User Tools

Site Tools


0099--tr-ng-i-h-c-v-n-h-a-th-thao-v-du-l-ch-thanh-h-ala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0099--tr-ng-i-h-c-v-n-h-a-th-thao-v-du-l-ch-thanh-h-ala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​background:​ #​ffffff;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​ffffff;">​Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​LogoDVTDT 160x160.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​57/​LogoDVTDT_160x160.jpg/​100px-LogoDVTDT_160x160.jpg"​ width="​100"​ height="​101"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​57/​LogoDVTDT_160x160.jpg/​150px-LogoDVTDT_160x160.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​5/​57/​LogoDVTDT_160x160.jpg 2x" data-file-width="​160"​ data-file-height="​162"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên khác</​th><​td>​
 +Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin chung</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại hình</​th><​td>​
 +Đại học công lập</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +1967</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Tổ chức và quản lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hiệu trưởng</​th><​td>​
 +PGS, TS Trần Văn Thức</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin khác</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa chỉ</​th><​td>​
 +<​p>​Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa
 +</p>
 +Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điện thoại</​th><​td>​
 +(+84) 2373953388; (+84) 2373857421</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +[1]</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa</​b>​ (tiếng anh: <​i>​University of Culture, Sports and Tourism in Thanh Hóa</​i>​) là một trường đại học chuyên ngành về nhóm ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại Việt Nam.
 +</​p><​p>​Trường có khởi nguồn từ Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật, được thành lập từ tháng 3/1967 tại Thành phố Thanh Hóa. Trải qua nhiều năm phát triển và tạo dựng được uy tín trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật, ngày 22 tháng 7 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định nâng cấp lên thành Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Trường trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span id="​T.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_ph.C3.B2ng_ban.2C_.C4.91.C6.A1n_v.E1.BB.8B_s.E1.BB.B1_nghi.E1.BB.87p"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tổ_chức_phòng_ban,​_đơn_vị_sự_nghiệp">​Tổ chức phòng ban, đơn vị sự nghiệp</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Phòng Quản lý Đào tạo<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li>​Phòng Hành chính - Tổng hợp</​li>​
 +<​li>​Phòng Tổ chức Cán bộ</​li>​
 +<​li>​Phòng Kế hoạch - Tài chính</​li>​
 +<​li>​Phòng Quản lý khoa học</​li>​
 +<​li>​Phòng Hợp tác quốc tế</​li>​
 +<​li>​Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất</​li>​
 +<​li>​Phòng Công tác học sinh, sinh viên</​li>​
 +<​li>​Phòng Thanh tra</​li>​
 +<​li>​Phòng Khảo thí- Đảm bảo chất lượng đào tạo</​li>​
 +<​li>​Phòng Quản lý Sau đại học</​li>​
 +<​li>​Ban Quản lý dự án xây dựng</​li>​
 +<​li>​Ban Quản lý cơ sở 2</​li></​ul><​h2><​span id="​Khoa.2C_b.E1.BB.99_m.C3.B4n.2C_trung_t.C3.A2m_nghi.C3.AAn_c.E1.BB.A9u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khoa,​_bộ_môn,​_trung_tâm_nghiên_cứu">​Khoa,​ bộ môn, trung tâm nghiên cứu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Khoa Âm nhạc</​li>​
 +<​li>​Khoa Mỹ thuật</​li>​
 +<​li>​Khoa Sư phạm nghệ thuật</​li>​
 +<​li>​Khoa Sư phạm Mầm non</​li>​
 +<​li>​Khoa Văn hóa - Xã hội</​li>​
 +<​li>​Khoa Du lịch</​li>​
 +<​li>​Khoa Quản lý nhà nước</​li>​
 +<​li>​Khoa Giáo dục đại cương</​li>​
 +<​li>​Bộ môn Sân khấu - Điện ảnh</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Thư viện - Học liệu</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch</​li>​
 +<​li>​Trung tâm GDTX và liên kết đào tạo</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm</​li></​ul>​
 +<​dl><​dt>​Bậc đại học</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​ul><​li>​Văn hóa-Du lịch</​li>​
 +<​li>​Quản lý Văn hóa</​li>​
 +<​li>​Sư phạm Âm nhạc</​li>​
 +<​li>​Sư phạm Mỹ thuật</​li>​
 +<​li>​Hội họa</​li>​
 +<​li>​Đồ họa</​li>​
 +<​li>​Thanh nhạc</​li>​
 +<​li>​Thiết kế thời trang</​li>​
 +<​li>​Quản trị khách sạn</​li>​
 +<​li>​Thông tin học</​li>​
 +<​li>​Giáo dục thể chất</​li>​
 +<​li>​Quản lý Thể dục - Thể thao</​li></​ul><​dl><​dt>​Bậc cao đẳng và trung cấp</​dt></​dl><​ul><​li>​Thanh nhạc</​li>​
 +<​li>​Nhạc cụ truyền thống</​li>​
 +<​li>​Diễn viên kịch - Điện ảnh</​li></​ul><​h2><​span id="​C.C3.A1c_l.C4.A9nh_v.E1.BB.B1c_nghi.C3.AAn_c.E1.BB.A9u_tr.E1.BB.8Dng_.C4.91i.E1.BB.83m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_lĩnh_vực_nghiên_cứu_trọng_điểm">​Các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Nghiên cứu âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu truyền thống vùng Bắc Trung Bộ</​li>​
 +<​li>​Nghiên cứu về du lịch</​li>​
 +<​li>​Nghiên cứu về thiết chế văn hóa cơ sở</​li>​
 +<​li>​Nghiên cứu về hoạt động bảo tồn - phát huy di sản văn hóa, văn hóa cộng đồng</​li>​
 +<​li>​Nghiên cứu về giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất miền núi vùng Bắc Trung Bộ</​li>​
 +<​li>​Nghiên cứu về nguồn nhân lực của Thanh Hóa và Vùng Bắc Trung bộ trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181011053216
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.140 seconds
 +Preprocessor visited node count: 755/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11035/​2097152 bytes
 +Template argument size: 991/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 953/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 112.819 ​     1 -total
 + ​60.86% ​  ​68.660 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&#​432;&#​7901;​ng_h&#​7885;​c
 + ​52.88% ​  ​59.657 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.43% ​  ​29.821 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.31% ​  ​21.785 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.09% ​  ​12.507 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_gi&​aacute;​o_d&#​7909;​c
 +  9.65%   ​10.888 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.38%    9.449      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  4.55%    5.131      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.88%    3.254      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​331002-0!canonical and timestamp 20181011053215 and revision id 43410499
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0099--tr-ng-i-h-c-v-n-h-a-th-thao-v-du-l-ch-thanh-h-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)