User Tools

Site Tools


0100--quang-trung-s-n-t-yla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0100--quang-trung-s-n-t-yla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Quang Trung</​b>​ là một phường của thị xã Sơn Tây Hà Nội Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Phường Quang Trung nằm ở giữa thị xã Sơn Tây, tại vị trí phía Nam thành cổ Sơn Tây, phía Đông giáp phường Viên Sơn, phía Bắc giáp phường Lê Lợi (thành cổ), góc Tây Bắc giáp phường Ngô Quyền, phía Tây và Tây Nam giáp phường Trung Hưng (ranh giới là sông Tích), phía Nam giáp phường Sơn Lộc (làng Ái Mỗ), phía Đông Nam giáp huyện Phúc Thọ. Men theo rìa phía Đông phường Quang Trung là đoạn mở đầu của quốc lộ 21, bắt đầu từ ngã tư giao cắt với quốc lộ 32. Phường Quang Trung nằm trên đất các làng Mai Trai (Man Trai), Nghĩa Phủ (Nghĩa Đảm), một phần Ái Mỗ (Kính Mỗ) và một phần làng Thuần Nghệ,... xưa thuộc tổng Thanh Vị huyện Minh Nghĩa phủ Quảng Oai tỉnh Sơn Tây. Rìa phía Đông Bắc phường Quang Trung là chợ Nghệ. Các đường phố chính nằm trên địa bàn phường gồm: phố Quang Trung (tức phố Cửa Tiền cũ), phố Phạm Hồng Thái, phố Thuần Nghệ, phố Phùng Khắc Khoan
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181013125522
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.059 seconds
 +Preprocessor visited node count: 205/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11735/​2097152 bytes
 +Template argument size: 168/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.008/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​42.608 ​     1 -total
 + ​60.77% ​  ​25.893 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 + ​57.58% ​  ​24.534 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​46.76% ​  ​19.925 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​32.70% ​  ​13.931 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_ph&#​432;&#​7901;​ng_thu&#​7897;​c_th&#​7883;​_x&​atilde;​_S&#​417;​n_T&​acirc;​y
 + ​28.46% ​  ​12.128 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.16%    2.624      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.05%    1.724     13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806572-0!canonical and timestamp 20181013125522 and revision id 43538528
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0100--quang-trung-s-n-t-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)