User Tools

Site Tools


0102--l-nh-th-h-i-ngo-i-c-a-ph-pla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0102--l-nh-th-h-i-ngo-i-c-a-ph-pla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Thuật ngữ  <​b>​lãnh thổ hải ngoại</​b>​ (tiếng Pháp: <​i><​span lang="​fr">​Territoire d'​outre-mer</​span></​i>​ là một phân cấp hành chính của Pháp và hiện nay chỉ được áp dụng cho các Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp.
 +</​p><​p>​Đơn vị hành chính này khác với đơn vị hành chính tỉnh hải ngoại (tiếng Pháp: <​i>​Département d'​outre-mer</​i>​ hay <​i>​DOM</​i>​). Không như các lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, theo hiến pháp không phải một phần của Vương quốc liên hiệp Anh hay lãnh thổ quốc gia của liên hiệp, các lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp là những phần lãnh thổ không thể tách rời của Cộng hòa Pháp.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​ul><​li>​Ấn Độ thuộc Pháp, từ năm 1946 đến 1954, hiện nay là Lãnh thổ Liên bang Pondicherry của Ấn Độ</​li>​
 +<​li>​New Caledonia, từ năm 1946 đến 1999, hiện nay là một cộng đồng <​i>​đặc biệt</​i></​li>​
 +<​li>​Polynesia thuộc Pháp, từ năm 1946 đến 2003, hiện nay là một cộng đồng hải ngoại</​li>​
 +<​li>​Saint Pierre và Miquelon, từ năm 1946 đến 1976 và 1985 đến 2003, hiện nay là một cộng đồng hải ngoại</​li>​
 +<​li>​Wallis và Futuna, từ năm 1961 đến 2003, hiện nay là một cộng đồng hải ngoại</​li>​
 +<​li>​Mayotte,​ từ năm 1974 đến 2003, hiện nay là một tỉnh hải ngoại</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181014181923
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.227 seconds
 +Preprocessor visited node count: 184/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6039/​2097152 bytes
 +Template argument size: 89/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 344/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.141/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 201.997 ​     1 -total
 + ​85.50% ​ 172.708 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-fr
 +  8.39%   ​16.950 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  7.52%   ​15.182 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.00%    8.085      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.71%    3.459      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fr_icon
 +  1.69%    3.418      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.61%    3.260      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&​acirc;​n_c&#​7845;​p_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Ph&​aacute;​p
 +  0.72%    1.460      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Link_language
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806972-0!canonical and timestamp 20181014181923 and revision id 43047657
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0102--l-nh-th-h-i-ngo-i-c-a-ph-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)