sát tại đây thường phối hợp công tác với an ninh sân bay Los Angeles tại Phi trường quốc tế Los Angeles.<​sup id="​cite_ref-49"​ class="​reference">​[49]</​sup>​ Đơn vị Pacific từ được gọi là ‘’Đơn vị Venice’’.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Tây Los Angeles</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Tây Los Angeles</​i>​ là lực lượng cảnh sát phục vụ tại phần phía Bắc của khu Tây Los Angeles.<​sup id="​cite_ref-50"​ class="​reference">​[50]</​sup>​ Cộng đồng trong vòng tuần tra gồm Pacific Palisades, thành phố Century, Brentwood, Westwood, Tây Los Angeles và Cheviot Hills. UCLA và hãng Twentieth Century Fox đều nằm ở đây.<​sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​[51]</​sup></​p>​
 +<​dl><​dt>​Đơn vị Olympic</​dt></​dl><​p>​Đồn <​i>​Olympic</​i>​ là lực lượng cảnh sát tại khu Olympic, được mở vào ngày 4 tháng 1 năm 2009. Phân khu này là phân khu nhỏ của Đơn vị Hollywood, bao gồm nhiều phần của đơn vị Rampart và Wilshire.<​sup id="​cite_ref-autogenerated2_17-2"​ class="​reference">​[17]</​sup><​sup id="​cite_ref-Asian_Pacific_Islander_Forum_52-0"​ class="​reference">​[52]</​sup>​ Đơn vị phủ trên diện tích 16 km2 Mid-City, bao gồm phố Hàn Quốc và bộ phận tại Miracle Mile, với dân số là 200,000 người.<​sup id="​cite_ref-Asian_Pacific_Islander_Forum_52-1"​ class="​reference">​[52]</​sup>​ Đồn được xây dựng trên khu đất 5,000 m2 tại góc Đông Nam của Đại lộ Vermont và đường Eleventh gồm 293 cảnh sát viên. Tòa nhà xây dựng hết US$34 triệu.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​V.C4.83n_ph.C3.B2ng_Chi.E1.BA.BFn_d.E1.BB.8Bch_.C4.90.E1.BA.B7c_bi.E1.BB.87t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Văn_phòng_Chiến_dịch_Đặc_biệt">​Văn phòng Chiến dịch Đặc biệt</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​May_Day_Immigration_March_LA66.jpg/​300px-May_Day_Immigration_March_LA66.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​May_Day_Immigration_March_LA66.jpg/​450px-May_Day_Immigration_March_LA66.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​May_Day_Immigration_March_LA66.jpg/​600px-May_Day_Immigration_March_LA66.jpg 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Cuộc diễu hành ngày 1 tháng 5</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Văn phòng Chiến dịch Đặc biệt là phòng mới thiết lập vào năm 2010. Đứng đầu là Chỉ huy trưởng, phòng bao gồm đơn vị Quản lý Tài sản, đơn vị Trại giam, vụ Thám tử và vụ Chống khủng bố và Chiến dịch Đặc biệt.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​V.E1.BB.A5_Th.C3.A1m_t.E1.BB.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vụ_Thám_tử">​Vụ Thám tử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p><​i>​Vụ Thám tử</​i>​ bao gồm một số đơn vị và bộ phận có trách nhiệm điều tra tội phạm, và phải báo cáo về cho Giám đốc của Văn phòng Chiến dịch Đặc biệt.<​sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​[53]</​sup><​sup id="​cite_ref-54"​ class="​reference">​[54]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span id="​V.E1.BB.A5_Ch.E1.BB.91ng_kh.E1.BB.A7ng_b.E1.BB.91_v.C3.A0_Chi.E1.BA.BFn_d.E1.BB.8Bch_.C4.91.E1.BA.B7c_bi.E1.BB.87t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vụ_Chống_khủng_bố_và_Chiến_dịch_đặc_biệt">​Vụ Chống khủng bố và Chiến dịch đặc biệt</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p><​i>​Vụ Chống khủng bố và Chiến dịch đặc biệt</​i>​ hỗ trợ cho Sở cảnh sát thành phố Los Angeles tài liệu chiến thuật đặc biệt trong những hoạt động tuần tra thường nhật, những tai nạn bất thường và đặc biệt là những trường hợp gây rối nghiêm trọng và trong những điều kiện mối đe dọa cao về khủng bố.<​sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[55]</​sup></​p><​p>​Vụ Chống khủng bố và Chiến dịch đặc biệt được tổ chức từ sự sáp nhập của Vụ Chống khủng bố và Tình báo tội phạm với Vụ Chiến dịch đặc biệt năm 2010.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Cấu trúc của Vụ Chống khủng bố và Chiến dịch đặc biệt.</​dt></​dl><​ul><​li>​Đơn vị phòng chống tội phạm nghiêm trọng</​li>​
 +<​li>​Đơn vị dịch vụ khẩn cấp</​li>​
 +<​li>​Đơn vị hỗ trợ trên không</​li>​
 +<​li>​Đơn vị Chiến dịch khẩn cấp</​li>​
 +<​li>​Đơn vị phụ trách trung tâm thành phố
 +<​ul><​li>​Trung đội A – Quản lý và lên kế hoạch chiến dịch</​li>​
 +<​li>​Trung đội B và C – Ngăn chặn tội phạm</​li>​
 +<​li>​Trung đội D – Lực lượng Cảnh sát cơ động và chiến lược (S.W.A.T)</​li>​
 +<​li>​Trung đội E – Đơn vị ngựa</​li>​
 +<​li>​Trung đội K-9 – Đơn vị cảnh khuyển</​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​V.C4.83n_ph.C3.B2ng_c.C3.A1c_c.C3.B4ng_t.C3.A1c_H.C3.A0nh_ch.C3.ADnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Văn_phòng_các_công_tác_Hành_chính">​Văn phòng các công tác Hành chính</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Văn phòng các công tác Hành chính là phòng mới lập năm 2010. Đứng đầu là Chỉ huy trưởng, gồm phòng Công tác Khoa học hành vi, đơn vị Giám định Sử dụng vũ lực, vụ Khoa học thông tin, vụ Dịch vụ hành chính và vụ Huấn luyện và Nhân sự.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Charles_Beck_in_2011.jpg/​300px-Charles_Beck_in_2011.jpg"​ width="​300"​ height="​264"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Charles_Beck_in_2011.jpg/​450px-Charles_Beck_in_2011.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Charles_Beck_in_2011.jpg/​600px-Charles_Beck_in_2011.jpg 2x" data-file-width="​1234"​ data-file-height="​1084"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Cảnh sát trưởng Charles Beck năm 2011</​div></​div></​div>​
 +<​h2><​span id="​Ph.E1.BA.A7n_th.C6.B0.E1.BB.9Fng.2C_tuy.C3.AAn_d.C6.B0.C6.A1ng.2C_bi.E1.BB.83u_d.C6.B0.C6.A1ng_v.C3.A0_huy_ch.C6.B0.C6.A1ng_trong_S.E1.BB.9F_c.E1.BA.A3nh_s.C3.A1t_Los_Angeles"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phần_thưởng,​_tuyên_dương,​_biểu_dương_và_huy_chương_trong_Sở_cảnh_sát_Los_Angeles">​Phần thưởng, tuyên dương, biểu dương và huy chương trong Sở cảnh sát Los Angeles</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Sở trao tặng huân chương cho các cá nhân có sự cống hiến xứng đáng.<​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-0"​ class="​reference">​[56]</​sup>​ Danh sách các huân chương:
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Hu.C3.A2n_ch.C6.B0.C6.A1ng_D.C5.A9ng_c.E1.BA.A3m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Huân_chương_Dũng_cảm">​Huân chương Dũng cảm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​b>​Medal of Valor</​b><​div class="​floatright"><​img alt="​Los Angeles Police Department Medal of Valor ribbon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Los_Angeles_Police_Department_Medal_of_Valor_ribbon.svg/​100px-Los_Angeles_Police_Department_Medal_of_Valor_ribbon.svg.png"​ width="​100"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Los_Angeles_Police_Department_Medal_of_Valor_ribbon.svg/​150px-Los_Angeles_Police_Department_Medal_of_Valor_ribbon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Los_Angeles_Police_Department_Medal_of_Valor_ribbon.svg/​200px-Los_Angeles_Police_Department_Medal_of_Valor_ribbon.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​279"/></​div></​li></​ul><​p>​‘’Medal of Valor’’ là phần thưởng cao quý nhất, bày tỏ lòng dũng cảm, trao cho cảnh sát có thành tích xuất sắc, mạo hiểm mạng sống vì nhiệm vụ.<​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-1"​ class="​reference">​[56]</​sup><​sup id="​cite_ref-57"​ class="​reference">​[57]</​sup><​sup id="​cite_ref-LAPD_SWAT_58-0"​ class="​reference">​[58]</​sup></​p>​
 +<div class="​floatright"><​img alt="​Liberty Award.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Liberty_Award.jpg/​100px-Liberty_Award.jpg"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Liberty_Award.jpg/​150px-Liberty_Award.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Liberty_Award.jpg/​200px-Liberty_Award.jpg 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +<​p>​Liberty Award là huân chương dũng cảm, được trao cho cảnh sát bị giết hay bị trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ. Huân chương này sẽ được nhận cùng Medal of Valor.<​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-2"​ class="​reference">​[56]</​sup><​sup id="​cite_ref-LAPD_SWAT_58-1"​ class="​reference">​[58]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li><​b>​Police Medal for Heroism</​b>:</​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​Policemedal.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Policemedal.JPG/​100px-Policemedal.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Policemedal.JPG/​150px-Policemedal.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Policemedal.JPG/​200px-Policemedal.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +<​p>​The Police Medal là huân chương của hành động anh hùng trong nhiệm vụ, do được gọi hay do tình nguyện làm nhiệm vụ, bắt buộc phải có Medal of Valor.<​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-3"​ class="​reference">​[56]</​sup><​sup id="​cite_ref-LAPD_SWAT_58-2"​ class="​reference">​[58]</​sup></​p>​
 +<div class="​floatright"><​img alt="​Policestar.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Policestar.JPG/​100px-Policestar.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Policestar.JPG/​150px-Policestar.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Policestar.JPG/​200px-Policestar.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +<​p>​Police Star là phần thưởng cho sự dũng cảm dành cho cảnh sát có kỹ năng tác chiến linh động và thể hiện tốt để vô hiệu hóa một tình thế nguy hiểm hay đầy căng thẳng.<​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-4"​ class="​reference">​[56]</​sup><​sup id="​cite_ref-LAPD_SWAT_58-3"​ class="​reference">​[58]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li><​b>​Police Life-Saving Medal</​b>:</​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​Lifesavingmedal.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Lifesavingmedal.JPG/​100px-Lifesavingmedal.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Lifesavingmedal.JPG/​150px-Lifesavingmedal.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Lifesavingmedal.JPG/​200px-Lifesavingmedal.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +<​p>​The Police Life-Saving Medal là phần thưởng cho sự dũng cảm, được trao cho cảnh sát giải cứu hoặc cố giải cứu đồng đội đang gặp nguy hiểm.<​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-5"​ class="​reference">​[56]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Ph.E1.BB.A5c_v.E1.BB.A5"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phục_vụ">​Phục vụ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​b>​Police Distinguished Service Medal</​b><​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-6"​ class="​reference">​[56]</​sup></​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​Los Angeles Police Distinguished Service Medal ribbon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Los_Angeles_Police_Distinguished_Service_Medal_ribbon.svg/​100px-Los_Angeles_Police_Distinguished_Service_Medal_ribbon.svg.png"​ width="​100"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Los_Angeles_Police_Distinguished_Service_Medal_ribbon.svg/​150px-Los_Angeles_Police_Distinguished_Service_Medal_ribbon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Los_Angeles_Police_Distinguished_Service_Medal_ribbon.svg/​200px-Los_Angeles_Police_Distinguished_Service_Medal_ribbon.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​279"/></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​b>​Police Meritorious Service Medal</​b><​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-7"​ class="​reference">​[56]</​sup></​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​PMSM.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​PMSM.JPG/​100px-PMSM.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​PMSM.JPG/​150px-PMSM.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​PMSM.JPG/​200px-PMSM.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​b>​Police Meritorious Achievement Medal</​b><​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-8"​ class="​reference">​[56]</​sup></​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​PMAM.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​PMAM.JPG/​100px-PMAM.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​PMAM.JPG/​150px-PMAM.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​PMAM.JPG/​200px-PMAM.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​b>​Police Commission Distinguished Service Medal</​b><​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-9"​ class="​reference">​[56]</​sup></​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​Pcdsm.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Pcdsm.JPG/​100px-Pcdsm.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Pcdsm.JPG/​150px-Pcdsm.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Pcdsm.JPG/​200px-Pcdsm.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​b>​Community Policing Medal</​b><​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-10"​ class="​reference">​[56]</​sup></​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​Cpm.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Cpm.JPG/​100px-Cpm.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Cpm.JPG/​150px-Cpm.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Cpm.JPG/​200px-Cpm.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​b>​Human Relations Medal</​b><​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-11"​ class="​reference">​[56]</​sup></​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​Humanrelations.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Humanrelations.JPG/​100px-Humanrelations.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Humanrelations.JPG/​150px-Humanrelations.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Humanrelations.JPG/​200px-Humanrelations.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +
 +<​h3><​span id="​Tuy.C3.AAn_d.C6.B0.C6.A1ng_.C4.91.C6.A1n_v.E1.BB.8B"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tuyên_dương_đơn_vị">​Tuyên dương đơn vị</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​b>​Police Commission Unit Citation</​b><​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-12"​ class="​reference">​[56]</​sup></​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​Pcuc.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Pcuc.JPG/​100px-Pcuc.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Pcuc.JPG/​150px-Pcuc.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Pcuc.JPG/​200px-Pcuc.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​b>​Police Meritorious Unit Citation</​b><​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-13"​ class="​reference">​[56]</​sup></​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​Pmuc.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Pmuc.JPG/​100px-Pmuc.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Pmuc.JPG/​150px-Pmuc.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Pmuc.JPG/​200px-Pmuc.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +
 +<​h3><​span id="​Ruy_b.C4.83ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ruy_băng">​Ruy băng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​b>​1984 Summer Olympics Ribbon</​b>:</​li></​ul><​p>​Trao cho sĩ quan cảnh sát trong kỳ Olympic mùa hè năm 1984.<​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-14"​ class="​reference">​[56]</​sup><​sup id="​cite_ref-59"​ class="​reference">​[59]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​floatright"><​img alt="​1987pv.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​1987pv.JPG/​100px-1987pv.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​1987pv.JPG/​150px-1987pv.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​1987pv.JPG/​200px-1987pv.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +<​p>​Trao cho sĩ quan cảnh sát trong kỳ bảo vệ Giáo hoàng Gioan Phaolô II năm 1987.<​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-15"​ class="​reference">​[56]</​sup><​sup id="​cite_ref-60"​ class="​reference">​[60]</​sup></​p>​
 +
 +<​ul><​li><​b>​1992 Civil Disturbance Ribbon</​b>:</​li></​ul><​div class="​floatright"><​img alt="​92riots.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​92riots.JPG/​100px-92riots.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​92riots.JPG/​150px-92riots.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​92riots.JPG/​200px-92riots.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +<​p>​Trao cho sĩ quan cảnh sát trong kỳ Nổi loạn Los Angeles 1992.<​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-16"​ class="​reference">​[56]</​sup><​sup id="​cite_ref-61"​ class="​reference">​[61]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​floatright"><​img alt="​1994quake.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​1994quake.JPG/​100px-1994quake.JPG"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​1994quake.JPG/​150px-1994quake.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​1994quake.JPG/​200px-1994quake.JPG 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +<​p>​Troa cho sĩ quan cảnh sát phục vụ trong trận động đất Northridge 1994.<​sup id="​cite_ref-History-LAPD_Awards_56-17"​ class="​reference">​[56]</​sup><​sup id="​cite_ref-62"​ class="​reference">​[62]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​floatright"><​img alt="​Reserve service ribbon.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Reserve_service_ribbon.jpg/​100px-Reserve_service_ribbon.jpg"​ width="​100"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Reserve_service_ribbon.jpg/​150px-Reserve_service_ribbon.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Reserve_service_ribbon.jpg/​200px-Reserve_service_ribbon.jpg 2x" data-file-width="​442"​ data-file-height="​125"/></​div>​
 +<​p>​Trao cho cảnh sát viên có 4000 giờ phục vụ.
 +</p>
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Gi.E1.BB.9Bi_h.E1.BA.A1n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Giới_hạn">​Giới hạn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​232px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​LAPD_officers.jpg/​230px-LAPD_officers.jpg"​ width="​230"​ height="​256"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​LAPD_officers.jpg/​345px-LAPD_officers.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​LAPD_officers.jpg/​460px-LAPD_officers.jpg 2x" data-file-width="​897"​ data-file-height="​1000"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Sở cảnh sát thành phố Los Angeles đã trải qua thời kì tinh giảm ngân sách cũng như nhân sự vài năm gần đây.<​sup id="​cite_ref-LAPD_Announces_Crime_Down_Again_in_2005_63-0"​ class="​reference">​[63]</​sup>​ So với những thành phố lớn khác tại Mỹ, Los Angeles có tỷ lệ sĩ quan cảnh sát trên dân số thuộc hàng thấp nhất.<​sup id="​cite_ref-LAPD_Announces_Crime_Down_Again_in_2005_63-1"​ class="​reference">​[63]</​sup>​ Cựu Cảnh sát trưởng William J. Bratton từng cho rằng quân số là ưu tiên hàng đầu của ông khi ông tuyên bố ‘’Hãy cho tôi thêm 4,000 quân, tôi sẽ biến Los Angeles thành thành phố an toàn nhất thế giới.’’<​sup id="​cite_ref-64"​ class="​reference">​[64]</​sup></​p><​p>​Tỷ lệ sĩ quan cảnh sát trên dân số là 1 cảnh sát cho 426 dân,<​sup id="​cite_ref-LAPD_Announces_Crime_Down_Again_in_2005_63-2"​ class="​reference">​[63]</​sup>​ trong khi đó Thành phố New York có 1 cảnh sát trên 228 dân.<​sup id="​cite_ref-LAPD_Announces_Crime_Down_Again_in_2005_63-3"​ class="​reference">​[63]</​sup>​ Để có tỷ lệ như New York, Los Angeles sẽ cần thêm 17,000 cảnh sát nữa.<​sup id="​cite_ref-LAPD_Announces_Crime_Down_Again_in_2005_63-4"​ class="​reference">​[63]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Ph.C3.A2n_bi.E1.BB.87t_ch.E1.BB.A7ng_t.E1.BB.99c_v.C3.A0_c.C6.A1_c.E1.BA.A5u_gi.E1.BB.9Bi"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phân_biệt_chủng_tộc_và_cơ_cấu_giới">​Phân biệt chủng tộc và cơ cấu giới</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Trong suốt chiều dài lịch sử của L.A.P.D, Sở có tỷ lệ nhân viên da trắng rất cao (80% vào năm 1980), và rất nhiều nhân viên là người ngoài thành phố.<​sup id="​cite_ref-ACLU_survey_65-0"​ class="​reference">​[65]</​sup>​ Một cuộc khảo sát của Đại học Los Angeles-California năm 1994, 80% nhân viên cảnh sát sống bên ngoài thành phố.<​sup id="​cite_ref-ACLU_survey_65-1"​ class="​reference">​[65]</​sup></​p><​p>​Năm 2002, phụ nữ phục vụ trong ngành tăng lên 18.9%. Phụ nữ ngày càng giành được nhiều sự thăng tiến trong sự nghiệp kể từ sau vụ kiện của Fanchon Blake. Sĩ quan nữ có cấp hàm cao nhất đến hiện giờ là Trợ lý Cảnh sát trưởng Sharon Papa.<​sup id="​cite_ref-66"​ class="​reference">​[66]</​sup>​ Trưởng Cảnh sát Papa hiện đang là chỉ huy tại Phân khu Valley.<​sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[67]</​sup></​p><​p>​Theo số liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ năm 2000, L.A.P.D có 82% là nam, 46% là Mỹ da trắng, 33% có gốc Mỹ La-tin, 14% gốc Phi và 7% gốc Á.<sup id="​cite_ref-68"​ class="​reference">​[68]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​M.C3.B4i_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_l.C3.A0m_vi.E1.BB.87c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Môi_trường_làm_việc">​Môi trường làm việc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Nhân viên cảnh sát tuần tra LAPD có lịch làm việc là 3 ngày với 12 tiếng và 4 ngày với 10 tiếng trong 1 tuần. Sở có hơn 250 loại nhiệm vụ, mỗi sĩ quan cảnh sát bắt buộc phải hoàn thành hết các loại đó sau 2 năm làm việc. L.A.P.D buộc sĩ quan của mình phải làm việc theo cặp, không như những vùng phụ cận thành phố vốn 1 sĩ quan chỉ đi tuần một mình để tăng sự hiện diện của cảnh sát và cho phép số lượng cảnh sát nhỏ có thể tuần tra khu vực lớn.
 +</​p><​p>​Vào đầu năm 2007, một nhân viên mới vào làm có thể kiếm được tiền vào khoảng US$5,000 đến US$10,​000.<​sup id="​cite_ref-Join_LAPD_69-0"​ class="​reference">​[69]</​sup><​sup id="​cite_ref-LAPD-Bonus_70-0"​ class="​reference">​[70]</​sup>​ Nếu ký vào hợp đồng, họ sẽ được trả phân nửa sau khi tốt nghiệp và phân nửa sau khóa tập sự.<​sup id="​cite_ref-LAPD-Bonus_70-1"​ class="​reference">​[70]</​sup>​ Bên cạnh, họ sẽ được hỗ trợ thêm US$2,000 tiền thuê nhà cho ứng viên ở xa.<sup id="​cite_ref-LAPD-Bonus_70-2"​ class="​reference">​[70]</​sup>​ Trong tháng 7 năm 2009, nhân viên tập sự sẽ có mức lương khởi điểm là US$56,​522–US$61,​095 tùy vào bằng cấp của họ, và họ có thể có lương đầy đủ trong ngày đầu ở trường huấn luyện.<​sup id="​cite_ref-LAPD_Salary_71-0"​ class="​reference">​[71]</​sup></​p><​p>​Năm 2010, lương cơ bản cho nhân viên có bằng trung học là US$45,226. Nếu ứng viên đã hoàn thành 60 tín chỉ đại học, và có số điểm trung bình trên 2.0 hoặc cao hơn thì lương sẽ là US$47,043. Nếu ứng viên có bằng Cử nhân(hệ 4 năm) thì lương sẽ là US$48,880.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Ph.C6.B0.C6.A1ng_ti.E1.BB.87n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phương_tiện">​Phương tiện</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span id="​H.C3.A0ng_kh.C3.B4ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hàng_không">​Hàng không</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Đơn vị hỗ trợ trên không của cảnh sát Los Angeles có 17 máy bay trực thăng gồm 4 chiếc Bell 206 Jet Rnagers, 12 chiếc Eurocopter AS350-B2 AStars.<​sup id="​cite_ref-72"​ class="​reference">​[72]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span id="​M.E1.BA.B7t_.C4.91.E1.BA.A5t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Mặt_đất">​Mặt đất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​232px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3c/​Los_Angeles_police_car.jpg/​230px-Los_Angeles_police_car.jpg"​ width="​230"​ height="​173"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3c/​Los_Angeles_police_car.jpg/​345px-Los_Angeles_police_car.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3c/​Los_Angeles_police_car.jpg/​460px-Los_Angeles_police_car.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Xe tuần tra của cảnh sát Los Angeles</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Có ba loại xe được chính thức sử dụng trong Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles đó là: Ford Crown Victoria Police Interceptor,​ Dodge Charger và Chevrolet Tahoe. Sở cũng đang thử nghiệm hai loại là Chevrolet Impala và Chevrolet Caprice PPV 2011 trong đội xe của họ.<​sup id="​cite_ref-73"​ class="​reference">​[73]</​sup><​sup id="​cite_ref-74"​ class="​reference">​[74]</​sup><​sup id="​cite_ref-75"​ class="​reference">​[75]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​V.C5.A9_kh.C3.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vũ_khí">​Vũ khí</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Trước năm 1988, sĩ quan cảnh sát L.A.P.D được trang bị khẩu Smith &amp; Wesson Model 15 còn được gọi là khẩu.38 "​Combat Masterpiece"​. Đây là vũ khí được đặt dành riêng cho Sở. Trong xe tuần tra, còn có khẩu Ithaca Model 37, súng săn cỡ 12, nạp loại đạn chì với 9 viên đạn trong nòng, được để khóa tại thành thép. Để đối phó với tình trạng tội phạm có vũ khí ngày càng tăng, các nhân viên cảnh sát được cấp thêm khẩu Beretta 92FS và khẩu Smith &amp; Wesson Model 5906, loại đạn 9mm bán tự động trong một vài trường hợp. Sau vụ Đấu súng Bắc Hollywood, nhân viên được lựa chọn mang thêm khẩu Smith &amp; Wesson Model 4506 và 4566 với loại đạn.45 ACP. Trong thời gian William Bratton lên làm Cảnh sát trưởng, ông đã cho phép các sĩ quan của mình mang khẩu súng ngắn Glock, các sĩ quan ra trường được cấp khẩu Glock 22 nhưng được phép chọn rất nhiều loại vũ khí khác để phục vụ công tác như sau:
 +</​p><​p><​b>​Beretta:</​b>​
 +</p>
 +<​dl><​dd>​92F,​ 92FS, 92FS-Stainless Steel, 8045 (4" barrel)</​dd></​dl><​p><​b>​Smith &amp; Wesson:</​b>​
 +</p>
 +<​dl><​dd>​459,​ 5904, 5903, 659, 5906, 645, 4506, 4566, 4567, 5903 TSW, 5906 TSW, 4569 TSW, và 4566 TSW.</​dd></​dl><​p><​b>​Glock:</​b>​
 +</p>
 +<​dl><​dd>​9mm:​ Model 34, Model 17, Model 19</​dd></​dl><​dl><​dd>​.40 caliber: Model 35, Model 22, Model 23</​dd></​dl>​
 +<​dl><​dd>​Án mạng ở Wineville Chicken Coop</​dd>​
 +<​dd>​Vụ biểu tình tại MacArthur Park</​dd>​
 +<​dd>​Vụ sát hại O. J. Simpson</​dd></​dl>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Bentley,​ Brian (1997). <​cite>​One Time: The Story of a South Central Los Angeles Police Officer.</​cite>​ Los Angeles: Cool Jack Publishing. ISBN 1-890632-00-7.</​li>​
 +<​li>​Corwin,​ Miles (1997). <​cite>​The Killing Season</​cite>​ New York: Simon &amp; Schuster ISBN 0-684-80235-X.</​li>​
 +<​li>​Corwin,​ Miles (2003). <​cite>​Homicide Special: A Year With the LAPD's Elite Detective Unit</​cite>​ New York: Henry Holt and Co. ISBN 0-8050-6798-1.</​li>​
 +<​li>​Domanick,​ Joe (1994). <​cite>​To Protect and to Serve: The LAPD's Century of War in the City of Dreams</​cite>​ New York: Pocket Books. ISBN 0-9727625-5-8.</​li>​
 +<​li>​Gates,​ Daryl F. (1992). <​cite>​Chief:​ My Life in the LAPD</​cite>​ New York: Bantam. ISBN 0-553-56205-3.</​li>​
 +<​li>​Sjoquist,​ Art R. (1984). <​cite>​History of the Los Angeles Police Department</​cite>​ Los Angeles: Los Angeles Police Revolver and Athletic Club.</​li>​
 +<​li>​Starr,​ Kevin (2004). <​cite>​bờ biển của Dreams: California on the Edge, 1990–2003</​cite>​ New York: Knopf.</​li>​
 +<​li>​Stoker,​ Charles (1951). <​cite>​Thicker'​n Thieves</​cite>​ Sutter.</​li>​
 +<​li>​Wambaugh,​ Joseph (1973). <​cite>​The Onion Field</​cite>​ Delacorte.</​li>​
 +<​li>​Webb,​ Jack (1958). <​cite>​The Badge: The Inside Story of One of America'​s Great Police Departments</​cite>​ New York: Prentice-Hall.</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181010150544
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.864 seconds
 +Real time usage: 1.268 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4140/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 132458/​2097152 bytes
 +Template argument size: 20124/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 76766/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.244/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.81 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 634.138 ​     1 -total
 + ​63.28% ​ 401.312 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​40.05% ​ 253.986 ​    68 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​18.03% ​ 114.304 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_law_enforcement_agency
 + ​15.16% ​  ​96.145 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_law_enforcement_agency/​main
 +  7.26%   ​46.060 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Collapsible_list
 +  6.12%   ​38.782 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dead_link
 +  4.93%   ​31.238 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +  4.50%   ​28.565 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  2.66%   ​16.880 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Xem_th&​ecirc;​m
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​744685-0!canonical and timestamp 20181010150542 and revision id 40793258
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0097--s-c-nh-s-t-th-nh-ph-los-angelesla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)