User Tools

Site Tools


0113--qadhadhfala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0113--qadhadhfala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Qadhadhfa</​b>​ (cũng gọi là <​i>​al-Qaddafa</​i>,​ <​i>​Gaddadfa</​i>,​ <​i>​Qaddadfa</​i>,​ <​i>​Gaddafa</​i>;​ tiếng Ả Rập: <span lang="​ar"​ dir="​rtl">​القذاذفـة‎</​span>​‎) là một bộ tộc người Berber bị Ả Rập hóa ở vùng Sirte thuộc tây bắc Libya ngày nay. Ngày nay họ tập trung chủ yếu tại thành phố Sabha.
 +</​p><​p>​Họ là những người có uy quyền do có vai trò trong cuộc đảo chính năm 1969 lật đổ Vua Idris của Libya và là bộ tộc của Muammar al-Gaddafi. Trong thời kỳ Libya nằm dưới quyền kiểm soát của Gaddafi, ông đã bổ nhiệm nhiều thành viên trong bộ tộc của mình vào vị trí lãnh đạo.
 +</​p><​p>​Nội chiến Libya 2011 nổi ra từ đầu tháng 3 và tiến tới nội chiến, Al-Jazeera ghi nhận rằng các sĩ quan người Qadhadfa đã hành hình 20 sĩ quan tại Firjan.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​ul><​li><​i>​Current biography yearbook</​i>,​ Volume 53, H.W. Wilson Company, 1992, p. 457.</​li>​
 +<​li>​Jean-François Bayart, <​i>​Global subjects: a political critique of globalization</​i>,​ Polity, 2007, ISBN 9780745636689,​ p. 56.</​li>​
 +<​li>​Dirk J. Vandewalle, <​i>​Libya since 1969: Qadhafi'​s revolution revisited</​i>,​ Palgrave Macmillan, 2008, ISBN 9780230607651,​ p. 73.</​li></​ul>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181015193358
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.208 seconds
 +Real time usage: 0.254 seconds
 +Preprocessor visited node count: 193/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8960/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 418/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.153/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 222.268 ​     1 -total
 + ​83.95% ​ 186.598 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ar
 +  7.54%   ​16.763 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7897;​_t&#​7897;​c_Libya
 +  6.12%   ​13.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.63%   ​12.508 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  4.74%   ​10.532 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  1.90%    4.226      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.66%    3.693      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.60%    1.334      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​805009-0!canonical and timestamp 20181015193358 and revision id 22134254
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0113--qadhadhfala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)