User Tools

Site Tools


0110--m-h-a-long-xuy-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0110--m-h-a-long-xuy-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Mỹ Hòa.</​div>​
 +<​p><​b>​Mỹ Hòa</​b>​ là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường Mỹ Hòa có diện tích 16,51 km², dân số năm 2005 là 26.928 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ đạt 1.631 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Năm 1984, ấp Bình Hoà của xã Mỹ Hoà và một phần khóm Bình Khánh của phường Bình Đức được tách ra để thành lập xã Mỹ Khánh.<​sup id="​cite_ref-8HDBT_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Năm 1999, xã Mỹ Hoà trực thuộc thành phố Long Xuyên mới nâng cấp từ thị xã Long Xuyên.<​sup id="​cite_ref-09NDCP_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​Năm 2005, phường Mỹ Hòa được thành lập trên cơ sở toàn bộ 1.651 ha diện tích tự nhiên và 26.928 nhân khẩu của xã Mỹ Hòa.<​sup id="​cite_ref-52NDCP_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Ch%E1%BB%A3_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​120px-Ch%E1%BB%A3_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Ch%E1%BB%A3_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​180px-Ch%E1%BB%A3_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Ch%E1%BB%A3_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​240px-Ch%E1%BB%A3_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 2x" data-file-width="​4752"​ data-file-height="​3168"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Chợ Mỹ Hòa bên rạch Long Xuyên.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​R%E1%BA%A1ch_M%C6%B0%C6%A1ng_Khai_%28l%E1%BB%9Bn%29.jpg/​120px-R%E1%BA%A1ch_M%C6%B0%C6%A1ng_Khai_%28l%E1%BB%9Bn%29.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​R%E1%BA%A1ch_M%C6%B0%C6%A1ng_Khai_%28l%E1%BB%9Bn%29.jpg/​180px-R%E1%BA%A1ch_M%C6%B0%C6%A1ng_Khai_%28l%E1%BB%9Bn%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​R%E1%BA%A1ch_M%C6%B0%C6%A1ng_Khai_%28l%E1%BB%9Bn%29.jpg/​240px-R%E1%BA%A1ch_M%C6%B0%C6%A1ng_Khai_%28l%E1%BB%9Bn%29.jpg 2x" data-file-width="​4460"​ data-file-height="​3340"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Rạch Mương Khai (lớn) ở Mỹ Hòa.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Mua_b%C3%A1n_c%C3%A1t_%C4%91%C3%A1_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​120px-Mua_b%C3%A1n_c%C3%A1t_%C4%91%C3%A1_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Mua_b%C3%A1n_c%C3%A1t_%C4%91%C3%A1_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​180px-Mua_b%C3%A1n_c%C3%A1t_%C4%91%C3%A1_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Mua_b%C3%A1n_c%C3%A1t_%C4%91%C3%A1_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​240px-Mua_b%C3%A1n_c%C3%A1t_%C4%91%C3%A1_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Mua bán cát đá bên rạch Long Xuyên, trên địa bàn Mỹ Hòa.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_H%C3%A0_Ho%C3%A0ng_H%E1%BB%95%2C_%C4%91o%E1%BA%A1n_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​120px-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_H%C3%A0_Ho%C3%A0ng_H%E1%BB%95%2C_%C4%91o%E1%BA%A1n_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_H%C3%A0_Ho%C3%A0ng_H%E1%BB%95%2C_%C4%91o%E1%BA%A1n_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​180px-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_H%C3%A0_Ho%C3%A0ng_H%E1%BB%95%2C_%C4%91o%E1%BA%A1n_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_H%C3%A0_Ho%C3%A0ng_H%E1%BB%95%2C_%C4%91o%E1%BA%A1n_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​240px-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_H%C3%A0_Ho%C3%A0ng_H%E1%BB%95%2C_%C4%91o%E1%BA%A1n_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 2x" data-file-width="​4363"​ data-file-height="​3272"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Đường Hà Hoàng Hổ, đoạn đi qua Mỹ Hòa.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Nh%C3%A0_b%C3%AAn_t%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​120px-Nh%C3%A0_b%C3%AAn_t%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Nh%C3%A0_b%C3%AAn_t%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​180px-Nh%C3%A0_b%C3%AAn_t%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Nh%C3%A0_b%C3%AAn_t%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​240px-Nh%C3%A0_b%C3%AAn_t%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 2x" data-file-width="​3999"​ data-file-height="​3000"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Nhà bên tỉnh lộ 943 ở Mỹ Hòa.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​L%C3%A0ng_ngh%E1%BB%81_l%C3%A0m_m%C3%B3c_c%C3%A2u.jpg/​120px-L%C3%A0ng_ngh%E1%BB%81_l%C3%A0m_m%C3%B3c_c%C3%A2u.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​L%C3%A0ng_ngh%E1%BB%81_l%C3%A0m_m%C3%B3c_c%C3%A2u.jpg/​180px-L%C3%A0ng_ngh%E1%BB%81_l%C3%A0m_m%C3%B3c_c%C3%A2u.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​L%C3%A0ng_ngh%E1%BB%81_l%C3%A0m_m%C3%B3c_c%C3%A2u.jpg/​240px-L%C3%A0ng_ngh%E1%BB%81_l%C3%A0m_m%C3%B3c_c%C3%A2u.jpg 2x" data-file-width="​4281"​ data-file-height="​3211"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Đường nhựa nhỏ đi xuyên qua làng nghề làm lưỡi câu ở Mỹ Hòa.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​120px-M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​180px-M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​240px-M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 2x" data-file-width="​4560"​ data-file-height="​3420"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Một cảnh ruộng vườn ở Mỹ Hòa.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​R%E1%BA%A1ch_nh%E1%BB%8F_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​120px-R%E1%BA%A1ch_nh%E1%BB%8F_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​R%E1%BA%A1ch_nh%E1%BB%8F_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​180px-R%E1%BA%A1ch_nh%E1%BB%8F_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​R%E1%BA%A1ch_nh%E1%BB%8F_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg/​240px-R%E1%BA%A1ch_nh%E1%BB%8F_%E1%BB%9F_M%E1%BB%B9_H%C3%B2a.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Một trong số các con rạch nhỏ ở Mỹ Hòa.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181011051801
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.282 seconds
 +Preprocessor visited node count: 875/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 32490/​2097152 bytes
 +Template argument size: 639/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 12870/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.99 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 244.391 ​     1 -total
 + ​37.17% ​  ​90.830 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​32.57% ​  ​79.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.59% ​  ​40.544 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.98% ​  ​36.611 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​12.06% ​  ​29.480 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.18%   ​17.547 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Long_Xuy&​ecirc;​n
 +  6.18%   ​15.097 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  3.75%    9.159      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  1.52%    3.727      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803895-0!canonical and timestamp 20181011051801 and revision id 40662076
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0110--m-h-a-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)