User Tools

Site Tools


0104--nam-d-ng-v-ng-a-lla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0104--nam-d-ng-v-ng-a-lla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Nam Dương.</​div> ​
 +<​p><​b>​Nam Dương</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​南洋</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​nányáng</​span></​i>​) là tên do người Trung Hoa đặt cho một vùng địa lý nằm phía Nam Trung Hoa, đặc biệt là vùng Đông Nam Á. Cái tên "Nam Dương"​ nghĩa là "vùng biển phía Nam", hiện nay có nghĩa thông dụng ám chỉ cộng đồng Hoa kiều sống ở Đông Nam Á, cụ thể là ở Singapore, Philippines,​ Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.
 +</​p><​p>​Ngoài Nam Dương, người Trung Hoa còn dùng các tên Tây Dương để ám chỉ các nước phương Tây và Đông Dương để ám chỉ Nhật Bản.
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​30px-Geographylogo.svg.png"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​45px-Geographylogo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​60px-Geographylogo.svg.png 2x" data-file-width="​160"​ data-file-height="​160"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ chủ đề địa lý này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​ul><​li>​Biển Đông</​li>​
 +<​li>​Nusantara</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Urban dimension of the political economy of Nanyang ethnicity</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181017034611
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.121 seconds
 +Preprocessor visited node count: 290/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9547/​2097152 bytes
 +Template argument size: 370/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 940 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​98.516 ​     1 -total
 + ​53.07% ​  ​52.283 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​33.92% ​  ​33.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​21.88% ​  ​21.557 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 + ​14.76% ​  ​14.544 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​12.66% ​  ​12.474 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.34%    8.220      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.29%    5.213      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Otheruses
 +  3.63%    3.581      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refs
 +  1.46%    1.443      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807425-0!canonical and timestamp 20181017034611 and revision id 40396465
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0104--nam-d-ng-v-ng-a-lla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)